SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

26.

Na temelju članka 35. stavak 2. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ» br. 44/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje
na korištenje udrugama

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu općinskih poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: općinski prostori) na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva.

Članak 2.

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ove Odluke je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Jelenje i Republike Hrvatske koji se odnose na Općinu Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) i koja podiže kvalitetu života mještana Općine u :

1.socijalnom i humanitarnom području;

2.području pružanja socijalnih usluga;

3.socijalnog i humanitarnog područja unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;

4.području zaštite zdravlja;

5.području obrazovanja i predškolskog odgoja;

6.području sporta, kulture i tehničke kulture;

7.području međuopćinske i međunarodne suradnje,

8.zaštiti branitelja iz Domovinskog rata i njihovih
obitelji,

9.prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;

10.promicanju ljudskih prava;

11. zaštiti životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva;

12. području mladih ili udruga za mlade;

13. području zaštite okoliša i održivog razvoja;

Članak 3.

Općinski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Općine, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi općinski prostori.

Općinski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba mještana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i prostori na atraktivnim lokacijama ne daju se na korištenje udrugama.

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja općinski prostor se može dodijeliti izravno samo:

-kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom općinskog prostora;

-kada se općinski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području općine ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području udruge,

-kada se općinski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 4.

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: javni natječaj), odlučuje načelnik Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: načelnik), zaključkom.

Zaključak iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

-popis općinskih prostora za dodjelu na korištenje udrugama;

-natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce, dokaze koji se podnose uz

prijavu i dr.);

-podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnoj stranici Općine i na oglasnim pločama.

Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

Članak 5.

Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o prostoru (adresu, površinu, namjenu i visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor daje na korištenje, podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim organizacijama (zajednička prijava), uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, upute za prijavitelje, kriterije i mjerila za bodovanje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju prostora te po potrebi i druge uvjete.

Članak 6.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje načelnik.

Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, predlaganje načelniku zaključka o dodjeli prostora na korištenje i sklapanja ugovora o korištenju prostora.

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovog Odluka, neće biti uvršteni na Prijedlog liste prvenstva.

Članak 7.

Uvjeti javnog natječaja su:

1.udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Općini Jelenje najmanje jednu godinu prije dana objave javnog natječaja;

2.udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračuni i proračunu Općine;

4.udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

5.mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

6.da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

7.aktivnosti se moraju provoditi na području Općine Jelenje;

8.prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim Odlukom;

9.udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju općinskog prostora.

Članak 8.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

2.dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

3.presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;

4.ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine;

5.potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;

6.presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), odnosno odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);

7.popis zaposlenih osoba;

8.obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa dužeg od jedne godine;

9.druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Članak 9.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u javnom natječaju, koji ne može biti kraći od 30, ni duži od 180 dana od objave javnog natječaja.

Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora udrugama« preporučeno poštom ili u pisarnici.

Članak 10.

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

a) Godine aktivnog djelovanja

-za svaku godinu aktivnog
djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

b) Neposredan rad s korisnicima usluga

-rad s ciljanim skupinama do
20 korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

-rad s ciljanim skupinama više
od 20 korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

c) Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.

-međunarodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

-državna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 bodova

-Općine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bodova

-strukovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

d) Projektne aktivnosti

-projekti i aktivnosti od posebnog interesa
građane Općine, ostvareni u posljednje
dvije godine, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

e) Prethodno korištenje prostora

-prethodno uredno korištenje istog
općinskog prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje.

Članak 11.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1.neposredan rad s korisnicima usluga;

2.ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.

Prijavu za dodjelu jednog općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 10. ove Odluke.

Suradnja/partnerstvo iz stavka 2. ovog članka mora trajati duže od jedne godine.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu općinskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

Članak 12.

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, Povjerenstvo će, na internetskoj stranici Općine i oglasnim pločama javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora sa brojem bodova po pojedinom kriteriju, te ukupan broj bodova.

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor načelniku, putem Jedinstvenog upravnog odjela, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva iz razloga navedenih u članku 6. ove Odluke, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka načelnika o prigovoru je konačna.

Članak 13.

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje načelnik.

Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže načelniku donošenje zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Općine.

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU

Članak 14.

Na temelju zaključka načelnika iz članka 13. ove Odluke, sklapa se ugovor o korištenju općinskog prostora (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini općinski prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže načelniku slijedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na jednu godinu.

Ugovor, u ime Općine, potpisuje načelnik ili osoba koju za to ovlasti načelnik.

Članak 15.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih podataka o korisniku i prostoru, sadržava:

-visinu naknade;

-odredbu kojom korisnik prihvaća povećanje naknade u tijeku trajanja ugovora prema načelnikovoj odluci;

-aktivnosti od interesa za opće dobro;

-vrijeme trajanja ugovora;

-odredbu o razlozima i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi ugovora te odredu o raskidu ugovora;

-odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati općinski prostor bez prethodne pisane suglasnosti Općine;

-odredbu kojom se korisnik obvezuje općinski prostor predati u posjed vlasniku slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora;

-neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u općinski prostor;

-odredbu da ako je ugovor sklopljen s više korisnika (zajedničko korištenje), oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja općinskog prostora odgovaraju solidarno.

Članak 16.

Visinu naknada za korištenje općinskog prostora određuje općinski načelnik.

Za vrijeme uređenja općinskog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje općinskog prostora.

Članak 17.

Istekom roka od godinu dana korisniku se, općinski prostor dodijeljen temeljem ove Odluke, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih četiri godina, bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni općinski prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.

Zahtjev za ponovnu dodjelu općinskog prostora na korištenje podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o korištenju prostora.

Jedinstveni upravni odjel daje mišljenje o podnositelju zahtjeva na temelju financijskog izvješća korisnika, za zadnju godinu korištenja prostora koji se dostavlja s zahtjevom Povjerenstvu.

Zaključak o ponovnoj dodjeli općinskog prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja donosi načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Zaključak o ponovnoj dodjeli općinskog prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Općine.

Članak 18.

Korištenje općinskog prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom ugovora.

Općina može otkazati ugovor ako korisnik:

-poslije pisane opomene Općine koristi općinski prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

-ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Općine;

-onemogući Općini nesmetanu kontrolu korištenja općinskog prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju;

-vrši preinake općinskog prostora bez pisanog odobrenja Općine;

-općinski prostor daje na podkorištenje bez odobrenja;

-ne koristi općinski prostor bez opravdanog razloga duže od 60 dana.

Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne navodeći razloge.

Otkazni rok je 30 dana.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu ove Odluke dužan je u roku 120 dana od stupanja na snagu ove Odluke, dostaviti dokumentaciju iz članka 8. ove Odluke, kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje općinskog prostora.

S korisnikom za kojeg Povjerenstvo, temeljem dostavljene dokumentacije, utvrdi da ispunjava uvjete za dodjelu općinskog prostora na korištenje, a općinski prostor koristi u skladu s ranije sklopljenim ugovorom, sklopit će se novi ugovor, na određeno vrijeme od 4 godine, koji se neće moći produžiti bez provođenja javnog natječaja.

Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju iz članka 8. ove Odluke, odnosno ako Povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za dodjelu općinskog prostora na korištenje, načelnik će na prijedlog Povjerenstva donijeti zaključak o raskidu ranije sklopljenog ugovora.

Članak 20.

Odredbe ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju i na davanje prostora na korištenje pravnim osobama u vlasništvu Općine, ako isto nije regulirano njihovim općim aktom.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odredbe Odluke o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave (Službene novine PGŽ br. 38/14).

Članak 22.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 372-03/15-03/556

URBROJ: 2170-04-01-16-11

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr