SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

68.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran (u daljnjem tekstu: Škola) za prodaju nekretnine oznake k.č. 504, upisane u zk.ul. 1235, k.o. Tuliševica, ukupne površine 1416 m2, u vlasništvu Škole, a koje nekretnine u naravi predstavljaju zgradu i dvorište nekadašnje područne škole u Tuliševici.

Suglasnost se daje na Odluku koju je Školski odbor Škole donio na sjednici od 10. ožujka 2016. godine (Klasa: 003-06/16-01/03; Ur.broj:2156-26-01-16-04).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-67

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr