SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KASTAV

30.

Na temelju članka 35., stavak 1., točka 4. i članka 53., stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 33. sjednici, održanoj dana 28. srpnja godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih
upravnih tijela Grada Kastva

Članak 1.

Članak 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 36/13, 02/15) mijenja se i glasi:

»Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se sljedeća upravna tijela:

1. Ured Gradonačelnika,

2. Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

4. Upravni odjel za financije i proračun.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Ured Gradonačelnika

Ured Gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

- administrativne i tajničke poslove za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

- savjetodavne i stručne poslovi za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

- priprema sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, priprema sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Gradonačelnik i njegovi zamjenici, poslovi objavljivanja akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika te poslovi provedbe donesenih akata;

- upravni i tehnički poslovi za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada;

- poslove promidžbe Grada;

- poslove odnosa s javnošću;

- poslove u svezi protokola i prigodnih svečanosti;

- osiguranje imovine Grada, službenika i namještenika;

- poslove gospodarenja energetikom;

- praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Grada;

- poslove civilne zaštite i zaštite od požara;

- poslove u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU;

- poslove urbane aglomeracije;

- poslove pisarnice i arhiviranja akata i drugih spisa;

- poslove kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima, građanima i financijskim institucijama.«

Članak 3.

U članku 7., stavku 1., brišu se sljedeći podstavci:

»- priprema sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, priprema sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Gradonačelnik i njegovi zamjenici, poslovi objavljivanja akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika te poslovi provedbe donesenih akata;

- administrativne i tajničke poslove za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

- poslove u svezi protokola i prigodnih svečanosti;

- poslovi promidžbe Grada;

- poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU;

- koordinacija nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja Grada;

- poslove odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, te promidžbu Grada;

- osiguranje imovine Grada, službenika i namještenika;

- izrada analiza, studija i marketinških programa Grada i trgovačkih društava u vlasništvu Grada;

- poslovi izrade investicijskih studija, analiza;

- analiza troškova i koristi, izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti, analiza dodatne vrijednosti (aditivnosti) projekta;

- poslovi pisarnice;

- arhiviranje akata i drugih spisa;

- poslovi civilne zaštite i zaštite od požara;

- suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove Odjela;

- upravni i tehnički poslovi za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada;

- savjetodavni, stručni i analitički poslovi za Gradonačelnika, njegove zamjenike i predsjednika Gradskog vijeća;

- poslovi kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima, građanima i financijskim institucijama.«

U članku 7., stavku 1., iza zadnjeg podstavka, dodaje se podstavak koji glasi:

»- ostvarivanje prava na pristup informacijama.«

Članak 4.

U članku 10., stavku 1., iza riječi »člankom«, dodaju se broj i slovo »6.a« i zarez.

U članku 10., stavku 1., podstavku 8., izraz »odjeli gradske uprave« zamjenjuje se izrazom »upravna tijela«.

U članku 10., stavku 1., iza zadnjeg podstavka, dodaje se podstavak koji glasi:

»- u obavljanju poslova surađuju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove upravnog tijela.«

Članak 5.

U članku 12., izraz »upravni odjeli« zamjenjuje se izrazom »upravna tijela«.

Članak 6.

U članku 13., izraz »upravni odjeli« zamjenjuje se izrazom »upravna tijela«.

Članak 7.

U članku 14., stavku 3., riječ i broj: »članka 13.« zamjenjuje se riječju i brojem »članka 12«.

Članak 8.

U članku 16., izraz »upravni odjeli« zamjenjuje se izrazom »upravna tijela«.

Članak 9.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave.

Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/13-01/14, od 23. listopada 2013. g., I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/13-01/16, od 26. studenog 2013. g., II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/14-01/05, od 03. travnja 2014. g., II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/15-01/08, od 25. veljače 2015. g., III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/15-01/13, od 04. svibnja 2015. g., IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/15-01/16 od 16. srpnja 2015. g. i V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/16-01/07, od 21. ožujka 2016. g., osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovim izmjenama i dopunama Odluke.

Članak 10.

Službenici zatečeni na radu u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnom odjelu za financije i proračun nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dosadašnjim radnim mjestima.

Službenici zatečeni na radu u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu čiji poslovi prelaze u djelokrug Ureda Gradonačelnika nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dosadašnjim radnim mjestima sve do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno aktu iz članka 9., stavka 1. ovih izmjena i dopuna Odluke.

Rješenja o rasporedu za službenike iz stavka 2. ovog članka donesti će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta iz članka 9., stavka 1. ovih izmjena i dopuna Odluke.

Do imenovanja pročelnika Ureda Gradonačelnika, Gradonačelnik će ovlastiti osobu za obavljanje poslova pročelnika tog upravnog tijela, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Odluke.

Članak 11.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/16-01/06

Ur. broj: 2170-05-06/1-16-4

Kastav, 28. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51215&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr