SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

80.

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, KLASA: 325-04/16-01/0113, URBROJ: 374-23-4-16-2 od 3. svibnja 2016. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Liburnijske rivijere

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju:

.način odvodnje otpadnih voda na području Grada Opatije, Općine Matulji (dio koji nije obuhvaćen Odlukom o odvodnji na području aglomeracije Rijeka), Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga,

.način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

.zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,

.uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje - granične vrijednosti emisije otpadnih voda,

.podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

.uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

.granične vrijednosti emijsije otpadnih voda,

.upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

.način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

.nadzor nad provođenjem ove Odluke, te

.prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

.mali uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta do 50 ES,

.mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

.razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

.kanalizacijski priključak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do spojnog mjesta sa internom odvodnjom, a koje u pravilu završava sa priključnim oknom.

.predtretman je interni sustav pročišćavanja otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje.

.priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda, a nalazi se u pravilu na javnoj površini, uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine za koju se izvodi priključak.

.revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje,

.septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 28. ove Odluke sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik.Minimalni korisni volumen septičke taložnice iznosi tri m3, a za svaki ekvivalent stanovnik iznad petog treba dodati još 0,3 m3 korisnog volumena taložnice.

.sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

.tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljenje bilo kakve gospodarske djelatnosti osim sanitarnih i oborinskih voda

.biorazgradive tehnološke vode su otpadne vode koje sadrže organske tvari koje se mogu razgraditi djelovanjem mikroorganizama

.sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava

.oborinske otpadne vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama

Članak 3.

Ova Odluka pokriva područje jedinica lokalnih samouprava: Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i veći dio područja Općine Matulji (ostatak pokriva Odluka o odvodnji aglomeracije Grada Rijeke).

Na području navedenih jedinica lokalne samouprave nalaze se aglomeracije Liburnijska rivijera i Brseč.

Aglomeracija Liburnijska rivijera obuhvaća naselja: Opatija, Pobri, Ičići, Ika, Poljane, Veprinac, Oprić, Dobreć, Lovran, Medveja, Mošćenička Draga, Kraj, Mošćenice,

Matulji, Mihotići, Bregi, Rukavac, Jušići, Kućeli, Jurdani, Mučići i dio naselja Permani.

Aglomeracija Brseč obuhvaća naselje Brseč.

Granice aglomeracije na području sustava javne odvodnje ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracije ispuštaju se u sustave javne odvodnje, te se iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u more, odnosno podzemne vode putem ispusta.

Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog sustava odvodnje i pročišćavanja.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području sustava javne odvodnje obavlja javni isporučitelj vodne usluge Liburnijske vode d.o.o. sa sjedištem u Ičićima (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke.

Članak 6.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne odvodnje nakon priključenja na sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

II.NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJA

1.Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

.sustav javne odvodnje;

.sustav interne odvodnje;

.sustav oborinske odvodnje.

2.Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode sanitarne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Prema načinu odvodnje sustav javne odvodnje Opatija- Lovran je kombiniranog tipa s time da su novoizgrađeni dijelovi sustava odvodnje razdjelnog tipa.

3.Sustav interne odvodnje

Članak 9.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 10.

Ako sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, a koje je ujedno i kontrolno okno.

Ako na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, kontrolnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ako ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, kontrolnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 12.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog odnosno kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda, te u slučaju interventnih radova.

Članak 13.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik ili zakoniti posjednik uz suglasnost vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj, a na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodnih usluga može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito, prema tehničko-tehnološkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 15.

Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj gravitacijskoj točki od priključnog okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem crpne stanice i tlačnog voda.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

4.Sustav oborinske odvodnje

Članak 16.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne oborinske odvodnje ili izravno u prijemnik.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina ili se mogu priključiti na sustav oborinske odvodnje, ali samo uz suglasnost upravljača oborinske odvodnje.

Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju na istu priključiti i oborinske vode zgrade.

III.NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:

.odredbama zakona kojim se uređuju vode,

.odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

.odredbama ove Odluke.

Članak 18.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne, tehnološke i druge onečišćene otpadne vode.

Članak 19.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati pjeskolov minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 21.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima i pozicijama, koji omogućavaju prihvat oborinskih voda s gravitirajućih slivnih površina.

IV.ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 22.

Otpadne vode iz aglomeracija na području jedinica lokalnih samouprava nakon pročišćavanja ispuštaju se kontinuirano putem glavnog podmorskog ispusta, a samo u slučaju izvanrednih situacija putem havarijskih ispusta, na slijedećim lokacijama po HTRS96/TM koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-41

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=00001&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr