SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),članka 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, ispl. 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, dana 17. lipnja 2016. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Daje se prethodna suglasnost na Statut Lošinjskog muzeja koju je utvrdilo Muzejsko vijeće Lošinjskog muzeja na sjednici održanoj 10. svibnja 2016. godine.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 012-03/16-01/03

Ur.broj: 2213/01-01-16-5

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr