SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 21. travnja 2016. godine (KLASA: 342-01/16-02/24, URBROJ: 2170/1-07-02/3-16-6) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro upisano na dijelu k.č. 32/1 i dijelu k.č. 32/2 u k.o. Omišalj. Ukupna površina predmeta koncesije iznosi 20899 m2 (3839 m2 kopna i 17060 m2 mora).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja slijedećih djelatnosti:

-ugostiteljske usluge na plivajućem pontonu u moru ukupne površine1800 m2,

-ugostiteljske usluge na plivajućim pontonima u moru (sunčalištima) 10 komada ukupne površine 100 m2,

-ugostiteljske usluge u tri lako uklonjiva objekta (šanka) s terasama površine svaki po 40 m2, što ukupno iznosi 120 m2,

-održavanje glazbeno kulturnih događanja i festivala,

-Iznajmljivanje suncobrana 50 komada,

-Iznajmljivanje ležaljki 100 komada,

-dječji vodeni zabavni park u moru 1 komad ukupne površine 630 m2,

-iznajmljivanje 10 kajaka,

-iznajmljivanje 10 pedalina,

-iznajmljivanje 2 jet ski-a,

-gliser s priključcima za sportove na moru,

-postavljanje tuševa,

-skladišni pomoćni objekt,

-ostale kompatibilne sportsko-rekreacijske djelatnosti uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

Premet koncesije se ne smije ograđivati, zatvarati, niti naplaćivati ulaznice na plažu uz obvezu budućeg koncesionara na ograđivanje morskog akvatorija plutajućom zaštitnom ogradom za uređene plaže (psihološka barijera).

Područje koje se daje u koncesiju određeno je lomnim točkama u koordinatnom sustavu. Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz prijedloga koncesije (situacija) s lomnim točkama u mjerilu 1:1000 izrađen od obrta »Geo Simčić« u svibnju 2015. godine. Grafički prikaz i lomne točke se ne objavljuju.

Planirani iznos investicijskog ulaganja za uređenje, opremanje plaže, postavljanje pontona i dječji vodeni zabavni park u moru temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja u plažu i iznosi najmanje 4.322.500,00 kuna od čega se u prvoj godini (u prvoj fazi) po dobivanju koncesije treba uložiti najmanje 1.332.500,00 kuna, a ostatak od najmanje 3.000.000,00 kuna u drugoj fazi do turističke sezone 2018. godine za postavljanje pontona veličine 1800 m2. Ostala ulaganja se odnose na redovno održavanje i razvoj mikrolokacije.

POSEBAN UVJET

Članak 3.

Ograđivanje predmeta koncesije i naplata ulaska dozvoljeno je samo pri održavanju glazbeno kulturnih događanja i festivala.

Budući koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati, te je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.

Budući koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na području koncesije u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama, te je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

oodržavati čistoću mora i podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponij), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

oplaćati eventualnu naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

oimati važeću policu osiguranja od odgovornosti za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

U idejnom projektu zahvata u prostoru koji je sastavni dio ponude budući koncesionar dužan je predvidjeti rješenje za sanitarno-tehničke uvjete i zaštitu mora putem separacije otpadnih voda te njihovim prikupljanjem i otpremom bez mogućnosti istjecanja u more.

Budući koncesionar se obvezuje na organizaciju spasilačke službe radi sigurnosti kupača i posjetitelja na području koncesije. Budući koncesionar dužan je ustrojiti spasilačku službu radi obavljanja poslova promatranja, spašavanja i pružanja prve pomoći putem djelatnika koji su stručno osposobljeni za spasioce na vodi, sve sukladno propisima o sigurnosti na uređenim kupalištima.

U idejnom projektu koji je sastavni dio ponude budući koncesionar mora odrediti najmanje dvije mikrolokacije za mjesta promatranja uređena sukladno uvjetima iz propisa o sigurnosti na uređenim kupalištima.

Tijekom održavanja festivala budući koncesionar osigurava cjelodnevno dežurstvo spasilačke službe te neprekinuti nadzor nad svim vodenim površinama u obuhvatu koncesije.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen u prethodnim stavcima ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o koncesiji.

Članak 4.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, koja će se temeljiti na ponuđenom idejnom projektu koji čini sastavni dio ponude, Lokacijskoj informaciji izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk (KLASA: 350-05/15-07/27, URBROJ: 2170/1-03-05/3-15-3) dana 17. ožujka 2015. godine i na Posebnim uvjetima za koncesiju na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj izdanim od Ministarstvo kultura, Konzervatorskog odjela u Rijeci od dana 16. srpnja 2015. godine, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz prethodnog stavka ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o davanju koncesije ne ishodi garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o davanju koncesije. Davatelj koncesije zadržava pravo produženja roka ukoliko za to nastupe opravdani razlozi.

Garanciju banke za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji Davatelj koncesije vratiti će koncesionaru po dostavi uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 5.

Koncesija se daje na rok od 15 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 6.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 121.595,00 (slovima: stodvadesetijednutisućupetstodevedesetpet) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži, te naplate ulaznica za vrijeme glazbeno kulturnih događanja i festivala na području koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 7.

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

oizvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

oračun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

oovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

opodatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za mjesec koji prethodi davanju ponude;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

ozjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

oizjavu ponuditelja o preuzimanju obveze podmirenja mjera radi osiguranja zaštite i sigurnosti posjetitelja i njihovih stvari.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

U tijeku trajanja koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000 kuna ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3. Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 9. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen, posebno za svaku godinu, za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

oprihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

oiznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

oiznos planirane ukupne investicije,

oizvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

oprocjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

opodatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

obroj planiranih novootvorenih radnih mjesta.

Potrebno je prikazati cjelogodišnja i sezonska novootvorena radna mjesta. Pri izračunu koeficijenata novootvorenih radnih mjesta, ista će se svesti na godišnju razinu. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u infrastrukturu i osnovna sredstva.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja;

7. Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

8. Rekapitulacijski list;

9. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 8.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Voz, Općina Omišlja - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 9.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12).

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

.ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske
opravdanosti 25%

.ponuđena visina stalnog dijela
koncesijske naknade 20%

.prihod od redovne djelatnosti u
prethodnoj godini 15%

.ostvarena dobit odnosno dohodak prije
oporezivanja uvećano za amortizaciju u
prethodnoj godini 15%

.ponuđena visina promjenjivog dijela
koncesijske naknade 10%

.iskustvo ponuditelja u obavljanju
djelatnosti za koju traži koncesiju 10%

.broj planiranih novootvorenih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

215% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

215% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

210% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

210% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

25% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 10.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« po stupanju na snagu ove Odluke.

Dokumentacija za nadmetanje može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka radnim danom od 9 do 15 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 11.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u službenim prostorijama Primorsko- goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, a potom se provjeravaju i uspoređuju zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 5. ove Odluke, te se utvrđuje sposobnost ponuditelja.

Utvrđivanje sposobnosti ponuditelja, te provjeru i uspoređivanje zaprimljenih ponuda s obveznom dokumentacijom prema Obavijesti o namjeri davanja koncesije obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko - goranskoj županiji.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 4. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 12.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju donošenje odluke o davanju koncesije i odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 28. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o davanju koncesije s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja luke i njihovih stvari,

oBankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

oLokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12).

Za Davatelja koncesije, ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 13.

Žalba se može izjaviti na dokumentaciju za nadmetanje koja je sastavni dio obavijesti o namjeri davanja koncesije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-39

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr