SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KRK

17.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/ 15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o kapitalnom projektu Grada Krka
koji je od interesa za razvoj otoka Krka
- Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka kao kapitalni projekt Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka i koji će se financirati korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke temeljem članka 45. stavka 10. točke f) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Grad Krk u dijelu preuzete obveze financiranja predmetnog projekta iz članka 1. ove Odluke financirati će isti korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke i to u ukupnom iznosu od cca 3.000.000,00 kn kroz dvije proračunske godine i to na sljedeći način:

- za 2016. godinu: 1.500.000,00 kn i

- za 2017. godinu: 1.500.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/16-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-16-3

Krk, 27. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr