SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29. Statuta Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 24/09, 34/09 ispr., 13/13,19/ 13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici 30. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija.

Članak 2.

Broj i visinu stipendija za svaku školsku godinu utvrđuje odlukom načelnik u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 3.

Općina će stipendirati učenike koji su upisani u program za stjecanje zvanja strukovne škole koji se izvodi u Srednjoj školi Delnice za zanimanje stolar i bravar.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici Srednje škole Delnice koji imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj koji se obrazuju za zanimanje stolar i bravar i koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

Članak 5.

Ako se na natječaj javi više kandidata prednost će imati učenici koji upisuju prvu odnosno nižu godinu obrazovanja.

Ukoliko se na način utvrđen u prethodnom stavku utvrdi da ima više kandidata prednost će imati kandidat koji po osnovi socijalnog statusa ostvari najviše bodova .

Članak 6.

Socijalni status kandidata boduje se na slijedeći način:

1. ako je prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodnih šest mjeseci

1.1. do 600,00 kuna 50 bodova

1.2. od 601,00 do 800,00 kuna 45 bodova

1.3. od 801,00 do 1.000,00 kuna 40 bodova

1.4. od 1.001,00 do 1.200,00 kuna 35 bodova

1.5. od 1.201 do 1.400,00 kuna 30 bodova

1.6. od 1.401. do 1.700,00 kuna 20 bodova

1.7. preko 1.700,00 kuna 10 bodova

2.ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje, pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu
ili prima dječji doplatak za kandidata 20 bodova

3.ako je dijete samohranog roditelja ili
dijete bez roditelja 20 bodova

4.kandidati koji imaju brata ili sestru
koji se redovito školuju izvan mjesta
stanovanja 10 bodova

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju na osnovi javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik.

Natječaj provodi Povjerenstvo koje Odlukom imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 8.

Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti odgovarajući popunjeni obrazac prijave za dodjelu stipendije , preslik domovnice, potvrdu o prebivalištu,potvrdu Srednje škole Delnice o upisu za zanimanje stolar /bravar.

Potvrda o visini dohotka (prihodima) za sve punoljetne članove obitelji za prethodna tri mjeseca dostavlja se po pozivu povjerenstva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija na temelju utvrđene rang liste kandidata donosi općinski načelnik.

Članak 10.

Međusobna prava i obveze između kandidata kojem je odobrena stipendija i Općine uređuju se ugovorom.

Članak 11.

Stipendija se odobrava za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj godini.

Članak 12.

Korisniku stipendije pravo na stipendiju prestaje:

-ako bude isključen ili samovoljnim prekidom školovanja,

-ako tijekom tekuće nastavne godine odjavi prebivalište s područja Općine Mrkopalj.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije ovog članka obavijestit Općinu Mrkopalj radi prekida isplate stipendije.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 604-02/16-01-01

URBROJ: 2112-05-02-16-1

Mrkopalj, 30. lipnja 2016.

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

Općina Mrkopalj


OPĆINE


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51315&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr