SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

4.

Na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (SN PGŽ 33/ 09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Čabra

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Grada Čabra, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Grada Čabra je »Službene novine Grada Čabra« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:

-pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

-službenik nadležnog upravnog tijela Grada Čabra zadužen za poslove vezane uz rad Gradskog vijeća,

-administrativni tajnik gradonačelnika.

Odgovorni urednik je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Čabra.

Članak 5.

»Službene novine« se u pravilu izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina«.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada Čabra, a korisnicima se, na njihov zahtjev, mogu dostaviti u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada Čabra.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove vezane uz objavljivanje i izdavanje »Službenih novina« obavlja nadležno upravno tijelo Grada Čabra.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 032-02/16-01/01

URBROJ:2108-01/1-16-1

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dr.s c. Josip Malnar, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51306&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr