SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članaka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 29. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »Ponikve-voda« d.o.o.
za izgradnju i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom
u uvali Vodotoč, Općina Omišalj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu »Ponikve voda« d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14, OIB: 64125437677 (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč, Općina Omišalj u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/10-03/34, URBROJ 2170/1-03-04/3-03-11-14 od 03. studenog 2011. godine) i Potvrdi glavnog projekta (KLASA: 361-03/12-01/39, URBROJ: 2170/1-03-04/3-12-9 od 05. studenog 2012. godine).

Članak 2.

Predmet koncesije je izgradnja i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč. Kopneni dio iznosi 569 m2 k.č. 81 k.o. Omišalj-Njivice i morski dio 673 m2. Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je na pomorskom dobru uložiti minimalno 1.065.834,00 kuna.

Lomne točke koje označavaju trasu kanalizacijskog ispusta iskazane su u Gauss - Kruegerovom i pomorskom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-29

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr