SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

23.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinski načelnik Općine Čavle na sjednici 5. svibnja 2016. g., donosi

Odluku i izmjenama i dopunama
P R A V I L N I K A
o iskaznici i oznakama na odjeći komunalnog redara

Članak 1.

U članku 3. stavak 1. alineja 3. riječi »Komunalni redar« mijenjaju se riječima »SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA«

Iza alineje 5 dodaje se alineja 6 koja glasi: - »broj iskaznice«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na poleđini iskaznice nalazi se:

-tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

-datum izdavanja iskaznice,

-mjesto za pečat i potpis pročelnika,

-upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Tekst ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka glasi:

»Nositelj iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, obavljati nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa vezanih za provođenje komunalnog reda. Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristupa do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar nosi iskaznicu u kožnom povezu crne boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm.

Na prednjoj strani kožnog poveza utisnut je suhim tiskom i zlatnom bojom, grb Općine Čavle i natpis »OPĆINA ČAVLE«. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu »KOMUNALNO REDARSTVO«.

Oznaka komunalnog redara, značka, izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog je oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi grb je Općine Čavle. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži, u gornjem dijelu, plavim slovima ispisan natpis »KOMUNALNO REDARSTVO«. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst »OPĆINA ČAVLE«. Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se, plavom bojom, upisuje broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar nosi značku u kožnom povezu, zajedno s iskaznicom. Kožni povez komunalni redar nosi u džepu gornjeg dijela službene odjeće tako da pregib kožnog poveza u kojem je značka visi s vanjske strane džepa.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Pravilnika o iskaznici i oznakama na odjeći komunalnog redara (SN PGŽ 32/2014) ostaju neizmijenjene i na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o iskaznici i oznakama na odjeći komunalnog redara stupa na snagu danom 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:022-05/16-01/18

URBROJ:2170-03-16-01-4

Rijeka, 5. svibnja 2016.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Lambaša, v.r..

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=10008&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr