SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

38.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 21. srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU21 - POSLOVNA ZONA JELENJE (K4)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 1.

Obaveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4) (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na članku 192. Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16- pročišćeni tekst).

Nositelj izrade Plana u ime Općine Čavle je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, a odgovorna osoba je Općinski načelnik.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4) izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16- proč.tekst).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana čini površina za i gradnju i uređenje građevinskog područja za poslovnu zonu (K4), prikazana na kartografskom prikazu br. 3.1. Prostornog plana Općine Čavle - »Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«. Površina obuhvata Plana iznosi oko 1,00 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Prostornim planom uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16 - pročišćeni tekst) područje predmetnog Plana utvrđeno je kao građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

-definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena;

-definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena, a sukladno odredbama plana višeg reda;

-definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

-planirati uređenje kontaktnih prometnica;

-riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije;

-definirati zelene površine.

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE
PODLOGE

Članak 6.

Za potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4) potrebna je posebna katastarsko-topografska podloga.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju javnopravna tijela iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju u roku od 30 dana od dostave poziva i ove Odluke.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOG
DJELOKRUGA

Članak 8.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela koja će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine , Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 10 000 Zagreb, Babonićeva 121,

3.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka

4.Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

5.OPĆINA JELENJE, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice

6.JU »Zavod za prostorno uređenje PGŽ«, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka

7.PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka

8.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka,

9.HEP Operater prijenosnog sustava, M. Tita 166, Opatija,

10.HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

11.HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. TKC Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

12.HRVATSKE ŠUME, UŠP Delnice, Supilova 32,

13.HRVATSKE POŠTE, Centar pošta Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

14.Hrvatska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

15.Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

16.HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Širolina 4, 10000 Zagreb

17.AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. Koturaška 43, 10000 Zagreb

18.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka

19.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka

20.KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka

21.Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

22.KD Autotrolej d.o.o. Školjić 15, 51000 Rijeka23.Hrvatska gospodarska komora Rijeka, Bulevar Oslobođenja 23, 51000 Rijeka

24.Obrtnička komora Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka

- te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Plana.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

-Za izradu Nacrta prijedloga Plana - 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva tijela s javnim ovlastima;

-Javna rasprava - 30 dana;

-izrada izvješća o javnoj raspravi - 30 dana od dana okončanja javne rasprave;

-Za izradu Nacrta Konačnog prijedloga Plana - 30 dana od utvrđivanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIJANJA

Članak 10.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurava investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/06

URBROJ:2170-03-16-01-4

Čavle 21. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=10008&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr