SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD OPATIJA

46.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (NN 105/ 97,5/98-ispr., 104/00 i 69/09), članka 29. Statuta Grada Opatije (SN P-GŽ 25/09, 30/09-ispr. i 7/13) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin«, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 27.7.2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin«

1.Suzana Šturm-Kržić, prof. fonetike i komparativne književnosti, s položenim stručnim ispitom za bibliotekara, imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor car Emin«, na mandat od četiri (4) godine.

2.Mandat imenovane započinje 8.10. 2016. godine.

3.Ovo Rješenje će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« raspisalo je, temeljem članka 27. Zakona o knjižnicama i članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Novom listu 6.7. 2016. godine. Sukladno članku 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice, javni natječaj za izbor ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku 3 mjeseca prije isteka mandata trenutnog ravnatelja/ice, a mandat trenutne ravnateljice ističe 7.10. 2016. godine. Rok za podnošenje prijava bio je petnaest dana od dana objave natječaja. U Natječaju je određeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Zaprimljene su tri prijave (na izričiti zahtjev dviju kandidatkinja ne navode se njihovi inicijali). Svi kandidati ispunjavaju sve uvjete natječaja. S kandidatima je održan intervju dana 25. 7. 2016. godine. Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice je na sjednici održanoj 25.7.2016. godine utvrdilo prijedlog kandidatkinje za ravnateljicu. Upravno vijeće je jednoglasno predložilo da se kandidatkinja Suzana Šturm-Kržić imenuje za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor car Emin« na razdoblje od četiri godine.

Sukladno članku 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice, ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice te je riješeno kao u točki 1. i 2. izreke.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije propisuje u članku 37. stavku 1. da se rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, stoga je riješeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati/kinje koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrana kandidatkinja ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Kandidati/kinje koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo uvida u natječajni materijal i u roku od petnaest dana od dana primitka ovog Rješenja imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu pokretanjem upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske.

KLASA: UP/I- 112-01/16-01/10

URBROJ: 2156/01-01-16-1

Opatija, 27. 7. 2016.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=10006&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr