SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi

ODLUKU
o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje prostorija Narodnog doma - Mala i Velika sala (dalje u tekstu: poslovni prostor) u Puntu u vlasništvu Općine Punat.

Članak 2.

Poslovni prostor daje se na korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za korištenje podnosi se na propisanom obrascu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (u daljnjem testu: Odjel).

Zahtjev iz prethodnog stavka obvezno sadrži:

-podatke o Korisniku (ime, prezime, naziv, adresu, OIB, kontakt broj);

-podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev;

-naznaku aktivnosti, odnosno djelatnosti koja se želi obavljati u traženom prostoru;

-vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja korištenja prostora.

Članak 3.

Korištenje poslovnog prostora može se odobriti za jednokratno korištenje ili povremeno na određeno vremensko razdoblje.

Pod jednokratnim korištenjem smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje ponekad (npr. skupovi građana, godišnje skupštine udruga, prigodne proslave i sl.).

Pod povremenim korištenjem smatra se korištenje poslovnog prostora u određene sate u toku

određenog dana u tjednu ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno vremensko razdoblje.

Članak 4.

Na temelju podnesenog zahtjeva Općina i Korisnik sklapaju ugovor o korištenju poslovnog prostora. Ugovor u ime Općine sklapa Odjel.

Članak 5.

Ugovor o korištenju poslovnog prostora obvezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama;

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na korištenje;

-podatke o aktivnostima, odnosno djelatnosti koju će Korisnik obavljati u poslovnom prostoru;

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja korištenja poslovnog prostora;

-iznos naknade za korištenje poslovnog prostora ili osnovu temeljem koje se poslovni prostor daje na korištenje bez naknade.

Članak 6.

Korištenje poslovnog prostora neće se odobriti Korisniku koji:

-ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojoj osnovi;

-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke.

Članak 7.

Poslovni prostor daje se na korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka poslovni prostor daje se na korištenje bez naknade za:

-aktivnosti kulturno-umjetničkih, humanitarnih, socijalnih, sportskih te drugih udruga i grupa građana koji neposredno sudjeluju u realizaciji programa i aktivno sti od osobitog interesa za stanovnike Punta i promidžbu Punta.

U slučajevima iz stavka 2. ovog članka Korisnici mogu koristiti poslovni prostor najviše do osam sati mjesečno.

Članak 8.

Iznimno od odredbe članka 7. stavka 3. ove Odluke općinski načelnik može na prijedlog Odjela odobriti korištenje poslovnog prostora u trajanju dužem od osam sati mjesečno.

Članak 9.

Iznos naknade za korištenje poslovnog prostora određuje se ovisno o namjeni korištenja poslovnog prostora, vrsti poslovnog prostora te broja sati korištenja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

U poslovni prostor u pravilu nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno, od odredbe iz stavka 1. ovog članka Odjel može Korisniku odobriti unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz korištenje poslovnog prostora.

Članak 11.

Evidenciju o rasporedu korištenja poslovnog prostora, zaprimanju zahtjeva za davanje na korištenje poslovnog prostora te stanju opreme i inventara vodi administrativna tajnica Općine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-02-01-16-4

Punat, 11. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr