SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 114/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. lipnja 2016. godine, donijelo je

Odluku o dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08, 33/09 i 5/15), iza članka 35. dodaje se članak 35. a koji glasi:

»Članak 35.a

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene.

Stvari iz stavka 1. ovog članka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će napuštenima, te će biti uklonjene.«

Članak 2

U članku 73. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»- ako na prirodnim i uređenim plažama nakon korištenja plaže ostavlja ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene (članak 35.a. stavak 1. Odluke),«

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

Članak 3.

Ove dopune Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-06-16-01-12

Omišalj, 15. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51513&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr