SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143712, 152/14), članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 24. sjednici održanoj dana 19. 5. 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se da:

-k.č.br.3662/6, površine 101 m2, z.k.ul.3243/A
K.O.NOVI u vlasništvu Grada Novi Vinodolski,Trg
Vinodolskog zakona 1, OIB:40046437733,

-u knjižnom dijelu katastarskog operata za K.O.NOVI cesta površine 102 m2 u posjedovnom listu
br. 1176 K.O.NOVI upisana kao Javno dobro
putevi i vode Novi Vinodolski,

ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već po Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/10, 36/10-ispravak, 19/13 i 18/14) nosi oznaku M odnosno predstavlja zemljište mješovite namjene odnosno dio okućnice stambenog objekta i zemljišta za formiranje okućnica.

Članak 2.

K.č.br.3662/6 z.k.ul.3243/A isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi iz posjedovnog lista 1176 te se temeljem ove Odluke u posjedovnom listu posjednikom ima upisati stvarni i knjižni vlasnik i stvarni posjednik istih Grad Novi Vinodolski,Trg Vinodolskog zakona 1, OIB:40046437733.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:940-02/16-20/9

URBROJ:2107/02-01-16-3

Novi Vinodolski, 19. svibnja, 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr