SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

70.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski eduka tivno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 39/ 14) i Odluku o dopuni Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 28/ 15), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/13-08/1

Ur.broj: 2170/1-01/04-16-109

Rijeka, 3. svibnja 2016.

Predsjednik
Vojko Braut, v.r.

O D L U K U
O OSNIVANJU USTANOVE »JADRANSKI
EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI
CENTAR ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA«

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova pod nazivom »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«.

Ustanova će u svom radu koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Adriatic Training and Research Centre for accidental marine pollution preparedness and response, te skraćeni naziv koji glasi: ATRAC.

Sjedište ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« je u Rijeci, Janka Polić Kamova 19.

Članak 2.

Osnivač ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (u daljnjem tekstu: Centar) je Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10.

Osnivačka prava iz stavka 1. ovog članka u ime Primorsko-goranske županije obavlja Župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan).

Članak 3.

Djelatnost Centra je obuka, istraživanje, razvoj, prikupljanje i obrada podataka i promicanje zaštite Jadranskog mora od onečišćenja izazvanih iznenadnim izljevima ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari, u cilju poboljšanja stupnja pripravnosti i sposobnosti reagiranja institucija i ostalih sudionika uključenih u državne, regionalne (područne) i lokalne sustave pripravnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.

Centar osobito obavlja slijedeće djelatnosti:

.proučavanje strategije i taktike borbe protiv iznenadnih onečišćenja mora;

.istraživanje metoda i tehnika suzbijanja onečišćenja na moru i obali;

.obuku osoba uključenih u državne ili područne sustave pripravnosti za i reagiranja na nezgode onečišćenja mora uljem i ostalim opasnim i štetnim tvarima;

.sakupljanje i obradu podataka od važnosti za poboljšanje sustava za pripravnosti i reagiranje na nezgode onečišćenja;

.povezivanje institucija i stručnjaka uključenih u postojeće mehanizme za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora;

.savjetovanje sudionika u područnim i državnim sustavima za pripravnosti i reagiranje na (intervenciju kod) nezgode onečišćenja;

.izradu, reviziju i ažuriranje planova intervencija (planova o pripravnosti i mjerama za akciju u nuždi);

.pripremu operativnih sporazuma za poboljšanje unutarnje, međuregionalne i prekogranične suradnje u slučaju nezgoda onečišćenja;

.pripremu i izdavanje stručne literature i radova s područja borbe protiv onečišćenja mora uljem i/ili opasnim i štetnim tvarima;

.ispitivanje i razvoj opreme za reagiranje na onečišćenja mora i obale.

Centar može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom Centra (u daljnjem tekstu: Statut) koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a ne radi stjecanja dobiti.

Članak 4.

Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Upravno vijeće upravlja Centrom. Upravno vijeće:

1)donosi Statut,

2)donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra,

3)donosi Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika,

4)donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja,

5)donosi Poslovnik o svom radu,

6)donosi Pravilnik o radu,

7)donosi Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika,

8)donosi Godišnji plan rada Centra i prati njegovo izvršavanje,

9)donosi Godišnji financijski plan Centra i Godišnji obračun,

10)donosi Plan razvoja Centra,

11)raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Centra,

12)raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja Centra,

13)donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Centra ili druge imovine,

14)donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

15)odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Centrom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja,

16)donosi i druge opće akte određene ovom Odlukom i Statutom.

Upravno vijeće akte iz stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 13. i 14. ovoga članka donosi uz prethodnu suglasnost Župana. Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine Županu dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada Centra za prethodnu kalendarsku godinu i Godišnji plan rada za tekuću godinu. Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima tri člana, a sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješuje Župan.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju prvo na naknadu u iznosu kojeg utvrđuje Župan.

Članak 7.

Sastav, način izbora i način donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom. Način rada Upravnog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Župana. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravno vijeće na način propisan zakonom i Statutom. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana. Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Centra te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 7 godina radnog iskustva, ili višu stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva, na području pripravnosti za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Postupak i uvjeti za imenovanje ravnatelja propisuju se Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Centar u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna. Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća. Ugovore o izvođenju projekata koji se financiraju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 11.

Centar ima stručnog voditelja koji vodi stručni rad Centra.

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, na temelju javnog natječaja.

Mandat stručnog voditelja traje četiri godine a ista osoba može biti ponovno izabrana. Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva ili višu stručnu spremu i najmanje 8 godina radnog iskustva na području pripravnost za i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.

Postupak i uvjeti za imenovanje stručnog voditelja propisuju se Statutom.

Članak 12.

Početna financijska sredstva za opremanje Centra i njegov rad tijekom 2015. godine osigurana su iz IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje u okviru projekta HAZADR.

Sredstva za djelatnost Centra osiguravaju se:

.iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije;

.iz sredstava uplaćenih od strane potpisnika Sporazuma o partnerstvu i potpori Jadranskome edukacijsko-istraživačkome centru;

.iz sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću;

.putem potpora, sponzorstava i donacija;

.iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Centar nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće odnosno izvješće o poslovanju te ga dostavlja upravnom odjelu nadležnom za poslove pomorstva najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Članak 13.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

Članak 14.

Za obveze u poslovanju Centar odgovara cijelom svojom imovinom. Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

Članak 15.

Statut Centra donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Župana. Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Centra, međusobna prava i obveze osnivača i Centra, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Centra.

Članak 16.

Rad Centra je javan. O javnosti rada Centra skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Županu.

Članak 17.

Skupština Primorsko-goranske županije imenovat će privremenog ravnatelja Centra koji će obavljati pripreme za početak rada Centra, te će podnijeti prijavu u sudski registar ustanova, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 18.

Centar počinje s radom danom upisa u sudski registar.

ZAVRŠNA ODREDBA iz Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 39/14).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZAVRŠNA ODREDBA iz Odluke o dopuni Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 28/15).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr