SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

63.

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. dr. sc. Pavao Komadina, predsjednik,

2. Loris Rak, zamjenik predsjednika,

3. Višnja Felker, članica,

4. Tanja Knežić, članica,

5. Ivo Šantić, član,

6. Dražen Vranić, član,

7. Franjo Volarić, član.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

1.suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

2.analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12),

3.pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,

4.utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,

5.obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije

6.obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Način rada Povjerenstva propisuje se Poslovnikom.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 2 godine i mogu se ponovno imenovati.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu u visini koju posebnom odlukom određuje Župan.

Članak 6.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti članovi Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji imenovani Odlukom o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 8/14).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-57

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr