SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

25.

Na temelju članka 35. stavak 2. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje («Službene novine PGŽ» br. 44/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje («Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 17. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
prostora na području općine Jelenje koji se ne koriste
za obavljanje poslovne djelatnosti

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora na području općine Jelenje koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju su uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje (u daljem tekstu: prostor).

Članak 2.

Prostorima iz članka 1. ove Odluke smatraju se:

1.Dom kulture u Dražicama,

2.Čitaonica u naseljima Male Dražice, Lukeži, Podkilavac i Podhum i društvena prostorija (bivša pošta) u Jelenju

3.Planinarski dom Hahlić

4.boćarski teren sa pratećim objektima u Dražicama, Podhumu i Zoretićima;

5.dvorana za kuglanje u Dražicama

6.nogometno igralište sa pratećim objektima u Dražicama;

Članak 3.

Prostorima iz članka 2. neposredno upravlja općinski načelnik.

II. KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 4.

Prostor na privremeno i povremeno korištenje daje se uz naknadu.

Članak 5.

Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano korištenje prostora kroz određeno razdoblje, ne duže od 6 mjeseci.

Članak 6.

Povremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje za koje se potreba pojavljuje od vremena do vremena i traje najduže do10 dana kao što je korištenje za:

1.redovne aktivnosti političkih stranaka i udruga građana,

2.održavanje sastanaka,

3.predavanja,

4.tribina,

5.sajmova,

6.izložbi,

7.proslava,

8.kulturno-zabavnih i sportskih priredbi i manifestacija.

Na temelju podnesenog zahtjeva pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik) utvrđuje se termin održavanja programa u prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja drugih aktivnosti od interesa za Općinu, Općina s Korisnikom utvrđuje novi termin održavanja programa.

III. UVJETI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 7.

Prostor se daje na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje prostora podnosi se Općinskom načelniku u pisanom obliku.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži:

1.podatke o podnositelju,

2.podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

3.naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti prostor,

4.vremensko razdoblje, donosno dužinu trajanja privremenog odnosno povremenog korištenja prostora.

Članak 8.

Privremeno ili povremeno korištenje prostora neće se odobriti korisniku koji:

1.ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi,

2.ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora.

Članak 9.

Prostor se na povremeno ili povremeno korištenje daje posebnom Odlukom općinskog načelnika, koja sadrži:

1.podatke o korisniku,

2.podatke o prostoru,

3.namjenu za koju se koristi prostor,

4.vrijeme (trajanje) korištenja prostora,

5.iznos naknade ili odredbu da se za korištenje ne plaća naknada,

6.odredbu da odluka stupa na snagu uplatom naknade u cijelosti ili dijela.

Članak 10.

Ugovor o korištenju prostora potpisuju Načelnik i ovlaštena osoba korisnika prostora, a koji sadrži:

1.naznaku ugovornih strana,

2.površinu i namjenu prostora/građevine/terena,

3.vrijeme na koje se ugovor zaključuje,

4.iznos i način plaćanja naknade za korištenje prostora

5.obveze održavanja prostora/građevine/terena,

6.obveze plaćanja troškova u svezi korištenja prostora/ građevine/terena,

7.odgovornost korisnika prostora za zakoniti rad,

8.odredbe o prestanku ugovora i ostalo.

IV. RASKID UGOVORA

Članak 11.

Općinski načelnik može posebnom odlukom raskinuti ugovor o korištenju prostora, ako se:

1.prostor koristi protivno odredbama ugovora,

2.načinom korištenja oštećuje prostor,

3.naknada za korištenje ili podmirenje/nadoknada režijskih troškova ne plaća uredno,

4.ako je prostor potreban vlasniku.

V.NAKNADA ZA KORIŠTENJE PROSTORA

Članak 12.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora iz članka 2. utvrđuje se kako slijedi:

1.u trajanju do 10 dana 50,00 kn dnevno

2.u trajanju dužem od 30 dana 24,00 kn/m2 korisne površine prostora mjesečno.

Kod zbrajanja broja dana za izračun naknade, kao prvi dan, ubraja se dan kada je započeto korištenje, a, kao posljednji dan, dan kada je prostor vraćen na raspolaganje Općini.

Za korištenje prostora kraćem od 24,00 sata naplaćuje se naknada određena za jednodnevno korištenje.

Iznos naknade utvrđen na način opisan u ovom članku uvećava se za pripadajući PDV.

Članak 13.

Iznimno od prethodnog članka, fizičkim osobama i grupama građana može se odobriti povremeno korištenje prostora - dvorana u Domu kulture za potrebe proslava zatvorenog tipa (svečanosti vjenčanja, krštenja, krizmi, proslave rođendana i slično) pod uvjetom da imaju stalno prebivalište na području Općine i da uredno podmiruju sve obveze prema Općini.

Za korištenje prostora iz prethodnog stavka u svrhu proslave svečanosti vjenčanja korisniku se izdaje Odobrenje uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna), dok za ostale prigode iz prethodnog stavka jednokratna naknada iznosi 1.000,00 kn (slovima: jednatisuća kuna).

Članak 14.

Korištenje prostora iz članka 2. ove Odluke u svrhu održavanja maškaranih zabava regulirati će se posebnom Odlukom Općinskog načelnika.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje koriste prostor iz članka 2. Odluke u cijelosti snose trošak električne energije (ili drugog energenta), vode, komunalne naknade, odvoza otpadnih voda i ostalih nespomenutih troškova vezanih za korištenje prostora.

VI. ODRŽAVANJE PROSTORA

Članak 16.

Korisnici prostora iz članka 2. ove Odluke dužni su poštivati odobrene termine i uvjete korištenja prostora.

U prostore iz članka 2. stavka 1. ove Odluke koji se koriste povremeno ne mogu se unositi namještaj i oprema, osim slika, promidžbenog materijala, nastavnih pomagala i sličnih predmeta koji korisniku služe za vrijeme korištenja prostora, nakon čega ih je dužan ukloniti.

Odgovorna osoba korisnika brine se o načinu privremenog i povremenog korištenja prostora iz članka 2. ove Odluke, njegovoj uporabi i odgovara za zakoniti rad.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Za sve prostore i građevine u vlasništvu (knjižnom i izvanknjižnom) Općine Jelenje, a koje nisu navedene u ovoj odluci, način i uvjeti korištenja odrediti će se posebnim rješenjem Općinskog načelnika, a sukladno kriterijima iz ove Odluke.

Članak 18.

Dosadašnjim korisnicima u roku od 30 dana ponudit će se sklapanje ugovora o korištenju prostora pod uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci.

Korisnici su obvezni potpisati ugovor u roku od 8 dana od dana dostave prijedloga ugovora.

Ukoliko korisnici ne potpišu prijedlog ugovora protiv istih će se pokrenuti postupak iseljenja.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 020-01/16-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-16-10

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr