SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/ 16) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 26. sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju prava i oblici iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Grada, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi nadležni upravni odjel Grada (u daljnjem tekstu: Odjel).

Riječi i pojmovi koji se koriste u Ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Članak 4.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na osnovu ugovora.

U slučaju kada Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen visinom sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

II. KORISNICI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada.

Iznimno, pravo na pomoć za troškove stanovanje osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Gradu u skladu sa Zakonom.

Članak 7.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci ne može ostvariti samac, kućanstvo, član kućanstva ili obitelj koji:

-može sam sebe uzdržavati,

-ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

-ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

-ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba,

-nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,

-ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo,

-ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb, odnosno može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu,

osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet,

osim ako Odlukom nije drukčije utvđeno.

Za ostvarivanje pojedinih prava utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se zasebni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

a) Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od prava i to:

-pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

-pravo na doplatak za pomoć i njegu,

-pravo na osobnu invalidninu.

b) Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom i to:

-samac do 1.900,00 kuna

-dvočlana obitelj do 2.600,00 kuna

-tročlana obitelj do 3.300,00 kuna

-četveročlana obitelj do 4.000,00 kuna

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava se za 700,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ili obitelji ostvarenog u 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplaci, naknade, i potpore određene u Zakonu.

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

c) Posebni uvjet

Članak 11.

Poseban uvjet ispunjava:

-dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

Dijete iz stavka 1. ovog članka ostvaruje:

1.pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtiću,

2.pravo učenika osnovne škole na besplatnu marendu,

3.pravo na besplatni javni prijevoz učenika srednjih škola

4.pravo na sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata

Članak 12.

Sve radno sposobne osobe, koje od Odjela ostvare neki vid pomoći, trebaju prema potrebi, a po pozivu Odjela odazvati se i sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade. U slučaju neopravdanog neodazivanja na poziv Odjela gube pravo na ostvarivanje prava iz ove Odluke.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju slijedeća prava iz socijalne skrbi:

1.Pravo na naknadu troškova stanovanja,

2.Pravo na podmirenje troškova ogrjeva,

3.Pravo na mjesečnu pomoć,

4.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku,

5.Pravo na pogrebne troškove,

6.Pravo na besplatne marende za učenike osnovne škole,

7.Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola,

8.Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata po posebnom uvjetu,

9.Pravo na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za učenike i redovne studente,

10.Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i dječjem vrtiću,

11.Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

12.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri rođenju djeteta,

13.Pravo na socijalnu stipendiju nadarenih učenika srednjih škola i studenata,

14.Sredstva za posebne programe i ostvarenje navedenih prava umirovljenika,

15.Pomoć djeci s teškoćama u razvoju,

16.Pravo na pomoć za smještaj u ustanove socijalne skrbi i socijalno-zdravstvene ustanove,

17.Pravo na olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može ostvariti samo jedno pravo, a iznimno uz suglasnost gradonačelnika može ostvariti i više pojedinačnih prava.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava Odjel utvrđuje materijalne i socijalne prilike kućanstva i na toj osnovi donosi odluku. Pri donošenju odluke o ostvarivanju prava na više oblika pojedinačnih prava, Odjel će u obzir uzeti stambeni i zdravstveni status, dob članova kućanstva, broj maloljetne djece, broj nezaposlenih članova kućanstva, je li netko podstanar s najamninom i druge okolnosti bitne za donošenje odluke.

1.Pravo na naknadu troškova stanovanja

Članak 14.

Pravo na naknadu troškova stanovanja odobrava se korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet, odnosno korisnici su zajamčene minimalne naknade putem nadležnog centra za socijalnu skrb.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju, odvoz komunalnog otpada i druge troškove stanovanja u skladu sa Zakonom.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje Grad do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate korisniku utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona, a mjesečno mora iznositi najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade samca ili kućanstva.

Ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova najma stana, a po obračunu prava na naknadu do iznosa iz stavka 3. ovog članka, isključuje pravo na isplatu drugih troškova stanovanja.

Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova najma stana nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

a)ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine,

b)stan ili dio stana daje u podnajam,

c)on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

d)ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj lozi ili sa srodnikom u bočnoj lozi, prvo koljeno,

e)ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Grad može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa sredstava iz članka 30. stavak 1. Zakona kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb, samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno korisniku ili na način da Grad djelomično ili u cijelosti plati račun izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

2.Pravo na podmirenje troškova ogrjeva

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a sukladno Zakonu.

Iznos za podmirenje troškova ogrjeva, svojom odlukom određuje Primorsko-goranska županija.

Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva isplaćuje Grad korisnicima, a u skladu sa izdanim rješenjima i po odobrenim i dostavljenim sredstvima iz Primorsko-goranske-županije.

Korisnici su u obvezi potpisati izjavu da se griju na drva.

3.Pravo na mjesečnu pomoć

Članak 16.

Pravo na mjesečnu pomoć može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Mjesečna pomoć ostvaruje se u obliku paketa hrane čiju vrijednost i način dodjele utvrđuje gradonačelnik.

4.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku

Članak 17.

Jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku se može odobriti korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti određenu potrebu koja predstavlja osnovnu sastavnicu socijalne sigurnosti, a prihodi znatnije ne prelaze cenzuse prihoda iz članka 10. ove Odluke.

Jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku može se odobriti i više puta tijekom jedne kalendarske godine, s time da ukupan iznos ne može prijeći 2.000,00 kn.

5.Pravo na pogrebne troškove

Članak 18.

Na temelju zahtjeva trgovačkog društva koje obavlja pogrebne usluge, Odjel će podmiriti pogrebne troškove (osnovnu pogrebnu opremu i troškove ukopa) kada umrli nije imao obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta, ukoliko iste ne bude pokrilo nadležno tijelo za socijalnu skrb.

Iznimno, kućanstvu u izuzetno teškim socijalnim uvjetima, a prema procjeni Odjela, može se odobriti podmirenje dijela pogrebnih troškova iz stavka 1. ovog članka najviše do 2.500,00 kn. Grad će podmiriti pogrebne troškove na žiro račun trgovačkog društva ili fizičkoj osobi koja je podmirila račun.

Podmirenje pogrebnih troškova ne može se ostvariti ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana ili ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).

Pravo na pogrebne troškove ostvaruju se temeljem odluke pročelnika Odjela, a uz suglasnost gradonačelnika.

6.Pravo na besplatne marende za učenike osnovne škole

Članak 19.

Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi imaju učenici čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Revizija korisnika vrši se početkom svake školske godine.

7.Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola

Članak 20.

Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola (najduža relacija Novi Vinodolski-Rijeka) imaju djeca čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Pravo na besplatni javni prijevoz, ima u pravilu, jedan učenik u obitelji.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake školske godine.

8.Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata po posebnom uvjetu

Članak 21.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza ostvaruju redovni studenti po posebnom uvjetu, a u skladu s člankom 11. stavak 1. ove Odluke, a u postotku od redovne cijene po odluci gradonačelnika.

9.Pravo na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za učenike i studente

Članak 22.

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza, način i udio sufinanciranja za sve učenike srednjih škola i redovne studente na početku svake školsko/ akademske godine utvrđuje svojom odlukom gradonačelnik, a ovisno o Odluci Vlade RH.

10. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtiću

Članak 23.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtiću ostvaruju djeca čija su oba roditelja zaposlena, odnosno djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen, a ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake programske godine.

11. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 24.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad ostvaruju djeca čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad može se ostvariti isključivo uz predočenje potvrde liječnika pedijatra o potrebi korištenja hrane zbog medicinskih indikacija, do navršenih 6 mjeseci života, a iznimno uz preporuku pedijatra, do navršenih 12 mjeseci života.

12. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri rođenju djeteta

Članak 25.

Pravo na pomoć pri rođenju djeteta ostvaruju roditelji uz predočenje izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o prebivalištu na području Grada za oba roditelja.

Visinu novčane pomoći utvrđuje gradonačelnik svojom odlukom.

13. Pravo na socijalnu stipendiju nadarenih učenika srednjih škola i redovnih studenata

Članak 26.

Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju učenici srednjih škola i redovni studenti čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Pravo na socijalnu stipendiju imaju učenici, odnosno studenti koji imaju prosjek ocjena:

-najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,

-najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole,

-najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike redovnog studija,

-najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za redovne studente.

Učenici ili studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi ne mogu ostvarivati pravo na stipendiju po ovoj Odluci.

Članak 27.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od jedne školske, odnosno akademske godine, a na temelju javnog natječaja.

Stipendije se isplaćuju jednom mjesečno, do 15. u mjesecu, za tekući mjesec, a počevši od 01. rujna do 30. lipnja.

Članak 28.

Mjesečni iznos učeničke i studentske stipendije utvrđuje gradonačelnik svojom odlukom za svaku školsku/akademsku godinu.

Odlukom gradonačelnika, a u slučaju većeg broja prijavljenih učenika, odnosno studenata koji zadovoljavaju propisane uvjete, a s obzirom na planirana sredstva u proračunu za ove namjene, utvrdit će se broj učeničkih i studentskih stipendija kao i rang lista prema uspješnosti kandidata s obzirom na ocjene.

14. Sredstva za posebne programe i ostvarenje navedenih prava umirovljenika

Članak 29.

Svi umirovljenici sa područja Grada Novi Vinodolski, korisnici mirovine bez obzira na osnov primanja mirovine mogu ostvariti pravo na jednokratne isplate ( pravo na božićnicu, pravo na uskršnjicu i sl. ), ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.

Odluku o pravu na jednokratnu isplatu umirovljenicima kao i dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava te iznos jednokratne isplate iz stavka 1. ovog članka utvrđuje gradonačelnik.

15. Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Članak 30.

Pomoć djeci s teškoćama u razvoju ostvaruje se u okviru sredstava koja su definirana u Proračunu Grada kroz razne načine (sufinanciranje prijevoza, nabava opreme, liječnička njega, specifični programi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i sl.).

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljem odobrenja pročelnika Odjela uz suglasnost gradonačelnika.

16. Smještaj u socijalno - zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi

Članak 31.

Može se participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u socijalno-zdravstvenu ustanovu ili u ustanovu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu, ukoliko korisnik nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, ukoliko korisnik nema nekretnina u svom vlasništvu, te ukoliko ovo pravo ne može ostvariti po nekom drugom osnovu.

Pravo na naknadu troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne) ostvaruju korisnici ukoliko ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 10. ove Odluke, odnosno ima u vlasništvu kuću ili stan, uz obveznu uknjižbe prava vlasništva Grada na nekretninama u vlasništu korisnika.

17. Pravo na olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica

Članak 32.

Sredstva za olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica, odobravaju se i isplaćuju Dječjem vrtiću Fijolica po predočenim mjesečnim spiskovima i obračunima, a u skladu sa Odlukom o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica.

V.NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 33.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta koje živi s roditeljem u zajedničkom kućanstvu, roditelja, skrbnika ili udomitelja, ili po službenoj dužnosti.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je hitan.

Članak 34.

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 35.

Korisnik započinje s ostvarivanjem prava za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je isti podnesen do petnaestog u mjesecu, osim u slučaju ostvarivanja jednokratnih socijalnih prava iz Odluke.

Članak 36.

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Odjel rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela kojim se odlučuje o pravu na socijalnu skrb odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Prema potrebi, Odjel može radi preispitivanja osnovanosti prava povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 38.

Odjel će na web stranicama Grada na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 39.

Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom i Zakonom.

Članak 40.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu, najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Članak 41.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 42.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati,

-primio naknadu, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem iznosu od iznosa određenog u rješenju.

Članak 43.

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 42. ove Odluke, pozvat će korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.

Članak 44.

Odjel može sa korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni položaj korisnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Odjel će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršiti reviziju svih prava koja su ostvarena temeljem Odluke koja se stavlja van snage, te provesti usklađivanje.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/01, 01/02, 10/03, 24/03, 34/03, 38/06, 5/07, 5/11, 33/12 i 4/14.)

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/15-00/3

Ur. broj:2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 10. kolovoza 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr