SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

52.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini (»Narodne novine« broj 33/16), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (»Narodne novine« broj 33/ 16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini (»Narodne novine« broj 33/16 ), u daljnjem tekstu: Odluka, odobrena su sredstva za:

I. Ukupne rashode u iznosu od42.643.000 kn

od čega za:

1. rashode za zaposlene 25.367.000 kn

2. materijalne i financijske rashode 16.150.000 kn

3. rashode za nefinancijsku imovinu 526.000 kn

4.hitne intervencije
investicijskog i tekućeg održavanja objekata,
prostora, opreme i vozila, te nabavu
opreme 600.000 kn

II.Planirane prihode za posebne namjene
u iznosu od 32.000.000 kn

III.Razliku sredstava između ukupnih rashoda
i planiranih prihoda za posebne namjene
koje osigurava Županija u iznosu od 10.643.000 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriterijima:

.Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

.Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2015. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriterijima:

.Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

.poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I.stavka 1. podstavka 4. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene iz točke II. ove Odluke utvrđuju se domovima na bazi ostvarenih prihoda u 2015. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 42.643.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 25.367.000 kuna:

1.1. DZSO KANTRIDA 12.978.465 kn

1.2. DZSO VOLOSKO 4.994.743 kn

1.3. DZSO MALI KARTEC 3.932.868 kn

1.4. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.460.924 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu od 16.150.000 kuna:

2.1. DZSO KANTRIDA 8.933.980 kn

2.2. DZSO VOLOSKO 2.782.080 kn

2.3. DZSO MALI KARTEC 2.625.588 kn

2.4. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 1.808.352 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 526.000 kuna:

3.1. DZSO KANTRIDA 193.088 kn

3.2. DZSO VOLOSKO 106.912 kn

3.3. DZSO MALI KARTEC 56.000 kn

3.4. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 170.000kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DZSO KANTRIDA 290.000 kn

4.2. DZSO VOLOSKO 121.000 kn

4.3. DZSO MALI KARTEC 125.000 kn

4.4. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 64.000 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 32.000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

o DZSO KANTRIDA 17.800.000 kn

o DZSO VOLOSKO 5.000.000 kn

o DZSO MALI KARTEC 5.700.000 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.500.000 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2016. godinu, u iznosu od 9.517.000 kuna, raspoređuje se po domovima za starije osobe kako slijedi:

o DZSO KANTRIDA 4.112.445 kn

o DZSO VOLOSKO 2.776.823 kn

o DZSO MALI KARTEC 858.456 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 1.769.276 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

o DZSO KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 3.125.458 kn

-za materijalne i financijske rashode 986.987 kn

o DZSO VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.110.385 kn

-za materijalne i financijske rashode 666.438 kn

o DZSO MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 652.427 kn

-za materijalne i financijske rashode 206.029 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.344.649 kn

-za materijalne i financijske rashode 424.627 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

-sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

-sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

VIII.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

.dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

.računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

.privremene i okončane situacije za izvedene radove,

.odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

.suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih na zahtjev za dodjelu sredstava pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

IX.

Doznaka sredstava iz točki VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2016. godinu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-33

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr