SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst i 94/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03- ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. lipnja 2016. godine, donijelo je

PRVEIZMJENE I DOPUNE
Programajavnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15)Planraspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinuizčlanka4.stavka2. mijenja sei glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-06-16-01-7

Omišalj, 15. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr