SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

132.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANIJE

Pročišćeni tekst obuhvaća Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14), Izmjenu Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/15) i Izmjene Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 3/16), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/2-16-3

Rijeka, 20. srpnja 2016.

POSLOVNIK
o radu župana Primorsko-goranske županije
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Župana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se osobito:

- način rada i odlučivanja Župana

- akti Župana,

- radna tijela Župana,

- javnost rada

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Djelokrug Župana propisan je zakonom, drugim propisima, Statutom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut) i drugim aktima Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština)

Članak 3.

Župan u obavljanju poslova iz svog djelokruga osobito:

- donosi akte i zaključke,

- usmjerava i nadzire rad upravnih tijela Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela),

- usmjerava djelovanje radnih tijela koje je osnovao,

- osigurava izvršavanje akata koje je donijela Skupština,

- nadzire izvršavanje akata i zaključaka koje je donio,

- potpisuje akte i zaključke koje donosi.

Članak 4.

Obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga Župan može povjeriti svojim zamjenicima, o čemu donosi posebnu odluku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik Župana dužan je pridržavati se uputa Župana.

U odnosu na povjerene poslove iz stavka 1. ovog članka ne prestaje odgovornost Župana za njihovo obavljanje.

Članak 5.

Župana u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik Župana kojeg odredi Župan posebnim aktom.

Kada zamjenjuje Župana, zamjenik Župana ima sva prava i ovlasti Župana.

II. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Priprema materijala

Članak 6.

Župan donosi odluke na prijedlog upravnih tijela i radnih tijela koje je osnovao, osim ako posebnim zakonom, drugim propisom, Statutom ili aktom Skupštine nije propisano da odluke donosi na prijedlog nekog drugog, točno određenog predlagatelja.

Upravna tijela su obvezna, kada to proizlazi iz propisa ili kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga ocijene da je to potrebno, izraditi prijedlog akta odnosno izraditi materijal o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga.

Ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Županija, kada to proizlazi iz propisa i kada ocijene da je to potrebno, iniciraju donošenje akta, odnosno izrađuju materijal o pojedinom pitanju iz svog djelokruga i putem nadležnog upravnog tijela dostavljaju ga Županu.

Župan može zadužiti upravna tijela da u pitanjima iz svog djelokruga pripreme materijal ili prijedloge akata koje Župan predlaže za donošenje Skupštini ili ih sam donosi, određujući i pitanja koja se tim aktima trebaju urediti te rokove za njihovu izradu.

Župan može zadužiti radno tijelo koje je osnovao da pripremi prijedlog akta ili izradi materijal, određujući i pitanja koja se tim aktom odnosno materijalom trebaju urediti te rokove za njihovu izradu.

Članak 8.

Upravna tijela i radna tijela iz članka 6. ovog Poslovnika (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji) dostavljaju akte odnosno materijal u obliku:

- nacrta prijedloga akta, kada se radi o aktima koje donosi Skupština

- prijedloga akta, kada se radi o aktima koje donosi Župan,

- informacije,

- izvješća,

- analize i dr.

Informacija se podnosi radi upoznavanja sa stanjem i pojavama u određenim područjima. Informacija mora biti sažeta i pregledna, ilustrirana podacima koji omogućavaju što bolji uvid u problematiku.

Izvješće mora sadržavati prikaz rada i rezultate rada u određenim područjima, podatke o provođenju odgovarajućih zakona, zaključaka i mjera Župana ili prikaz konkretnih stanja i situacija.

Analizom se daju podaci dobiveni proučavanjem problema i praćenjem stanja u određenim područjima i djelatnostima za određeno vremensko razdoblje, kompleksno razlažu problemi, ocjenjuje stanje i ukazuje na moguće posljedice.

Informacije, izvješća, analize i drugi materijali moraju sadržavati i prijedlog zaključka.

Sadržaj materijala

Članak 9.

Nacrt prijedloga akta odnosno materijal o kojem odlučuje Skupština izrađuje se sukladno odredbama Poslovnika Skupštine.

Članak 10.

Prijedlog akta odnosno materijal (u daljnjem tekstu: materijal) o kojem odlučuje Župan, obvezno sadrži zakonsku, statutarnu i/ili drugu osnovu za donošenje, obrazloženje s osnovnim naznakama razloga radi kojih se predlaže donošenje, cilj koji se želi postići, iznos potrebnih financijskih sredstava koje će iziskivati provedba, uz napomenu da li su sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Proračun), a u protivnom, ako za provedbu nisu osigurana proračunska sredstva ili se provedbom smanjuju prihodi/primici Proračuna ovlašteni predlagatelj daje iskaz o procijeni fiskalnog učinka.

Materijal potpisuje pročelnik upravnog tijela odnosno predsjednik radnog tijela.

U slučaju kada materijal iniciraju ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Županija, materijal potpisuje rukovoditelj ustanove odnosno trgovačkog društva.

Materijal iz stavka 3. ovog članka u postupak donošenja prosljeđuje se putem nadležnog upravnog tijela, koje uz materijal izrađuje pisano očitovanje i predlaže zaključke.

Materijal koji se dostavlja Županu, a koji je izrađen od strane nadležnog upravnog tijela mora biti usuglašen s upravnim tijelom u čiji djelokrug ulaze pitanja koja su predmetom materijala, a u slučaju da se stvaraju nove financijske obveze mora biti usuglašen i s upravnim tijelom nadležnim za financije.

Članak 11.

Dokumenti i materijali određenog stupnja tajnosti, moraju biti klasificirani sukladno posebnim propisima o zaštiti tajnosti podataka i u tom slučaju nisu dostupni javnosti.

Uz materijale koji sadrže izvornik teksta na stranom jeziku, obvezno se dostavlja i jedan primjerak materijala u prijevodu na hrvatski jezik.

Dostava materijala

Članak 12.

Materijal izrađen od strane ovlaštenog predlagatelja dostavlja se upravnom tijelu nadležnom za poslove Župana, najmanje 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Kolegija Župana (u daljnjem tekstu: Kolegij) na kojoj će se materijal razmatrati.

Materijal duži od dvadeset stranica mora sadržavati i skraćeni prikaz.

Članak 13.

Ako upravno tijelo nadležno za poslove Župana ocijeni da materijal nije pripremljen u skladu s odredbma ovog Poslovnika, vratit će ga predlagatelju radi dorade, s odgovarajućom pisanom uputom.

Članak 14.

Način izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice Kolegija pobliže se uređuje posebnom uputom koju donosi Župan.

Kolegij Župana

Članak 15.

Materijali ovlaštenih predlagatelja razmatraju se na Kolegiju.

Članak 16.

Kolegij je savjetodavno tijelo Župana.

Uz Župana, u sastav Kolegija ulaze zamjenici Župana i pročelnici upravnih tijela (u daljnjem tekstu: članovi Kolegija).

U radu Kolegija sudjeluju i tajnik Županije, voditelj Ureda unutarnje revizije, voditelj Službe za odnose s javnošću kao i druge osobe pozvane na Kolegij po određenoj točki dnevnog reda i to samo o pitanjima radi kojih su pozvane na Kolegij.

Radom Kolegija upravlja Župan, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik kojeg odredi.

Stručne i administrativne poslove za Kolegij obavlja upravno tijelo nadležno za poslove Župana.

Članak 17.

Na Kolegiju se razmatraju:

- materijali o kojima odlučuje Župan

- materijali o kojima odlučuje Skupština na prijedlog drugih ovlaštenih predlagatelja, a o kojima Župan daje mišljenje.

- materijali o kojima odlučuje Skupština na prijedlog Župana

Članak 18.

Kolegij se u pravilu održava svakog ponedjeljka, odnosno prvog radnog dana u tjednu s početkom u 14,00 sati

Kolegij radi na sjednicama koje saziva i vodi Župan.

Članak 19.

Dnevni red kojeg je utvrdio Župan i svi materijali koji se razmatraju na Kolegiju stavljaju se na Share Point najkasnije pet dana prije održavanja Kolegija.

Osobe iz članka 16. stavka 3. ovog Poslovnika koje nemaju pristup Share Pointu kao i predsjednici radnih tijela osnovanih od strane Župana kada je na dnevnom redu materijal izrađen od tog radnog tijela, pozvat će se na sjednicu Kolegija elektronskim putem.

O održavanju Kolegija i dnevnom redu Kolegija, obavještava se i predsjednik Skupštine.

U iznimno hitnim slučajevima Kolegij se može sazvati i telefonskim putem.

Članak 20.

U dnevni red Kolegija unose se točke za koje su materijali dostavljeni u roku i na način utvrđen odredbama ovog Poslovnika.

Iznimno, u dnevni red Kolegija mogu se uvrstiti i točke za koje su materijali dostavljeni izvan roka, i to:

- ako je za uvrštenje u dnevni red izrađivač materijala dobio usmenu ili pisanu suglasnost Župana ili zamjenika Župana,

- ako je donošenje akta odnosno zaključka vezano uz rok koji ne bi bilo moguće ispoštovati ukoliko bi se materijal razmatrao po proceduri propisanoj ovim Poslovnikom,

- u drugim opravdanim slučajevima koji se pobliže uređuju uputom iz članka 14. ovog Poslovnika.

Članak 21.

U radu Kolegija , umjesto odsutnog ili spriječenog pročelnika upravnog tijela, sudjeluje službenik kojeg odredi pročelnik upravnog tijela, ako se s tim suglasi Župan.

Članak 22.

Na Kolegiju se razmatraju utvrđene točke dnevnog reda i to predloženim redoslijedom, osim ukoliko Župan ne odluči drugačije.

Pročelnik upravnog tijela ili službenik koji ga zamjenjuje, ukratko obrazlaže materijal vezan uz točku dnevnog reda, osim ako Župan ocijeni da se zaključak po materijalu može donijeti i bez uvodnog obrazloženja.

Ukoliko se na Kolegiju razmatra materijal izrađen od strane radnog tijela osnovanog od strane Župana, materijal obrazlaže predsjednik radnog tijela ili po njemu ovlašteni član radnog tijela, osim ako Župan ocijeni da se zaključak po materijalu može donijeti i bez uvodnog obrazloženja.

Članak 23.

Ukoliko Župan, nakon razmatranja pojedine točke dnevnog reda, zaključi da se temeljem predloženog materijala ne može donijeti zaključak, vraća predlagatelju materijal na doradu uz odgovarajuću uputu.

Članak 24.

O radu Kolegija vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatak o vremenu i mjestu održavanja Kolegija, imenima nazočnih članova Kolegija, imenima nazočnih osoba iz članka 16. stavka 3. ovog Poslovnika te ostalih osoba koje sudjeluju u radu.

U zapisniku se navode točke dnevnog reda, sudionici u raspravi, doneseni zaključci po svakoj od točaka dnevnog reda, a u slučaju da se materijal ne prihvaća ili vraća na doradu, u zapisnik se unose upute Župana o daljnjem postupanju odnosno doradi materijala, uz obvezno navođenje roka i zaduženih osoba.

Zapisnik potpisuje Župan, odnosno zamjenik Župana koji je vodio Kolegij, i tajnik županije.

Prije potpisivanja prijedlog zapisnika se stavlja na Share Point, a smatra se usvojenim ako na Kolegiju nije bilo primjedbi na zapisnik.

Izvornik zapisnika sa Kolegija čuva upravno tijelo nadležno za poslove Župana i to trajno.

III. AKTI ŽUPANA

Članak 25.

Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga Župana za koja nije predviđeno donošenje drugih akata.

Članak 26.

Akti koje donosi Župan stupaju na snagu danom donošenja, osim ako zakonom, drugim popisom, Statutom ili samim aktom nije drugačije određeno.

Akti Župana mogu se objaviti u službenom glasilu Županije.

Članak 27.

Donesene akte i zaključke potpisuje Župan, osim u slučaju iz članka 5. stavka 2. ovog Poslovnika.

Akti i zaključci iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se pečatom Župana.

Za izradu i čuvanje izvornika akata i zaključaka koje donosi Župan odgovorno je upravno tijelo nadležno za poslove Župana.

IV. RADNA TIJELA ŽUPANA

Članak 28.

Župan može radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pitanjima iz svog djelokruga osnovati stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela Župan osniva posebnom odlukom kojom se uređuje naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnog tijela.

V. JAVNOST RADA

Članak 29.

Rad Župana je javan.

Župan osigurava obavještavanje javnosti o svojim stajalištima i odlukama, kao i o svom radu uopće, u pravilu, svakog ponedjeljka, odnosno prvog radnog dana u tjednu, na tjednoj konferenciji za medije.

Javnost rada osigurava se osobito:

objavljivanjem donesenih akata i zaključaka na internetskim stranicama Županije

izdavanjem priopćenja, glasila i drugih publikacija objavljivanjem novosti na internetskim stranicama Županije objavljivanjem akata u službenom glasilu Županije

ZAVRŠNE ODREDBE POSLOVNIKA O RADU ŽUPANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« broj 23/14)

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika stavlja se izvan snage Poslovnik o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 41/09).

Članak 31.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZAVRŠNA ODREDBA IZMJENE POSLOVNIKA O RADU ŽUPANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« broj 16/15)

Članak 2.

Ova Izmjena Poslovnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

ZAVRŠNA ODREDBA IZMJENA POSLOVNIKA O RADU ŽUPANA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« broj 3/16)

Članak 3.

Ove Izmjene poslovnika stupaju na snagu 1. ožujka 2016. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr