SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić (»Službene novine PGŽ« broj 14/08) članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09 i 13/13) mišljenja JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ KLASA: 350-02/16-11/1, URBROJ: 69-03/4-16-3 od 24. svibnja 2016. i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/16-13/44, URBROJ: 531-05-1-1-2- 16-4 od 21. lipnja 2016., Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
UPU 2 - Kornić

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU 2 - Kornić za područje utvrđeno Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/15). Granica obuhvata Plana utvrđena je člankom 4. Odluke o izradi Plana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj32/08) te obuhvaća građevinsko područje naselja Kornić - NA 2 prikazano u Prostornom planu uređenja Grada Krka na kartografskim prikazima br. 3B.: Uvjeti korištenja i zaštite prostora u mjerilu 1:25.000 i 4B: Građevinska područja: Lakmartin, Kornić, Muraj u mjerilu 1:5.000.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja UPU 2 - Kornić sadrži namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora, način opremanja prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje Plana.

Članak 3.

(1) Elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić izradio je Geoprojekt d.d. iz Opatije u koordinaciji s nositeljem izrade (Jedinstveni upravni odjel Grada Krka).

(2) Elaborat iz prethodnog stavka ovoga članka sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od:

a) Tekstualnog dijela (Odredbe za provedbu prostornog plana):

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti i sportsko-rekreacijske namjene

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

6. Uvjeti uređenja zelenih površina

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10. Mjere provedbe plana

b) Grafičkog dijela koji nije predmet objave, a sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5000:

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2A. Promet

2B. Pošta i elektronička komunikacijska infrastruktura

2C. Energetski sustav - Elektroenergetika

2D. Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba

2E. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3A. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju

3B. Područje primjene posebnih mjera zaštite

4. Način i uvjeti gradnje

c) Obveznih priloga, koji nisu predmet objave, a sadrže:

- obrazloženje Plana

- stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

- popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

- zahtjeve i mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

- evidenciju postupka izrade i donošenja Plana

- sažetak za javnost.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) U Urbanističkom planu uređenja UPU 2 - Kornić (u daljnjem tekstu: Plan) su osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina detaljno označeni rubnom linijom, bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu br. 1: Korištenje i namjena površina.

(2) Unutar obuhvata Plana površine za razvoj i uređenje razgraničene su kako slijedi:

- površine javnih namjena:

- javne zelene površine (Z1, Z2),

- prometne površine,

- površine drugih namjena:

- mješovita namjena (M1, M2),

- javna i društvena namjena (D2, D8),

- gospodarska namjena - zanatska (I2),

- gospodarska namjena - poslovna (K1, K2),

- sportsko-rekreacijska namjena (R1),

- zaštitne zelene površine (Z),

- površine infrastrukturnih sustava.

1.1. MJEŠOVITA NAMJENA

Članak 5.

(1) Planom su određene površine mješovite namjene razgraničene na: pretežito stambenu (M1) i pretežito poslovnu (M2) namjenu na kojima se smještaju stambeni i ostali sadržaji sukladni stanovanju.

(2) Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (M1) grade se i uređuju:

- građevine stambene namjene (sa ili bez pomoćnih i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevinu osnovne namjene):

- obiteljske kuće,

- višeobiteljske kuće,

- stambene građevine,

- višestambene građevine,

- javne i društvene građevine (predškolske, školske, zdravstvene i socijalne ustanove, društveni, kulturni i drugi slični sadržaji,),

- ugostiteljsko-turističke građevine,

- gospodarske građevine i površine (zanatske, poslovne i poljoprivredne gospodarske građevine),

- sportsko-rekreacijske građevine i površine,

- javne zelene površine,

- zaštitne zelene površine

- privremene građevine,

- prometne, komunalne i druge infrastrukturne građevine i uređaji.

(3) Na površinama mješovite, pretežito poslovne namjene (M2) grade se i uređuju:

- građevine stambene namjene (sa ili bez pomoćnih građevina uz građevinu osnovne namjene):

- obiteljske kuće,

- višeobiteljske kuće,

- stambene građevine,

- višestambene građevine (samo rekonstrukcija i održavanje),

- javne i društvene građevine (predškolske i školske , zdravstvene i socijalne ustanove, društveni, kulturni i drugi slični sadržaji,),

- ugostiteljsko-turističke građevine,

- gospodarske građevine (zanatske i poslovne građevine),

- javne zelene površine,

- zaštitne zelene površine,

- privremene građevine,

- prometne, komunalne i druge infrastrukturne građevine i uređaji.

1.2. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Članak 6.

(1) Planom su određene površine javne i društvene namjene razgraničene na:

- socijalnu namjenu (D2),

- vjersku namjenu (D8).

(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka gradi se:

- građevina doma za starije i nemoćne na površini D2,

- vjerska građevina (crkva sv. Jakova) na površini D8,

- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

1.3. GOSPODARSKA NAMJENA

1.3.1. Zanatska namjena

Članak 7.

(1) Planom su određene površine gospodarske - pretežito zanatske namjene (I2).

(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka grade se i uređuju:

- zanatske građevine s pratećim sadržajima,

- poslovne građevine trgovačko-opskrbnih, uslužnih i sl. djelatnosti,

- javne zelene površine,

- zaštitne zelene površine,

- privremene građevine,

- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

1.3.2. Poslovna namjena

Članak 8.

(1) Planom su određene površine gospodarske, poslovne namjene razgraničene na:

- pretežito trgovačko-uslužnu namjenu (K1),

- pretežito trgovačku namjenu (K2).

(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka grade se građevine i uređuju površine:

- poslovne građevine trgovačko-opskrbnih, uslužnih i sl. djelatnosti te zanatske građevine s pratećim sadržajima na površini poslovne, pretežito trgovačko-uslužne namjene (K1),

- građevine trgovačkih i sl. djelatnosti na površini poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2),

- javne zelene površine,

- zaštitne zelene površine,

- privremene građevine,

- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

1.4. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

Članak 9.

Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene - sport (R1) na kojoj se grade i uređuju:

- građevine i površine namijenjene sportu i rekreaciji,

- zaštitne zelene površine,

- privremene građevine,

- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

1.5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 10.

(1) Planom su određene javne zelene površine razgraničene na:

- javni park (Z1),

- igralište (Z2).

(2) Javni park (Z1) je javni prostor hortikulturno uređen, namijenjen šetnji i odmoru u prirodnom okruženju.

(3) Igralište (Z2) predstavlja javni prostor s uređenim površinama za igru djece, pješačkim površinama i parkovnim zelenilom.

1.6. ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

Članak 11.

(1) Planom su određene zaštitne zelene površine (Z).

(2) Zaštitne zelene površine uređuju se kroz očuvanje postojeće vegetacije te uz dopunu novim visokim autohtonim zelenilom, a u njima se mogu graditi građevine komunalne i ostale infrastrukture.

1.7. POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 12.

(1) Planom su određene površine kopnenog prometa razgraničene na: javne prometne površine i površine za građevine prometne infrastrukture: javno parkiralište (P).

(2) Planom su određene površine infrastrukturnih sustava namijenjene za trafostanice (TS).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 13.

(1) Planom je utvrđena gradnja građevina i uređenje površina gospodarskih djelatnosti u zonama gospodarske - pretežito zanatske (I2) namjene te gospodarske - poslovne, pretežito trgovačko- uslužne (K1) i pretežito trgovačke (K2) namjene. Planom je omogućena gradnja građevina i uređenje površina gospodarskih djelatnosti i u zonama mješovite, pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) namjene.

(2) Građevine gospodarske namjene mogu se graditi na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom namjenom, veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu osiguravaju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

(3) Građevine gospodarske namjene mogu se graditi uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica (pristupni put) širine najmanje 5,5 m za dvosmjernu, odnosno 4,5 m za jednosmjernu prometnicu. Iznimno se navedeno ne primjenjuje kod ugostiteljsko-turističke građevine koja se gradi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. kao ni kod ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman utvrđene u članku 25. koja se gradi na Planom obuhvaćenom području.

(4) Građevine i površine gospodarske namjene koje se mogu graditi su:

- zanatske građevine s pratećim sadržajima,

- poslovne građevine i površine (uslužne i trgovačke građevine),

- poljoprivredne gospodarske građevine,

- ugostiteljsko-turističke građevine,

a zone definirane u stavku (1) ovog članka u kojima je moguće graditi pojedinu građevinu utvrđene su u kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.

(5) U jednoj građevini gospodarske namjene (zanatske, poslovne i poljoprivredne gospodarske namjene) može biti i kombinacija namjena: zanatska i poslovna namjena, kao i kombinacija pratećih sadržaja: zabavni, ugostiteljski, rekreacijski i sl. sadržaji.

2.1. UVJETI SMJEŠTAJA ZANATSKIH GRAĐEVINA

Članak 14.

(1) Planom je utvrđena gradnja zanatskih građevina u zonama gospodarske - pretežito zanatske namjene (I2) te mogućnost gradnje u zoni poslovne, pretežito trgovačko- uslužne (K1) namjene te u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) i pretežito poslovne (M2) namjene prikazane na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.

(2) U zanatskim građevinama smještaju se tihe djelatnosti za proizvodnju i pružanje usluga (manji pogoni - obrtništvo, skladištenje, servis) koje nemaju štetan utjecaj na okoliš i bez opasnosti od požara i eksplozije te koje zadovoljavaju uvjete za najviše dopuštene razine buke utvrđene u točki 9. ovih Odredbi.

(3) Na građevnoj čestici unutar zone mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne (M2) namjene može se smjestiti jedna građevina osnovne namjene, a unutar zone pretežito zanatske namjene (I2), odnosno poslovne, pretežito trgovačko-uslužne (K1) namjene može se smjestiti više građevina koje čine tehnološku i funkcionalnu cjelinu. Uz građevine osnovne namjene mogu se uređivati manipulativne površine i graditi pomoćne građevine u skladu sa zahtjevima tehnološkog procesa.

(4) U okviru građevne čestice zanatske građevine mogu se smjestiti i poslovni, zabavni, ugostiteljski, rekreacijski i sl. sadržaji koji mogu zauzeti do 40% građevinske (bruto) površine (u daljnjem tekstu: GBP).

(5) Ako se zanatska građevina gradi u zoni mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne

(M2) namjene moguće je unutar nje smjestiti jednu stambenu jedinicu GBP-a do 120 m2.

(6) Zanatske djelatnosti u okviru građevne čestice namijenjene stanovanju moguće je smjestiti prema uvjetima utvrđenim u točki 4. ovih Odredbi.

2.1.1. Uvjeti gradnje zanatskih građevina u zonama pretežito zanatske (I2) i poslovne, pretežito trgovačko-uslužne (K1) namjene

Članak 15.

Utvrđuju se uvjeti gradnje zanatskih građevina u zonama pretežito zanatske (I2) i poslovne, pretežito trgovačko-uslužne (K1) namjene:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 600 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,4,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 1,1, od čega se na nadzemne etaže građevine može iskoristiti samo 0,6.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 8,5 m, pri čemu se ukopani ulazi u podrumske garaže širine najviše 5,5 m i stubišta ulaza u podrum uzimaju kod mjerenja najniže kote zaravnatog terena uz građevinu koja može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca i drugih javnih površina iznosi 10 m, pri čemu udaljenost od osi postojeće ceste ne može biti manja od 13 m,

- najmanja udaljenost građevina od ostalih međa građevne čestice iznosi 6 m,

- najmanja međusobna udaljenost građevina na građevnoj čestici iznosi aritmetičku sredinu zbroja visina građevina, ali ne manje od 6 m.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene

- građevine treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina pri čemu se mogu graditi i kao montažne građevine, uz upotrebu postojanih materijala i boja te primjenu suvremenih tehnologija građenja,

- krovište građevine može biti ravno ili koso s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrovom kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine, a na krovište je moguće ugraditi kolektore sunčeve energije.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene

- najveći broj etaža građevine iznosi jedna nadzemna etaža,

- najveća visina građevine iznosi visinu osnovne građevine, ali ne više od 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najveći GBP iznosi 50 m2,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 10 m,

- najmanja udaljenost pomoćne građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 6 m¹

- najmanja međusobna udaljenost građevina na građevnoj čestici iznosi aritmetičku sredinu zbroja visina građevina, ali ne manje od 6 m,

- krovište pomoćne građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 20% površine građevne čestice mora se urediti kao parkovno ili zaštitno zelenilo travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila i sl.,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m; ograda se može izvesti od kamena, betona ili metala odnosno kombinacije ovih materijala, a građevne čestice mogu biti ograđene i živicom,

- najveća visina ulične ograde iznosi 1,8 m, a prema drugim međama 2 m; iznimno visine ograde mogu biti i veće ako je to potrebno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja,

- dijelovi građevnih čestica i platoa koji služe kao parkirališta za posjetitelje, pješački prilazi i sl. mogu biti neograđeni.

g) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu, a u skladu s utvrđenim u stavku (3) članka 13.; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- kotu prilaza građevnoj čestici potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevine ili u okviru građevina prema uvjetima utvrđenim u točki 5.1.3. ovih Odredbi,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

h) Ostali uvjeti

- mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti utvrđeni su u točki 7. ovih Odredbi,

- postupanje s otpadom utvrđeno je u točki 8. ovih Odredbi,

- mjere zaštite okoliša utvrđene su u točki 9. ovih Odredbi.

2.1.2. Uvjeti gradnje zanatske građevine u zonama mješovite, pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) namjene

Članak 16.

Utvrđuju se uvjeti gradnje zanatske građevine u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) i pretežito poslovne (M2) namjene:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 1,0, a iznimno 1,25 ako se građevina gradi prema uvjetima alineje 3. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja udaljenost građevina od ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 4 m, a iznimno 3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83.

d) Uvjeti za oblikovanje građevina

- arhitektonsko oblikovanje građevine te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja,

- krovište građevine osnovne namjene može biti ravno ili koso s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrovom kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kolektore sunčeve energije.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevine osnovne namjene

- najveći broj etaža građevine iznosi jedna nadzemna etaža,

- najveća visina građevine iznosi visinu osnovne građevine, ali ne više od 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najveći GBP iznosi 50 m2,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m, pri čemu udaljenost od osi postojeće ceste ne može biti manja od 8 m; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 4 m; iznimno se garaže mogu graditi na regulacijskom pravcu ako je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno najviše do visine ogradnog zida visine 1,1 m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti, te ako se zadovolji uvjet da je garaža udaljena od osi postojeće ceste najmanje 3 m,

- najmanja udaljenost pomoćne građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno

3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima

(1) i (2) članka 83., odnosno ako pomoćna građevina nema otvore može se graditi i na manjoj udaljenosti; ako se gradi na međi mora biti odijeljena vatrobranim zidom od susjedne građevine te nagib krova pomoćne građevine ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici,

- krovište pomoćne građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- građevna čestica se uz javne prometne površine uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila uz uvjet da ne ometa kolni pristup na građevnoj čestici i pješački pristup građevinama,

- kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 30% površine građevne čestice mora se urediti kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo,

- terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja; radi očuvanja izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje se gradnja podzida visine do 1,5 m,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m; ograda se može izvesti od kamena, betona, zelenila, metala i kombinacije ovih materijala, visine do 1,1 m.

g) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu, a u skladu s utvrđenim u stavku (3) članka 13.; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevine ili u okviru građevina prema uvjetima utvrđenim u točki 5.1.3. ovih Odredbi,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

h) Ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točke h) članka 15.

2.1.3. Uvjeti rekonstrukcije na građevnoj čestici zanatske građevine

Članak 17.

(1) Postojeća građevina osnovne namjene koje se nalazi na udaljenostima manjim od Planom utvrđenih udaljenosti može se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevine.

(2) Ako postojeća građevina osnovne namjene ima više etaža i veću visinu od Planom propisanih dozvoljava se njena rekonstrukcija u postojećim visinskim gabaritima sa zadržavanjem postojećeg broja etaža, a za dogradnju postojeće građevine dozvoljava se visina i broj etaža propisani ovim Planom. Ako postojeće građevine imaju veće tlocrtne gabarite od Planom propisanih dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim gabaritima uz mogućnost nadogradnje pod Planom propisanim uvjetima.

(3) Postojeća građevina osnovne namjene, čija je građevna čestica manja od Planom utvrđene za novu gradnju, rekonstruira se uz primjenu ostalih uvjeta koji se odnose na najveću dopuštenu izgrađenost i iskorištenost čestice (kig i kis), visinu i najmanje udaljenosti od regulacijskog pravca, međa i osi postojeće ceste.

(4) Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, a površina zemljišta koja služi za redovitu uporabu građevine manja je od Planom utvrđene najmanje površine građevne čestice moguće je utvrditi građevnu česticu one površine koja predstavlja stvarnu površinu zemljišta koja se koristi za redovitu uporabu građevine, ako ne postoji mogućnost za utvrđivanje građevne čestice prema odredbama ovog Plana.

(5) Postojeća pomoćna građevina rekonstruira se u okviru Planom utvrđenih uvjeta. Ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni Planom postojeća pomoćna građevina može se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

(6) U slučaju rekonstrukcije postojećih građevina dozvoljava se zadržavanje dva ili više postojećih pristupa građevnoj čestici, odnosno dozvoljava se rješavanje parkirališnih površina neposredno iza regulacijskog pravca uz prethodnu suglasnost nadležne uprave za ceste.

(7) Ako u okviru građevne čestice nije moguće osigurati Planom utvrđen minimalni broj parkirališnih mjesta prema stavku (1) članka 53., rekonstrukcija građevine provodi se samo u okviru postojećeg GBP-a bez mogućnosti povećanja broja funkcionalnih jedinica.

(8) Postojeće garaže i parkirališna/garažna mjesta na građevnoj čestici osnovne namjene ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje ako se ne osigura drugo parkirališno/ garažno mjesto na istoj građevnoj čestici, a navedena prenamjena moguća je ako je u skladu sa svim ostalim uvjetima gradnje utvrđenim ovim Planom.

(9) Kod rekonstrukcije ili održavanja građevina primjenjuju se sve mjere utvrđene u točkama 7., 8. i 9. ovih Odredbi.

2.2. UVJETI SMJEŠTAJA POSLOVNIH GRAĐEVINA

Članak 18.

(1) Planom je utvrđena gradnja poslovnih građevina u zonama prikazanim na kartografskom prikazu br.

4: Način i uvjeti gradnje i to:

- u zoni poslovne, pretežito trgovačko-uslužne namjene (K1) građevine trgovačko-opskrbnih, uslužnih i sl. djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: trgovački centri, prodavaonice za svakodnevnu potrošnju, specijalizirane prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i sl., poslovni prostori, različiti uslužni sadržaji (financijske institucije, osiguravajuća društva, agencije, zdravstvene i osobne usluge i sl.) te prateći sadržaji (skladišta i sl.)

- u zoni poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2) građevine trgovačkih i sl. djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: prodavaonice za svakodnevnu potrošnju, prateće sadržaje i sl.,

- u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne (M2) namjene građevine i površine uslužnih, trgovačkih sl. djelatnosti koje obuhvaćaju sadržaje: poslovni prostori, različiti uslužni sadržaji (financijske institucije, osiguravajuća društva, agencije, zdravstvene i osobne usluge i sl.), trgovačko-opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), ugostiteljske usluge (caffei, buffeti, restorani, pečenjarnice i sl.) i sl.

(2) Na građevnoj čestici unutar zone mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne (M2) namjene može se smjestiti jedna građevina osnovne namjene, a unutar zone poslovne, pretežito trgovačko-uslužne namjene (K1) te poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2) može se smjestiti više građevina koje čine tehnološku i funkcionalnu cjelinu. Uz građevine osnovne namjene mogu se uređivati manipulativne površine i graditi pomoćne građevine u skladu sa zahtjevima tehnološkog procesa.

(3) U okviru građevne čestice poslovne građevine (unutar građevine poslovne namjene ili u pomoćnim građevinama na građevnoj čestici) mogu se smjestiti i druge djelatnosti, prateće ili u funkciji osnovne djelatnosti (zanatski, ugostiteljski, zabavni i rekreacijski sadržaji), na način da ne ometaju proces osnovne djelatnosti i koji mogu zauzeti do 40% GBP-a.

(4) Ako se poslovna građevina gradi u zoni mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne

(M2) namjene moguće je unutar nje smjestiti jednu stambenu jedinicu GBP-a do 120 m2.

(5) Poslovne djelatnosti u okviru građevne čestice namijenjene stanovanju moguće je smjestiti prema uvjetima utvrđenim u točki 4. ovih Odredbi.

2.2.1. Uvjeti gradnje poslovnih građevina u zoni poslovne, pretežito trgovačko-uslužne namjene (K1)

Članak 19.

Za gradnju poslovnih građevina u zoni poslovne, pretežito trgovačko-uslužne namjene (K1) primjenjuju se odredbe članka 15.

2.2.2. Uvjeti gradnje poslovne građevine u zoni poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2) te u zonama mješovite, pretežito stambene (M1) ili pretežito poslovne (M2) namjene

Članak 20.

Za gradnju poslovne građevine u zoni poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2) te u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne (M2) namjene primjenjuju se odredbe članka 16.

2.2.3. Uvjeti rekonstrukcije na građevnoj čestici poslovne građevine

Članak 21.

Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici poslovne građevine primjenjuju se odredbe članka 17.

2.3. UVJETI SMJEŠTAJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSKIH GRAĐEVINA

Članak 22.

(1) Planom je utvrđena mogućnost gradnje poljoprivrednih gospodarskih građevina u zonama mješovite, pretežito stambene namjene (M11) prikazanim na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje. U poljoprivredne gospodarske građevine ubrajaju se: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl. te su bez izvora zagađenja.

(2) Na građevnoj čestici se može smjestiti jedna građevina osnovne namjene, a uz građevinu osnovne namjene mogu se uređivati manipulativne površine i graditi pomoćne građevine u skladu sa zahtjevima tehnološkog procesa.

(3) U okviru građevne čestice poljoprivredne gospodarske građevine mogu se smjestiti i zanatski sadržaji koji mogu zauzeti do 40% GBP-a.

2.3.1. Uvjeti gradnje poljoprivredne gospodarske građevine

Članak 23.

Utvrđuju se uvjeti gradnje poljoprivredne gospodarske građevine:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,5.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i jedna nadzemna etaža,

- najveća ukupna visina građevine iznosi 6 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- najmanja udaljenost građevina od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83.

d) Uvjeti za oblikovanje građevina

- arhitektonsko oblikovanje građevina te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom,

- krovište građevine osnovne namjene može biti ravno ili koso s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrovom kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene, uvjeti za uređenje građevne čestice te način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- primjenjuju se odredbe iz točaka e), f) i g) članka 16.

f) Ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točke h) članka 15.

2.3.2. Uvjeti rekonstrukcije na građevnoj čestici poljoprivredne gospodarske građevine

Članak 24.

Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici poljoprivredne gospodarske građevine primjenjuju se odredbe članka 17.

2.4. UVJETI SMJEŠTAJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH GRAĐEVINA

Članak 25.

(1) Planom je utvrđena mogućnost gradnje ugostiteljsko- turističkih građevina u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) ili pretežito poslovne (M2) namjene prikazanim na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.

(2) Na Planom obuhvaćenom području moguće je u skladu s posebnim propisom graditi ugostiteljske objekte iz skupine hoteli i to vrste: hotel, hotel baština, pansion i turistički apartman. Ugostiteljski objekt iz skupine hoteli vrste hotel, hotel baština ili pansion može imati najviše 80 kreveta dok vrsta turistički apartman može imati najviše dvije apartmanske jedinice. Ugostiteljsko-turističke građevine ne obuhvaćaju građevine za stalno i povremeno stanovanje (apartmanske građevine za tržište) nego isključivo gospodarske objekte.

(3) Na građevnoj čestici se može smjestiti više građevina koje čine funkcionalnu cjelinu. Uz građevine osnovne namjene mogu se graditi pomoćne građevine u skladu s funkcijom građevine osnovne namjene.

(4) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman može se smjestiti jedna građevina osnovne, ugostiteljsko- turističke namjene, a uz nju je dozvoljena gradnja jedne pomoćne građevine.

(5) U okviru građevne čestice ugostiteljsko-turističke građevine izuzev ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman mogu se smjestiti i poslovni, zabavni, otvoreni sportski, rekreacijski i slični sadržaji koji mogu zauzeti do 50% GBP-a te koji nemaju štetan utjecaj na okoliš i bez opasnosti od požara i eksplozije te koji zadovoljavaju uvjete za najviše dopuštene razine buke utvrđene u točki 9. ovih Odredbi.

(6) Unutar ugostiteljsko-turističke građevine izuzev ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman moguće je smjestiti jednu stambenu jedinicu GBP-a do 120 m2. Unutar ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman nije dozvoljena stambena namjena.

2.4.1. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina iz skupine hoteli, vrsta hotel, hotel baština, pansion

Članak 26.

Utvrđuju se uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 1,0, a iznimno 1,25 ako se građevina gradi prema uvjetima alineje 3. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevina osnovne namjene

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 9 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 12 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevina osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca i ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 6 m, pri čemu udaljenosti od osi postojeće ceste ne može biti manja od 9 m; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca i ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 5 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja međusobna udaljenost građevina na građevnoj čestici iznosi aritmetičku sredinu zbroja visina građevina, ali ne manje od 6 m.

d) Uvjeti za oblikovanje građevina

- arhitektonsko oblikovanje građevine te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti u skladu s funkcijom, uz upotrebu postojanih materijala i boja;

- smještajne građevine i prateći sadržaji (ugostiteljski, uslužni, zabavni, otvoreni sportski i sl. sadržaji) trebaju biti više kategorije te položajem, veličinom i osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i uređenih površina trebaju biti određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina,

- krovište građevine osnovne namjene može biti ravno ili koso s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrovom kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kolektore sunčeve energije.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevine osnovne namjene

- primjenjuju se odredbe iz točke e) članka 16.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- građevna čestica se uz javne prometne površine uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila uz uvjet da ne ometa kolni pristup na građevnoj čestici i pješački pristup građevinama,

- kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 40% površine građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo; iznimno je moguće i manje ako se čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83.

- terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja; radi očuvanja izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje se gradnja podzida visine do 1,5 m,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m.

g) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu, a u skladu s utvrđenim u stavku (3) članka 13.; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevine ili u okviru građevina prema točki 5.1.3. ovih Odredbi,

- na građevnoj čestici nije dozvoljeno parkiranje kamiona, i građevinskih strojeva,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

h) Ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točke h) članka 15.

2.4.2. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina iz skupine hoteli, vrste turistički apartman

2.4.2.1. Uvjeti gradnje slobodnostojeće ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman

Članak 27.

Utvrđuju se uvjeti gradnje slobodnostojeće ugostiteljsko- turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2, a iznimno 400 m2 ako se građevna čestica ugostiteljsko-turi stičke građevine nalazi u okruženju već uređenih i izgrađenih građevnih čestica,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75, a iznimno 1,0 ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine osnovne namjene i građevinska (bruto) površina

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 60 m2,

- najveća tlocrtna površina građevine iznosi 200 m2,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, a površina građevne čestice nije manja od 500 m2, najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 3 m, a iznimno 2 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno se obvezna udaljenost od pola visine građevine ne mora primjenjivati ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene

- kod gradnje i rekonstrukcije arhitektonsko oblikovanje građevina, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji,

- krovište građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica,

- na krovište je moguće ugraditi krovne prozore i kolektore sunčeve energije,

- dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovišta),

- smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim redoslijedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija:

- usporedno u odnosu na okolne građevine,

- usporedno s prometnicom,

- usporedno sa slojnicama terena,

pri čemu se primjenjuje prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom na lokaciji, dok se ostali isključuju,

- pročelje mora biti izvedeno od kamena ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine

- primjenjuju se odredbe iz točke e) članka 16.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- prostor na građevnoj čestici građevine ugostiteljsko- turističke namjene treba se uređivati na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta; kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 40% površine građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom; kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne širine 1,5 m; odstupanja od ovog stavka moguća su samo u zonama starih naselja gdje se interpolacijama u postojećoj građevnoj strukturi dograđuju postojeće ili grade nove građevine,

- terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja; radi očuvanja izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje se gradnja podzida visine do 1,5 m,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m; ulična ograda može se izvesti od kamena, betona, zelenila, metala i kombinacije ovih materijala, a u skladu s lokalnim uvjetima, do 1,1 m visine.

g) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/ garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene ili u okviru građevine osnovne namjene prema normativu 1 mjesto na dva ležaja,

- na građevnoj čestici nije dozvoljeno parkiranje kamiona, autobusa i građevinskih strojeva,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda; iznimno se do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda dozvoljava odvodnju otpadnih voda na građevnoj čestici riješiti u skladu sa stavkom (8) članka 71.

h) Ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točke h) članka 15.

2.4.2.2. Uvjeti gradnje dvojne ili ugrađene ugostiteljsko- turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman

Članak 28.

Utvrđuju se uvjeti gradnje dvojne ili ugrađene ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli vrste turistički apartman:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 300 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75, a iznimno 1,0 ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine osnovne namjene i građevinska (bruto) površina

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 60 m2,

- najveća tlocrtna površina građevine iznosi 150 m2 za dvojnu, odnosno 100 m2 za ugrađenu ugostiteljsko-turističku građevinu,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, a površina građevne čestice nije manja od 400 m2, najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice, izuzev međa na koje je prislonjena, iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno- povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice, izuzev međa na koje je prislonjena, iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 3 m, a iznimno 2 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno se obvezna udaljenost od pola visine građevine ne mora primjenjivati ako se ugostiteljsko-turistička građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene

- primjenjuju se odredbe iz točke d) članka 27.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine

- primjenjuju se odredbe iz točke e) članka 16.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice te način, uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- primjenjuju se odredbe iz točaka f) i g) članka 27.

g) Ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točke h) članka 15.

2.4.3. Uvjeti rekonstrukcije na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke građevine

Članak 29.

(1) Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke građevine primjenjuju se odredbe članka 17.

(2) Prenamjena postojeće građevine druge namjene u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene moguća je pod uvjetima utvrđenim u člancima 26., 27. i 28. ovih Odredbi.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE

3.1. UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 30.

(1) Planom je utvrđena gradnja građevina društvenih djelatnosti u zonama javne i društvene namjene - socijalne (D2) i vjerske (D8). Planom je omogućena gradnja građevina društvenih djelatnosti i u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) i pretežito poslovne (M2) namjene prikazanim na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.

(2) Unutar zone socijalne namjene (D2) smješten je dom za starije i nemoćne osobe, a unutar zone vjerske namjene (D8) smještena je crkva sv. Jakova.

(3) Unutar zona mješovite, pretežito stambene (M11) i pretežito poslovne (M2) namjene mogu se smjestiti različite društvene djelatnosti: predškolske, školske, zdravstvene i socijalne ustanove, društveni, kulturni i drugi slični sadržaji.

(4) Prilikom gradnje ustanova za predškolski i osnovnoškolski odgoj potrebno je pridržavati se posebnih propisa.

(5) U okviru građevne čestice građevine društvene namjene može se graditi jedna građevina osnovne namjene unutar koje se može smjestiti više različitih društvenih djelatnosti navedenih u stavku (3) ovog članka.

(6) U okviru građevine društvene namjene mogu se smjestiti i prateći sadržaji kompatibilni sa sadržajima osnovne namjene (društveno-zabavni, poslovni, trgovačko-uslužni, ugostiteljski, rekreacijski i slični sadržaji) koji mogu zauzeti do 40% GBP-a.

3.1.1. Uvjeti gradnje građevina društvenih djelatnosti - predškolske, školske, zdravstvene i socijalne ustanove, društveni, kulturni i drugi slični sadržaji

Članak 31.

Utvrđuju se uvjeti gradnje građevine društvenih djelatnosti - predškolske, školske, zdravstvene i socijalne ustanove, društveni, kulturni i drugi slični sadržaji:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,5, a iznimno 0,6 ako se gradi vjerska građevina,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 1,8, od čega se na nadzemne etaže građevine može iskoristiti samo 1,0,

- ako se građevine grade prema uvjetima alineje 3. točke b) ovog članka najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 2,3, od čega se na nadzemne etaže građevine može iskoristiti samo 1,5.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 8 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena; iznimno visina zvonika vjerske građevine može biti viša od Planom utvrđene najveće visine građevine,

- ako se građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 11 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- najmanja udaljenost građevina od ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 4 m, a iznimno 3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83.; za visinu vjerske građevine uzima se visina bez zvonika,

- najmanja međusobna udaljenost građevina na građevnoj čestici iznosi aritmetičku sredinu zbroja visina građevina, ali ne manje od 6 m.

d) Uvjeti za oblikovanje građevina

- arhitektonsko oblikovanje građevine te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti u skladu s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima uz upotrebu postojanih materijala i boja,

- krovište građevine osnovne namjene može biti ravno ili koso s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o i pokrovom kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevine osnovne namjene

- najveći broj etaža građevine iznosi jedna nadzemna etaža,

- najveća visina građevine iznosi visinu osnovne građevine, ali ne više od 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najveći GBP iznosi 50 m2,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m, pri čemu udaljenosti od osi postojeće ceste ne može biti manja od 8 m; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 4 m; iznimno se garaže mogu graditi na regulacijskom pravcu ako je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno najviše do visine ogradnog zida visine 1,1 m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti, te ako se zadovolji uvjet da je garaža udaljena od osi postojeće ceste najmanje 3 m,

- najmanja udaljenost pomoćne građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima

(1) i (2) članka 83., odnosno ako pomoćna građevina nema otvore može se graditi i na manjoj udaljenosti; ako se gradi na međi mora biti odijeljena vatrobranim zidom od susjedne građevine te nagib krova pomoćne građevine ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici,

- krovište pomoćne građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- građevna čestica se uz javne prometne površine uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila uz uvjet da ne ometa kolni pristup na građevnoj čestici i pješački pristup građevinama,

- kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 20% površine građevne čestice mora se hortikulturno urediti na temelju krajobraznog projekta,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m.

g) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevine ili u okviru građevina prema uvjetima utvrđenim u točki 5.1.3. ovih Odredbi,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

h) Ostali uvjeti

- mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti utvrđeni su u točki 7. ovih Odredbi,

- postupanje s otpadom utvrđeno je u točki 8. ovih Odredbi,

- mjere zaštite okoliša utvrđeni su u točki 9. ovih Odredbi.

3.1.2. Uvjeti rekonstrukcije građevina društvenih djelatnosti

Članak 32.

Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici građevina društvenih djelatnosti primjenjuju se granični uvjeti utvrđeni u članku 31. kao i odredbe članka 17.

3.2. UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA I UREĐENJE POVRŠINA SPORTSKO- REKREACIJSKE NAMJENE

Članak 33.

(1) Planom je utvrđena gradnja građevina i uređenje površina namijenjenih za sport i rekreaciju u sportsko- rekreacijskoj zoni, sport (R1). Planom je omogućena gradnja građevina i uređenje površina namijenjenih za sport i rekreaciju i u zonama mješovite, pretežito stambene namjene (M11) prikazanim na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.

(2) Sportsko-rekreacijske građevine obuhvaćaju građevine i površine koje služe potrebama održavanja sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igrališta, bazeni i sl.) te prateći sadržaji (klupski prostori, sanitarije, svlačionice, spremišta rekvizita i sl.) koji se smještaju unutar građevine osnovne namjene, a samo iznimno kao zasebne građevine, ako se ne grade građevine osnovne namjene.

(3) U okviru sportsko-rekreacijskih građevina mogu se smjestiti i poslovni prostori namijenjeni trgovini, ugostiteljstvu, uslužnim i sličnim djelatnostima koji mogu zauzeti do 20% GBP-a.

(4) Sportsko-rekreacijske površine uključuju otvorena sportska igrališta (odbojka, košarka, tenis, stolni- tenis, boćanje i sl.) te staze za rekreaciju (trim staze, biciklističke staze i sl.).

(5) Sportsko-rekreacijske građevine i površine potrebno je graditi odnosno uređivati prema standardima za pojedini sport.

3.2.1. Uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih građevina

Članak 34.

Utvrđuju se uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih građevina u sportsko-rekreacijskoj zoni, sport

(R1) te u zonama mješovite, pretežito stambene namjene (M11):

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,6,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 2,0.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 12 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici, uvjeti za oblikovanje građevina, uvjeti gradnje pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevine osnovne namjene, uvjeti za uređenje građevne čestice, način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu i ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točaka c), d), e), f), g) i h) članka 31.

3.2.2. Uvjeti uređenja sportsko-rekreacijskih površina i gradnje pratećih sadržaja

Članak 35.

Utvrđuju se uvjeti uređenja sportsko-rekreacijskih površina i gradnje pratećih sadržaja kada se ne gradi sportsko-rekreacijska građevina (građevina osnovne namjene prema uvjetima iz stavka (2) članka 33.) u sportsko-rekreacijskoj zoni, sport (R1) te u zonama mješovite, pretežito stambene namjene (M11):

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,1,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,3.

b) Veličina građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevina na građevnoj čestici, uvjeti za oblikovanje građevina, uvjeti za uređenje građevne čestice, način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točaka c), d), f), g) i h) članka 31.

3.2.3. Uvjeti rekonstrukcije sportsko-rekreacijskih građevina i površina

Članak 36.

Kod rekonstrukcije sportsko-rekreacijskih građevina i površina na građevnoj čestici sportsko- rekreacijske namjene primjenjuju se granični uvjeti utvrđeni u člancima 34. i 35.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 37.

(1) Planom se razlikuju građevine namijenjene stanovanju s obzirom na broj uporabnih cjelina, način gradnje i smještaj poslovnog prostora u građevini osnovne namjene kako slijedi:

- obiteljska kuća je građevina isključivo stambene namjene s najviše jednim stanom, a gradi se kao slobodnostojeća, dvojna ili ugrađena građevina,

- višeobiteljska kuća je građevina isključivo stambene namjene s najviše dva stana, a gradi se kao slobodnostojeća ili dvojna građevina,

- stambena građevina je građevina stambene namjene koja može sadržavati i poslovni prostor, sadrži najviše 4 samostalne uporabne cjeline namijenjene stanovanju, a gradi se kao slobodnostojeća građevina,

- višestambena građevina je građevina stambene namjene koja može sadržavati i poslovni prostor, sadrži više od 4 samostalne uporabne cjeline namijenjene stanovanju, a gradi se kao slobodnostojeća građevina.

(2) Planom je dozvoljena gradnja obiteljskih i višeobiteljskih kuća te stambenih građevina u zonama mješovite, pretežito stambene (M11), odnosno pretežito poslovne (M2) namjene prikazanim na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje pri čemu se stambene građevine s poslovnim prostorom koji zauzima više od 50% GBP-a mogu graditi samo u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene (M2).

(3) Planom je dozvoljena gradnja višestambenih građevina u zoni mješovite, pretežito stambene namjene (M12) prikazane na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje (k.č. br. 1478/1, k.o. Kornić).

(4) Poslovni prostor iz stavaka (1) i (2) ovog članka je prostor u kojem se odvija rad, a obuhvaća tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, bez negativnog utjecaja na okoliš, u kojima ne nastaje buka veća od 55 dB danju, odnosno 45 dB noću te koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja: trgovačko-opskrbne djelatnosti, informacijske i komunikacijske djelatnosti, financijske djelatnosti, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne te pomoćne i ostale uslužne djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti bez smještajnih kapaciteta, kao i prerađivačke djelatnosti malog opsega.

(5) Na građevnoj čestici može se graditi jedna građevina namijenjena stanovanju, a uz nju je dozvoljena gradnja pomoćne i/ili poljoprivredne gospodarske građevine pri čemu je uz višestambenu građevinu dozvoljeno graditi samo pomoćnu garažnu građevinu ako uslijed konfiguracije terena nije moguće riješiti garažiranje vozila unutar višestambene građevine.

(6) Pomoćna građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici građevine osnovne namjene čija je namjena u funkciji osnovne građevine (garaže, kotlovnice, nadstrešnice, drvarnice, spremišta, i sl.).

(7) Poljoprivredna gospodarska građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici građevine osnovne namjene te koja je bez izvora zagađenja. U poljoprivredne gospodarske građevine ubrajaju se: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.

(8) Izgradnjom pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine ne smije se umanjiti kvaliteta stanovanja na susjednim građevnim česticama (npr. osunčanje stambene građevine, otvori i dr.).

(9) Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda dozvoljava se priključak na septičku taložnicu za građevinu stambene namjene kapaciteta do 10 ES, a za veći kapacitet potrebna je izgradnja zasebnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biodisk ili sl.).

4.1. UVJETI GRADNJE OBITELJSKE ILI VIŠEOBITELJSKE KUĆE

4.1.1. Uvjeti gradnje slobodnostojeće obiteljske ili slobodnostojeće višeobiteljske kuće

Članak 38.

Utvrđuju se uvjeti gradnje slobodnostojeće obiteljske odnosno slobodnostojeće višeobiteljske kuće:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice obiteljske kuće iznosi 500 m2, a iznimno 400 m2 ako se građevna čestica nalazi u okruženju već uređenih i izgrađenih građevnih čestica,

- najmanja površina građevne čestice višeobiteljske kuće iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75, a iznimno 1,0 ako se višeobiteljska kuća gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine osnovne namjene i građevinska (bruto) površina

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 60 m2,

- najveća tlocrtna površina građevine iznosi 200 m2,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se višeobiteljska kuća gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

- najveći GBP iznosi 200 m2 za građevnu česticu obiteljske građevine, odnosno 400 m2 za građevnu česticu višeobiteljske građevine pri čemu se u navedeni GBP uračunavaju sve građevine na građevnoj čestici.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 3 m, a iznimno 2 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno se obvezna udaljenost od pola visine građevine ne mora primjenjivati ako se višeobiteljska građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene

- arhitektonsko oblikovanje građevina, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji,

- krovište građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica,

- na krovište je moguće ugraditi krovne prozore i kolektore sunčeve energije,

- dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije

(otvorena krovišta),

- smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljedećim kriterijima, i navedenim redoslijedom, a ovisno o lokaciji građevine i mogućnosti primjene pojedinog kriterija:

- usporedno u odnosu na okolne građevine,

- usporedno s prometnicom,

- usporedno sa slojnicama terena,

pri čemu se primjenjuje prvi kriterij po redoslijedu koji je moguće definirati vizualnom percepcijom na lokaciji, dok se ostali isključuju,

- pročelje mora biti izvedeno od kamena ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama.

e) Uvjeti gradnje pomoćne građevine

- najveći broj etaža građevine iznosi jedna nadzemna etaža,

- najveća visina građevine iznosi visinu osnovne građevine, ali ne više od 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najveći GBP iznosi 50 m2,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m, pri čemu udaljenost od osi postojeće ceste ne može biti manja od 8 m; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 4 m; iznimno se garaže mogu graditi na regulacijskom pravcu ako je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno najviše do visine ogradnog zida visine 1,1 m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti, te ako se zadovolji uvjet da je garaža udaljena od osi postojeće ceste najmanje 3 m,

- najmanja udaljenost pomoćne građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno

3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima

(1) i (2) članka 83., odnosno ako pomoćna građevina nema otvore može se graditi i na manjoj udaljenosti; ako se gradi na međi mora biti odijeljena vatrobranim zidom od susjedne građevine te nagib krova pomoćne građevine ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici,

- krovište pomoćne građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

f) Uvjeti gradnje poljoprivredne gospodarske građevine

- najveća visina građevine iznosi 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najmanja udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi postojeće ceste ne može biti manja od 9 m; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m,

- najmanja udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako se građevna čestica nalazi unutar zone Kulturno-povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83.,

- građevni pravac poljoprivredne gospodarske građevine mora biti iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,

- krovište poljoprivredne gospodarske građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

g) Uvjeti za uređenje građevne čestice

- prostor na građevnoj čestici građevine stambene namjene treba se uređivati na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta; kod planiranja i projektiranja građevina potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,

- najmanje 40% površine građevne čestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom; kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne širine 1,5 m; odstupanja od ovog stavka moguća su samo u zonama starih naselja gdje se interpolacijama u postojećoj građevnoj strukturi dograđuju postojeće ili grade nove građevine,

- terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja; radi očuvanja izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje se gradnja podzida visine do 1,5 m,

- ograda se može podizati na međi prema susjednim građevnim česticama, a prema ulici na način da je od osi postojeće ceste udaljena najmanje 3 m; ulična ograda može se izvesti od kamena, betona, zelenila, metala i kombinacije ovih materijala, a u skladu s lokalnim uvjetima, do 1,1 m visine.

h) Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu

- svaka građevna čestica mora imati jedan priključak na javnu prometnu površinu; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini pri čemu kolni pristup treba izvesti na način da nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa,

- pristup građevinama mora biti izveden u skladu s posebnim propisom kojim se osigurava pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- kod nove gradnje ili rekonstrukcije građevine kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina ili GBP potrebno je za promet u mirovanju osigurati minimalni broj parkirališnih/ garažnih mjesta najmanjih dimenzija 2,5x5,0 m na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene ili u okviru građevine osnovne namjene prema normativu 2 mjesta po stanu,

- na građevnoj čestici nije dozvoljeno parkiranje kamiona, autobusa i građevinskih strojeva,

- građevna čestica mora biti priključena na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda; iznimno se do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda dozvoljava odvodnju otpadnih voda na građevnoj čestici riješiti u skladu sa stavkom (9) članka 37.

i) Ostali uvjeti

- mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti utvrđeni su u točki 7. ovih Odredbi,

- postupanje s otpadom utvrđeno je u točki 8. ovih Odredbi,

- mjere zaštite okoliša utvrđeni su u točki 9. ovih Odredbi.

4.1.2. Uvjeti gradnje dvojne ili ugrađene obiteljske odnosno dvojne višeobiteljske kuće

Članak 39.

Utvrđuju se uvjeti gradnje dvojne obiteljske, ugrađene obiteljske odnosno dvojne višeobiteljske kuće:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice obiteljske kuće iznosi 300 m2, odnosno višeobiteljske kuće 400 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75, a iznimno 1,0 ako se višeobiteljska kuća gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine osnovne namjene i građevinska (bruto) površina

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 60 m2,

- najveća tlocrtna površina građevine iznosi 150 m2, odnosno 100 m2 za ugrađenu obiteljsku kuću,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se višeobiteljska kuća gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

- najveći GBP iznosi 200 m2 za građevnu česticu obiteljske građevine, odnosno 400 m2 za građevnu česticu višeobiteljske građevine pri čemu se u navedeni GBP uračunavaju sve građevine na građevnoj čestici.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema javnoj cesti iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine javne ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prema nerazvrstanoj cesti iznosi 4 m, pri čemu udaljenosti od osi prometne površine nerazvrstane ceste ne može biti manja od 7 m,

- kod interpolacije nove građevine između postojećih građevina na susjednim građevnim česticama koje su od regulacijske linije prema javnoj prometnoj površini udaljene manje od prethodno utvrđene udaljenosti, interpoliranu građevinu moguće je graditi i na manjoj udaljenosti od prethodno utvrđene, a uz uvjet da se građevni pravac uskladi s postojećim građevinama na susjednim građevnim česticama vodeći računa o lokalnim uvjetima,

- najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice, izuzev međa na koje su prislonjene, iznosi 4 m, a iznimno 3 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno na građevnim česticama smještenim unutar zone Kulturno- povijesne cjeline utvrđene u stavcima (1) i (2) članka 83. najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice, izuzev međa na koje su prislonjene, iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 3 m, a iznimno 2 m ako građevina nema otvore, prohodne terase ili otvorena stubišta prema tim međama; iznimno se obvezna udaljenost od pola visine građevine ne mora primjenjivati ako se višeobiteljska građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene, uvjeti gradnje pomoćne građevine, uvjeti gradnje poljoprivredne gospodarske građevine, uvjeti za uređenje građevne čestice, način, uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točaka d), e), f), g), h) i i) članka 38.

4.2. UVJETI GRADNJE STAMBENE GRAĐEVNE

Članak 40.

Utvrđuju se uvjeti gradnje stambene građevne:

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,25,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 0,75, a iznimno 1,0 ako se građevina gradi prema uvjetima alineje 5. točke b) ovog članka.

b) Veličina građevine osnovne namjene

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 100 m2,

- najveća tlocrtna površina građevine iznosi 200 m2,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 2 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 7,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- ako se građevina gradi na kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12% najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obavezno suteren te najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici, uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene, uvjeti gradnje pomoćne građevine, uvjeti gradnje poljoprivredne gospodarske građevine, uvjeti za uređenje građevne čestice, način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točaka c), d), e), f), g), h) i i) članka 38.

4.3. UVJETI GRADNJE VIŠESTAMBENE GRAĐEVNE

Članak 41.

Utvrđuju se uvjeti gradnje višestambene građevne u zoni mješovite, pretežito stambene namjene

(M12) prikazane na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje (k.č. br. 1478/1, k.o. Kornić):

a) Veličina, izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1000 m2,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3,

- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi 1,1, od čega se na nadzemne etaže građevine može iskoristiti samo 0,8.

b) Veličina građevine osnovne namjene

- najmanja tlocrtna površina građevine iznosi 100 m2,

- najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže,

- najveća visina građevine iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena.

c) Smještaj građevine osnovne namjene na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m, pri čemu udaljenosti od osi postojeće ceste ne može biti manja od 9 m,

- najmanja udaljenost građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi pola visine građevine, ali ne manje od 4 m.

d) Uvjeti za oblikovanje građevine osnovne namjene

- primjenjuju se odredbe iz točke d) članka 38.

e) Uvjeti gradnje pomoćne garažne građevine

- najveći broj etaža građevine garažnog niza iznosi jedna nadzemna etaža,

- najveća visina građevine iznosi 4 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz građevinu može biti najviše 1,5 m iznad kote prirodnog terena,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m pri čemu udaljenosti od osi postojeće ceste ne može biti manja od 8 m; iznimno se garaže mogu graditi na regulacijskom pravcu ako je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno najviše do visine ogradnog zida visine 1,1 m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti, te ako se zadovolji uvjet da je garaža udaljena od osi postojeće ceste najmanje 3 m,

- najmanja udaljenost garažne građevine od ostalih međa građevne čestice iznosi 4 m, odnosno ako pomoćna građevina nema otvore može se graditi i na manjoj udaljenosti; ako se gradi na međi mora biti odijeljena vatrobranim zidom od susjedne građevine te nagib krova pomoćne građevine ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici,

- krovište garažne građevine može biti ravno ili koso; ako se gradi kao koso može biti jednostrešno, dvostrešno ili višestrešno i mora biti s nagibom krovnih ploha između 17o i 23o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

f) Uvjeti za uređenje građevne čestice, način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te ostali uvjeti

- primjenjuju se odredbe iz točaka g), h) i i) članka 38.

4.4. UVJETI REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA STAMBENE NAMJENE

Članak 42.

(1) Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici obiteljske/višeobiteljske kuće i stambene građevine primjenjuju se odredbe članka 17.

(2) Kod rekonstrukcije svih postojećih građevina na građevnoj čestici višestambene građevine primjenjuju se odredbe članka 17. pri čemu je za građevne čestice postojećih višestambenih građevina u zonama mješovite, pretežito stambene (M11) i pretežito poslovne (M2) namjene rekonstrukcija dozvoljena samo u okviru postojećeg GBP-a bez mogućnosti povećanja broja funkcionalnih jedinica (stanova).

(3) Postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hoteli vrste hotel, hotel baština ili pansion razvrstane prema posebnim propisima ne mogu se prenamijeniti u građevine stambene namjene.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 43.

(1) Planom su osigurane površine za razvoj prometne, elektroničke komunikacijske, komunalne i druge infrastrukturne mreže kao linijske i površinske građevine i to za:

- prometnu infrastrukturu,

- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu,

- komunalnu i drugu infrastrukturnu mrežu:

- vodnogospodarski sustav: vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,

- energetski sustav: elektroopskrba i javna rasvjeta.

(2) Sustavi prometne, elektroničke komunikacijske, komunalne i energetske infrastrukturne mreže utvrđeni su na kartografskim prikazima br. 2A, 2B, 2C, 2D i 2E: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža.

(3) Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka (1) ovoga članka grade se sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih ustanova s javnim ovlastima kojima se određuju i mjere zaštite okoliša.

(4) Planom utvrđeni položaji građevina i trasa elektroničke komunikacijske, komunalne i energetske infrastrukturne mreže unutar koridora prometnica su usmjeravajućeg značenja te su dozvoljene odgovarajuće prilagodbe pri izradi projektne dokumentacije cjelovitog rješenja pojedinog sustava za područje obuhvata Plana kao i radi međusobnog usklađenja svih infrastrukturnih sustava.

(5) Iznimno, građevine i trase elektroničke komunikacijske, komunalne i energetske infrastrukture moguće je izvesti i u okviru površina drugih namjena utvrđenih Planom pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili njihova zamjena te da se za njihovo polaganje u trasama osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 44.

(1) Na području obuhvata Plana određene su površine za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture prikazane na kartografskom prikazu br. 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet.

(2) Osim Planom definiranih prometnih površina moguća je, na temelju projektne dokumentacije, gradnja i drugih prometnih i pratećih površina i građevina u zonama drugih namjena.

(3) Izvedba prometnih površina mora biti u skladu s posebnim propisima kojima se osigurava pristup vatrogasnim i drugim interventnim vozilima kao i sigurno kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

5.1.1. Ceste/ulice

Članak 45.

(1) Planom su određene kategorije prometnih površina:

- glavna mjesna ulica (GMU), lokalna cesta L58091,

- sabirne ulice (SU),

- ostale ulice (OU),

- kolno-pješačke ulice (KP),

- javne parkirališne površine (P).

(2) Za gradnju i rekonstrukciju cestovnih prometnica čuvaju se planski koridori najmanje širine za glavnu mjesnu ulicu (GMU) 10 m, a za sve ostale ulice (SU, OU, KP): 8,5 m za postojeće ulice, odnosno 20 m za planirane ulice.

(3) Kada su pojedina javna cesta ili njen dio izgrađeni, izgradnja novih građevina može se dozvoliti i unutar planskog koridora javne ceste uz suglasnost i posebne uvjete nadležnih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama.

(4) Postojeće građevine unutar planskog koridora cesta, kao i građevine uz postojeće prometnice koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom ovog članka mogu se rekonstruirati na način da se ne smanjuje udaljenost između građevine i ceste.

(5) Prometne površine unutar Planom obuhvaćenog područja, na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili koje su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući nesmetano vođenje komunalne infrastrukture (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, elektroenergetska i elektronička komunikacijska infrastrukturna mreža).

Članak 46.

(1) Proširenje postojećih prometnica projektirati na mjestima gdje je to moguće s obzirom na postojeće stanje.

(2) Način rekonstrukcije i mjesta proširenja mogu se projektnom dokumentacijom definirati i drugačije od onih prikazanih na kartografskom prikazu br. 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet, a unutar površina svih namjena osim na površinama osobito vrijednog predjela, prirodnog krajobraza utvrđenog na kartografskom prikazu br. 3A: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju (geološke formacije - vrtače).

(3) Dio prometne površine, koji nakon izrade projektne dokumentacije i/ili parcelacije građevnih čestica ne ulazi u građevnu česticu prometne površine, moguće je pripojiti susjednim građevnim česticama.

Članak 47.

Za glavnu mjesnu ulicu (GMU) - lokalnu cestu L58091 planira se širina prometnog traka 2,0x3,25 m s obostranim nogostupima od 1,50 m i primjenjivim uzdužnim nagibima do 11%. Cestovni koridor utvrđen je u stavku (2) članka 45.

Članak 48.

(1) Najmanja širina kolnika za sabirne (SU), ostale (OU) i kolnopješačke (KP) ulice (nerazvrstane ceste) iznosi 4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet dok se u uzdužnom smislu dozvoljavaju nagibi do 12%. Ako se na nerazvrstanim cestama namjerava organizirati javni promet minimalna širina kolnika iznosi 2,0x3,25 m. Za planirane nerazvrstane ceste planira se obostrani nogostup širine 1,50m (iznimno 1,20). Cestovni koridori utvrđeni su u stavku (2) članka 45. Na završetku slijepe ulice potrebno je izgraditi okretište.

(2) Iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih prometnica, širina kolnika može iznositi manje od 4,5 m, odnosno 5,5 m i može biti bez nogostupa ako položaj postojećih građevina onemogućava izvedbu minimalne širine prometnice propisane prethodnim stavkom ovog članka.

(3) Izvedba prometnih površina prema stavku 2. članka 44. izvodi se prema uvjetima utvrđenim u stavku (1) ovog članka.

Članak 49.

(1) Javni putnički promet se odvija autobusnim linijama.

(2) Na glavnoj mjesnoj ulici (GMU, lokalna cesta L 58091) utvrđeno je autobusno stajalište koje se uređuje postavljanjem čekaonice opremljene urbanom opremom i javnom rasvjetom.

Članak 50.

(1) Na Planom obuhvaćenom području nisu posebno utvrđene biciklističke staze.

(2) Dozvoljeno je označavati i uređivati nove biciklističke staze pri čemu minimalna širina biciklističke trake iznosi 1 m za jedan smjer.

Članak 51.

(1) Svaka građevna čestica mora imati neposredni pristup na ulicu u jednoj od kategorija navedenih u stavku (1) članka 45.

(2) Neposrednim pristupom iz prethodnog stavka ovog članka smatra se i pristup na javnu prometnu površinu preko pristupnog puta, javnog ili privatnog. Pristupni put je minimalne širine 5,5 m, a ako lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina pristupa može biti i manja, ali ne manje od 3 m i dužine do 30 m, bez okretišta i/ili ugibališta, odnosno duži od 30 m s ugibalištima za mimoilaženje vozila na svakih 20 m i/ili okretištem. Iznimka za manju širinu pristupnog puta ne odnosi se za građevine utvrđene u stavku (3) članka 13.

5.1.2. Javna parkirališta

Članak 52.

(1) Promet u mirovanju rješava se izgradnjom javnih parkirališta na Planom utvrđenim površinama označenim s P na kartografskom prikazu br. 1: Korištenje i namjena površina, odnosno s P1, P2, P3, P4, P5, P6 i P7 na kartografskom prikazu br. 2A: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet. Javne parkirališne površine moguće je smjestiti i u zonama mješovite, pretežito stambene (M1) i mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene te u zonama pretežito zanatske (I2) i poslovne (K1) namjene. Unutar Planom obuhvaćenog područja nisu planirane površine za gradnju javnih garaža.

(2) Parkirno mjesto na javnom parkiralištu mora biti minimalnih dimenzija 2,5x5,0 m.

(3) Na javnom parkiralištu treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati najmanje 5% parkirnih mjesta za automobile invalida, minimalnih dimenzija 3,75x5,0 m, a najmanje jedno parkirno mjesto na javnom parkiralištu s manje od 20 mjesta. Parkirna mjesta za automobile invalida na javnom parkiralištu trebaju biti smještena uz pješačke površine i u blizini ulaza u građevinu te trebaju biti posebno označena.

(4) Javno parkiralište mora biti priključeno na mrežu javne rasvjete i oborinske odvodnje.

(5) Parkirališne površine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije na način da se najmanje 20% površine građevne čestice ozeleni. Minimalni kriterij je jedno stablo na 4 parkirna mjesta.

(6) Na pojedinom Planom utvrđenom javnom parkiralištu potrebno je okvirno ostvariti najmanji broj parkirnih mjesta za osobna vozila kako slijedi:

- P1 - 15

- P2 - 5

- P3 - 5

- P4 - 5

- P5 - 3

- P6 - 10

- P7 - 15.

5.1.3. Parkirališne površine u okviru građevnih čestica

Članak 53.

(1) Potrebne parkirališne površine na građevnoj čestici za prostore pojedine namjene u građevinama određuju se prema sljedećim normativima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 108.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/15-02/06

Ur. broj: 2142/01-01-16-104

Krk, 27. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr