SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

20.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirati će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/16-01/2

Ur. broj: 2170/04-02-16-03

Dražice, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr