SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD RAB

37.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2016. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-Održavanje i čišćenje slivnika

-Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

-Sanacija divljih deponija

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

-Uređenje javnih površina

-Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-Održavanje javnih WC-a

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Vertikalna i horizontalna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Zimsko održavanje

V.ODRŽAVANJE GROBLJA

-Košnja i čišćenje groblja

-Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

-Održavanje zidane i metalne građe

-Ručno čišćenje staza

-Nabavka komunalne opreme

VI.JAVNA RASVJETA

-Utrošak električne energije,

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG, ZDRAVSTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-16-3

Rab, 20. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=51280&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr