SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

31.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara članka 43. (Narodne novine, broj 92/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 3. svibnja 2016. godine donosi:

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara za 2016. godinu,
na području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2016.godine.

Članak 2.

Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera su Brodogradilište Mali Lošinj i šume razvrstane u II kategoriju ugroženosti prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj iz 2014. godine

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovog Plana provode:

-Dobrovoljno vatrogasno društvo »Lošinj« (u daljnjem tekstu DVD »Lošinj«) i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Susak« (u daljnjem tekstu DVD »Susak«) na područjima njihove nadležnosti,

-Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Cres - Lošinj organizira protupožarne ophodnje s gliserom i motrenjem na osmatračkim točkama Vela Straža i Belveder,

-HEP distribucija d.o.o. i HEP prijenos d.o.o. provode nadzor nad ispravnošću prijesnosno distributivne mreže,

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. provode mjere organizacijom neprekidnog dežurstva na odlagalištu otpada te osiguravaju sredstva i opremu za slučaj požara,

-vozači Autotransa, kao i posada na brodovima Jadrolinije u toku svojih redovnih linija vrše i osmatranje,

-HV - radarska postaja »Tovar« provodi osmatranje 24 sata.

-aerodrom »Lošinj« provodi izviđačko motrilačke letove uz svoje svakodnevne panoramske letove te

-Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja - Komunalno redarstvo.

U aktivnosti ranog uočavanja nastanka požara na otvorenom uključuju se i ostale organizacije koje djeluju na području Grada Malog Lošinja, kao što su nautičari, lovci, ribolovci, planinari i izletnici.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD Lošinj DVD Susak u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju dežurstvo ovisno o vremenu i stupnju opasnosti u vremenu od 07,00 - 21,00 sati.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovog Plana, DVD Lošinj provodi ophodnju na područja Grada Malog Lošinja po unaprijed dogovorenom rasporedu s mora i kopna, dok DVD Susak provodi ophodnju cijelog područja matičnog otoka.

DVD Lošinj i DVD Susak sudjeluju u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara otvorenog prostora, pružanju tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i ininim nesrećama.

Divlja odlagališta otpada na području Grada Malog Lošinja, tijekom požarne sezone nadzirati će Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Komunalno redarstvo.

Članak 6.

Način uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akcije gašenja požara na području Grada Malog Lošinja utvrđen je poglavljem 2. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj.

Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanja osoba te popis građevina i otvorenih prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera određeni su poglavljima 13. i 14. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj.

Članak 7.

DVD Lošinj i DVD Susak održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja s dežurnom službom Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Komunalno redarstvo, Županijskim centrom 112, Operativno komunikacijskim centrom Policijske uprave Primorsko-goranske i drugim službama po potrebi.

Članak 8.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva Proračunom Grada Malog Lošinja za 2016. godinu.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/16-01/03

Urbroj: 2213/01-01-16-3

Mali Lošinj, 3. svibanj 2016.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=10005&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr