SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

17.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 27. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela rezultata utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 8.578.874,99 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.408.560,71 kn

-MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 640.479,92 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.578.874,99 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.408.560,71 kuna i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 640.479,92 kuna, što su preneseni višak prethodne godine od 1.459.973,94 kuna čini ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.989.808,30 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 3.989.808,30 kuna sadržan po izvorima financiranja sastoji se od 3.959.788,38 kuna namjenskih prihoda i 30.019,92 kuna općih prihoda.

Članak 4.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda ostvaren s osnova prihoda od kapitalne donacije, tekuće pomoći, naknade za koncesije na pomorskom dobru te sredstava od komunalnog doprinosa utrošit će sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2016. godini uvrštenjem I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2016. godinu kako slijedi:

-357.675,50 kn neutrošene naknade za koncesije na pomorskom dobru na projekt ulaganja u pomorsko dobro

-10.000,00 kn neutrošenih sredstava kapitalne donacije za javnu rasvjetu na dječjem igralištu Batomalj

-200.000,00 kn neutrošene tekuće pomoći za nabavu opreme za pametno upravljanje javnom rasvjetom

-2.436.469,44 kn neutrošenih sredstava od komunalnog doprinosa i 955.643,44 kn neutrošenog prenesenog viška prihoda od komunalnog doprinosa, ukupno 3.392.112,88 kn na projekte izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.

Neutrošeni dio općih prihoda utrošit će se za tekuće i investicijsko održavanje objekata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/2

URBROJ:2142-03-01/1-16-5

Baška, 27. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=10007&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr