SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KRK

22.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12), u članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na području starogradske jezgre, na dijelovima zgrada (fasadama, ogradnim zidovima) neposredno okrenutim javnim površinama - ulicama, bez suglasnosti i prethodnog odobrenja, zabranjeno je postavljanje reflektora, rashladnih uređaja, reklama, antenskih sistema, zaštitnih naprava otvora (rolete i sl.), nadstrešnica, zamjena drvene stolarije alternativnim materijalima.«

U stavku 3. riječ »neonske« briše se, kao i riječi-tekst na kraju rečenice »u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke« brišu se.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Unutar registriranih kulturno-povijesnih cjelina vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, mogu postaviti tende i/ili suncobrane od akrilnog platna bordo boje uz prethodno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.«

Stavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje otpada kao i drugih predmeta koji nagrđuju okoliš.«

Članak 4.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U staroj jezgri Grada Krka reklame i oglasne predmete potrebno je uskladiti s Pravilnikom za oblikovanje stare jezgre Grada Krka, KLASA: 363-05/15-01/27, URBROJ: 2142/01-02/1-16-25 od 18. siječnja 2016. godine.«

Članak 5.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Reklame, panoi, predmeti za oglašavanje i plakatiranje mogu se postavljati na javnim površinama na za to predviđenim mjestima uz prethodno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Članak 6.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici, koji su obavezni na osnovi posebnih propisa, dužni su istaknuti na pročelje zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište radnje, ili na prodajnom štandu odgovarajući natpis odnosno tvrtku (u nastavku teksta: naziv).«

Članak 7.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izlozi u uličnim poslovnim prostorima koji su zatvoreni ili u adaptaciji moraju biti zasjenjeni odgovarajućim neprozirnim materijalom odmah po zatvaranju. Zabranjuje se upotreba novinskog papira.«

Članak 8.

U članku 95. stavku 1. riječi/naziv »Ponikve d.o.o. Krk« mijenja se u naziv »Ponikve eko otok Krk d.o.o.«

Članak 9.

Gradonačelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte (potrebna uputstva) radi provođenja ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/16-01/05

Ur. broj: 2142/01-1-16-4

Krk, 27. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr