SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sl.N. PGŽ« 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta č.zem. 13339/3, katastarske površine 220 m2 u cjelini, i dio č.zem. 13339/10 u površini od 411 m2, koja će »Parcelacijskim elaboratom za potrebe provođenja u katastru zemljišta izrađen u svrhu provedbe Rješenja o utvrđivanju građevne čestice« izrađenim od Geosfera d.o.o. 01.10.2015. god. dobiti novi broj č.zem. 13339/12, sve k.o. Mali Lošinj, budući da predmetne čestice ulaze u građevnu česticu određenu Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice odnosno zemljišta nužnog za redovnu uporabu zgrade hotela »Helios« na predjelu Čikata.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i citiranog Parcelacijskog elaborata izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na č.zem. 13339/3 i novoformiranoj č.zem. 13339/12, sve k.o. Mali Lošinj, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i tvrtka Jadranka Hoteli d.o.o. će urediti svoje imovinsko-pravne odnose na predmetnim česticama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-17/16-01/01

Ur.br. 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr