SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica,
otok Cres, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 22/14 - dalje u tekstu Odluka) dodaje se nova alineja 3.:

-»izgradnja (postavljanje) pontona sukladno I. Izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju (KLASA: UP/ 350-05/15- 04/7, URBROJ: 2170/1-03-05/03-16-11) od 24. ožujka 2016. godine.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 4. Odluke mijenja s i glasi:

»Sastavni dio ove Odluke je Situacija planiranog sidrišta ucrtana na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s lomnim točkama izrađena od trgovačkog društva »MareCon« d.o.o. iz studenog 2015. godine koja čini sastavni dio Projekta broj 35G/13-2. Grafički prikaz i lomne točke se ne objavljuju».

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu »Ingemar«» d.o.o. u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru br. P016/07/2014 o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj (dalje u tekstu: 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja 1. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo INGEMAR d.o.o., Baštijanova 7G, 51000 Rijeka Koncesionar je na pomorskom dobru na temelju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 22/14) i Ugovora br. P016/07/2014 o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj od 15. listopada 2014. godine

Dana 2. veljače 2016. godine zaprimljen Zahtjev trgovačkog društva INGEMAR d.o.o. za izmjenu Odluke/Ugovora o koncesiji, a dana 18. travnja 2016. godine Dopuna zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom za repozicioniranjem sidrišta radi poboljšanja usluge i zaštite nautičara od nepovoljnih vremenskih uvjeta postavljanjem pontona koko bi se plovila sidrila uz ponton u četverovezu.

Zahtjev se temelji na I. Izmjeni i dopunu Lokacijske dozvole izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju (KLASA: UP/ 350-05/15-04/7, URBROJ: 2170/1-03-05/ 03-16-11) od 24. ožujka 2016. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-33

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr