SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SN. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini pod oznakom k.č.br. 1255/1, zk.ul. 1244 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 20 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio okućnice kuće sagrađene na k.č.br. 1255/2 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj k.č.br. 1255/1, zk.ul. 1244 k.o. Mali Lošinj - grad i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 350-07/16-01/11

URBROJ: 2213/01-01-16-8

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr