SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/ 01, 79/06, 141/06, 146/08 , 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima za davanje gradskih prostora na
korištenje udrugama i drugim neprofitnim
organizacijama civilnog društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za davanje gradskih prostora na korištenje udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog društva za njihovu djelatnost.

Korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme.

Članak 2.

Prostori se daju na korištenje udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog društva sukladno mogućnostima Grada Maloga Lošinja, uz osobitu pažnju na racionalno korištenje istih.

U pravilu, na korištenje, ne daju se prostori koji služe za zadovoljavanje potrebe građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima, kao ni ulični lokali na atraktivnim lokacijama.

Članak 3.

Prostor se može dodjeliti udruzi ako je registrirana prema Zakonu o udrugama i djeluje na području Grada Maloga Lošinja, nakon provedenog javnog natječaja.

Udruge i druge neprofitne organizacije civilnog društva koje su u vrijeme donošenja ove Odluke već koriste određeni prostor u vlasništvu Grada, dužne su sklopiti aneks ugovora u kojem će biti obnovljeni uvjeti korištenja, vremenski period korištenja te iznos sredstava na godišnjoj razini za njihovo korištenje sukladno ovoj Odluci.

Članak 4.

Pri dodjeli prostora prednost imaju slijedeće udruge:

a) Kulturne

b) Tehničke

c) Prosvjetne

d) Športske

e) Humanitarne

f) Znanstvene

g) Socijalne

Članak 5.

Prilikom dodjele prednost ostvaruju udruge:

a)Ukoliko se djelatnost udruge zasniva na aktivnostima koje promiču znanost, nove tehnologije, kulturu i obrazovanje

b) Koje neposredno rade s korisnicima usluga

c) Koje imaju više članova

Članak 6.

Prostor se daje na korištenje na rok od 3 (tri), 5 (pet) ili 10 (deset) godina, a prava i obveze se uređuju posebnim ugovorom.

Rok korištenja od pet ili deset godina može dobiti Udruga i druga neprofitna organizacija civilnog društva koja je ranije koristila poslovni prostor u vlasništvu Grada Malog Lošinja, bila uredna u izvršavanju svojih obveza i dokazala se u svom radu kroz programe i projekte ukoliko se javi na javni natječaj i dostavi potrebne dokaze.

Odluku o davanju prostora korištenje udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog društva od interesa Grada Malog Lošinja donosi Gradonačelnik.

Članak 7.

Stručne, administrativne i tehničke poslove u vezi s davanjem na korištenje prostora udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog društva obavlja Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom.

Članak 8.

Za korištenje prostora iz članka 1. ove Odluke, a u svrhu članka 2. stavka jedan ove Odluke Udruga plaća naknadu .

Naknadu iz prethodnog stavka korisnik je dužan podmiriti u roku od 8 (osam) dana od potpisivanja ugovora, a za svaku iduću godinu unutar prvog šestomjesečnog razdoblja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-01/16-01/21

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr