SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

54.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini (»Narodne novine« broj 33/16.), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (»Narodne novine« broj 33/16.), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici, održanoj 5. svibnja 2016. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova,
te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini, u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 22.145.542,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Primorsko- goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini u iznosu 22.145.542,00 kuna, utvrđeni su za slijedeće namjene:

-Investicijsko i tekuće održavanje u iznosu 5.193.352,00 kuna

-Investicijsko ulaganje u iznosu 14.993.857,00 kuna

-Otplate kredita u iznosu 1.958.333,00 kuna

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 5.193.351,00 kuna ili 23% raspoređuju se za:

-materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 5%

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95%

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 14.993.858,00 kuna ili 68 % raspoređuju se za:

-postrojenja i opremu (uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu) 59%

-prijevozna sredstva 12%

-dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29%

V.

Sredstva za otplate kredita iz točke II. podstavka 3. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.958.333,00 kuna ili 100 % raspoređuju se za Thalassotherapii Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini i Odluke Županijske Skupštine o davanju suglasnosti Thalassotheapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021.godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica (KLASA: 021-04/15- 01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-25, od 29. listopada 2015.)

VI.

Kriteriji za raspored sredstava u prvom tromjesečju 2016. godine zasniva se na kriterijima utvrđenim za 2015. godinu i primjenu korektivnih kriterija:

-financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine.

-iskazanih potreba ustanova

-visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora.

Mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III., IV. i V. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Sredstva minimalnog financijsko standarda iz točke II. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Doznaka sredstava izvršava se na temelju mjesečnog zahtjeva ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Doznaka sredstava za rashode poslovanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu.

Rashodi se ostvaruju do visine mjesečnog iznosa bilančnih prava minimalnog financijskog standarda decentraliziranih funkcija zdravstva.

VII.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III., IV. I V. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

VIII.

Sredstva iz točke VII. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1.investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2.investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu.

3.Financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije i primjenom korektivnih kriterija:

3.1.Thalassotherapia Crikvenica - Otplate kredita - Kredit Erste banke glavnica za objekt »H« - 1.958.333,00 kuna

IX.

Sredstva iz točke VII. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godinI, na temelju istog akta.

X.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke IV. ove Odluke moći koristiti nakon provedbe postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave potrebne dokumentacije kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-37

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr