SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

24.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14 i 27/15) donosi, a u svezi s točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine« broj 140/09), Općinski načelnik Općine Čavle na sjednici 5. svibnja 2016. g., donio je

ODLUKU
o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću Općine Čavle

Članak 1.

Dolores Burić, dipl. iur., Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu, imenuje se koordinatorom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Čavle.

Članak 2.

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću iz točke I. ovog Zaključka osigurava provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom jav nošću i postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, i to:

-obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

-surađuje sa službama unutar upravnog tijela koje rade na sadržaju odluka i drugih općih akta i pripremi dokumentacije za savjetovanje,

-prati provedbu savjetovanja,

-daje savjete o primjerenosti provedbe savjetovanja u pojedinim slučajevima te o metodama dobivanja povratne informacije od zainteresirane javnosti,

-odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

-brine o ažuriranju internetske stranice vezane uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću,

-sastavlja izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

-te obavlja druge poslove sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Članak 3.

Službeni kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Čavle su:

Ime i prezime: Dolores Burić

Adresa: Čavja 31, Čavle

E-mail: dolores.buric@cavle.hr

Telefon: 051/208-312

Fax: 051/208-311

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije i na službenoj internet stranici Općine Čavle.

KLASA:022-05/16-01/18

URBROJ:2170-03-16-01-2

Čavle 5. svibnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

Željko Lambaša

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=10008&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr