SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

39.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. travnja 2016. godine, donio je

P R A V I L N I K
vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak1.

Ovim Pravilnikom vizualnog identiteta Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) :

-propisuje se vizualni identitet Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: vizualni identitet),

-utvrđuju se obveze i pravila korištenja vizualnog identiteta na projekte i aktivnosti koji se financiraju sredstvima Primorsko-goranske županije, te u kojima se Primorsko-goranska županija pojavljuje kao pokrovitelj, supokrovitelj, sufinancijer ili donator,

-utvrđuju se obveznici primjene vizualnog identiteta i način dobivanja odobrenja za korištenje,

-određuje se upravno tijelo nadležno za davanje odobrenja za korištenje vizualnog identiteta.

Članak 2.

Pod projektima i aktivnostima iz članka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika podrazumijevaju se tekući i kapitalni projekti i aktivnosti koji su u Proračunu planirani kao subvencije, donacije i pomoći krajnjim korisnicima.

Pod projektima se smatraju i kapitalni projekti proračunskih korisnika Primorsko-goranske županije planirani u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Obvezu primjene odredbi ovog Pravilnika putem ugovornih odredbi imaju korisnici sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije:

-kada je pojedina aktivnost ili tekući projekt sufinanciran u iznosu jednakom ili većem od 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni

-kada je kapitalni projekt sufinanciran u iznosu jednakom ili većem od 100.000,00 kuna po pojedinom korisniku i pojedinoj namjeni.

Za aktivnosti ispod 20.000,00 kuna, a za koje se procijeni da su od značaja za Primorsko-goransku županiju ugovorom se može predvidjeti primjena odgovarajućih odredbi ovoga Pravilnika, o čemu odlučuje nadležno upravno tijelo prilikom sastavljanja ugovora.

Članak 3.

Sredstva za primjenu ovog Pravilnika osiguravaju se dijelom iz upravnog tijela Primorsko-goranske županije u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), a dijelom ih osiguravaju korisnici u okviru proračuna projekta i aktivnosti.

Članak 4.

Obvezu primjene odredbi ovog Pravilnika imaju upravna tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela) kao i putem ugovornih odredbi korisnici sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: korisnici), te vanjski partneri u projektu.

II. ZNAKOVLJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 5.

Vizualni identitet označava se znakovljem kao odvojenim obilježjima Primorsko-goranske županije.

Znakovlje Primorsko-goranske županije su grb, logotip i znak.

Uporaba grba Primorsko-goranske županije uređena je Odlukom o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/ 10).

Vizualnim identitetom obuhvaćeni su:

-Logotip (okomiti i položeni),

-Znak,

-Tipografija (osnovna i pomoćna),

-Ukrasna tipografija

-Pomoćni grafički elementi.

Logotip je tiskan pisanim slovima, a sastoji se od naziva »Primorsko-goranska županija« pri čemu je riječ »primorsko« u plavoj, »goranska« u zelenoj i »županija« u sivoj boji.

Znak je tiskan pisanim slovima, a sastoji se od prvih početnih slova naziva naziva »Primorsko-goranska županija« pri čemu je riječ »p« u plavoj, »goranska«, »g« u zelenoj i »ž« u sivoj boji.

Vizualnim identitetom definirani su izgled, odnos sastavnih elemenata, zakonitost čistih područja i varijante boja (osnovne i pomoćne).

Izgled logotipa i znaka i odnos njihovih sastavnih elemenata definiran je Priručnikom standarda vizualnog identiteta koji čini sastavni dio ovog Pravilnika, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Znakovlje Primorsko-goranske županije korisnici mogu koristiti samo uz odobrenje Upravnog odjela.

Zahtjev za odobrenje korisnik podnosi Upravnom odjelu u pisanom obliku , a zahtjev mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa prebivališta/sjedišta, osobni identifikacijski broj - OIB), te mora sadržavati kratko obrazloženje.

Upravni odjel će odobriti korištenje znakovlja Primorsko-goranske županije ukoliko je zahtjev potpun i ako se znakovlje Primorsko-goranske županije namjerava koristiti u svrhu promocije i/ili izvještavanja javnosti.

Izuzetno, Upravni odjel može korištenje znakovlja Primorsko-goranske županije odobriti i u drugim posebno opravdanim slučajevima.

Članak 7.

Pored znakovlja Primorsko-goranske županije korisnicima može biti odobreno i korištenje vlastitog znakovlja u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Kao element vizualnog naglašavanja suradnje i partnerstva, umjesto odvojenih obilježja Primorsko-goranske županije i korisnika, može se koristiti i kombinirano obilježje - zajednički znak Primorsko-goranske županije i korisnika.

Odobrenje za korištenje zajedničkog znaka daje Upravni odjel.

Slika primjera zajedničkog znaka (prilog 3) sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Puni naziv Primorsko-goranske županije mora se koristiti kada god je to moguće. Nije dozvoljeno korištenje akronima / skraćenih naziva.

Grb Primorsko-goranske županije ističe se uz tekst »Primorsko-goranska županija«, a logotip i znak Primorsko- goranske županije u pravilu se koriste bez isticanja teksta »Primorsko-goranska županija«.

Znak Primorsko-goranske županije koristi se u pravilu u digitalnim oblicima komunikacije (ikona) te iznimno publikacijama.

Grb, logotip i/ili znak obavezno se koristi na svim materijalima namijenjenima javnosti.

Primorsko-goranska županija u svojim aplikacijama vizualnog identiteta koristi osnovnu i pomoćnu tipografiju, a korisnici samo pomoćnu, osim u slučaju samostalnog licenciranja tipografije.

Članak 9.

Na materijalima namijenjenim javnosti u okviru aktivnosti koje se financiraju sredstvima Primorsko-goranske županije nisu dozvoljene promidžbene poruke komercijalnog sadržaja pravnih osoba.

Izuzetno, Upravni odjel, uz suglasnost upravnog tijela Primorsko-goranske županije koje prati projekt ili aktivnost, u posebno opravdanim slučajevima može odobriti korištenje promidžbenih poruka iz stavka 1. ovoga članka.

III. APLIKACIJE VIZUALNOG IDENTITETA

Članak 10.

Aplikacije vizualnog identiteta priprema, odobrava i distribuira Upravni odjel.

Osnovne aplikacije osobito uključuju:

.memorandum

.posjetnice

.e-mail

.mape

.koverte

.blokove

.vrećice

.kemijske olovke

.priznanja / uvjerenja / diplome / zahvalnice

.čestitke

.kalendare

.brošure

.kataloge

.letke

.oglase

.web stranice

.pasice (npr. facebook zaglavlje)

.powerpoint prezentacije

.roll-upove

.plakate / transparente / banere

.zastave / stolne zastavice

.table i ploče

.pločice za vrata

.naljepnice

.sitni promidžbeni materijal (ljepljive trake, upaljače, otvarače i dr.)

.aplikacije na tekstilne materijale

.aplikacije na keramiku

.aplikacije na staklo

.aplikacije na druge materijale

Kod odabira medija za aplikaciju mora se voditi računa o primjerenosti korištenja u svrhu javne promidžbe i/ili izvještavanja javnosti.

Upravni odjel može, u posebno opravdanim slučajevima, dopustiti korištenje i drugih aplikativnih oblika, izvan onih koji su određeni stavkom 2. ovoga članka.

VI. INFORMATIVNI I KOMUNIKACIJSKI MATERIJALI

Članak 11.

Pod informativnim i komunikacijskim materijalima osobito se podrazumijevaju:

.Javne kampanje

.Plakati, jumbo plakati, svjetleći plakati

.Video/audio spotovi

.Publikacije

.Internetske stranice

.Potpisi e-mail poruka

.Transparenti i baneri

.Table i spomen ploče

.Oglasi

.Naljepnice i oznake za imovinu

Članak 12.

U promociji projekata i aktivnosti sufinanciranih od strane Primorsko-goranske županije mogu se koristiti i publikacije koje uključuju letke, informacije o uspješnim projektima, brošure, biltene i dr.

Znakovlje Primorsko-goranske županije i korisnika bit će tiskano na naslovnoj strani svih publikacija.

U slučaju sudjelovanja vanjskih partnera u projektu, Upravni odjel može dati odobrenje da se pored znakovlja iz stavka 2. ovog članka koristi i znakovlje tih partnera.

Poseban okvir tiska se na unutarnjoj strani naslovnice, a mora sadržavati:

.naziv programa

.naziv izdavača

.datum izdavanja

Članak 13.

Pri izradi naslovne internetske stranice projekta ili aktivnosti financiranih od strane Primorsko-goranske županije potrebno je planirati sljedeći sadržaj:

.znakovlje Primorsko-goranske županije

.link na web stranice Primorsko-goranske županije, uz sljedeći tekst:

»Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, pozivamo Vas da posjetite web stranice Primorsko-goranske županije.« Podcrtani tekst je ujedno link na adresu (URL): http://www.pgz.hr

Članak 14.

Pri komunikaciji e-mail porukama u potpisu e-maila obavezno je navesti slijedeće podatke:

.logotip (vertikalni u boji)

.ime i prezime

.naziv radnog mjesta

.naziv »Primorsko-goranska županija« i upravnog tijela

.adresu, broj telefona i faksa

.e-mail i web adresu PGŽ

.izjavu o odricanju od odgovornosti na hrvatskom i engleskom jeziku

Članak 15.

Privremene i informativne pločekojima se označava sudjelovanje Primorsko-goranske županije u financiranju projekta postavljaju se na vidljivo mjesto na lokaciji projekta.

Ploče moraju biti postavljene tijekom cijelog trajanja projekta, nakon čega se na završeni objekt stavlja informativna ploča s informacijom o tome da je projekt financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.

Broj i veličina ploče određuju se u skladu sa značajem projekta, a trošak izrade ploča snosi nositelj projekta/investicije.

Ploče moraju biti jasno vidljive kako bi prolaznici mogli pročitati i razumjeti prirodu projekta.

Informativni elementi koji moraju biti na pločama su:

.naziv projekta/investicije

.znakovlje Primorsko-goranske županije

.znakovlje korisnika

.Iznos investicije i predviđen rok završetka

Po dovršetku radova na infrastrukturnim i drugim većim objektima, a najkasnije šest mjeseci nakon dovršetka radova, odnosno dobivanja uporabne dozvole, privremene ploče moraju se zamijeniti informativnim pločama.

Obvezni elementi na informativnim pločama su:

.naziv projekta/investicije

.znakovlje Primorsko-goranske županije

.znakovlje korisnika

.iznos investicije uključivo cijenu nadzora

Članak 16.

Pri pokretanju novih programa, natječaja i drugih značajnijih događaja mogu se koristiti javni oglasi i najave (pisani audio,video, on-line).

Najave moraju sadržavati znakovlje Primorsko-goranske županije i korisnika te trećih partnera, u slučaju njihovog sudjelovanja, uz poštivanje odredbi ovog Pravilnika.

Članak 17.

Naljepnice se koriste za označavanje nepokretne imovine i/ili pokretne imovine (vozila, strojevi i slično), koji su kupljeni u okviru projekta financiranog sredstvima Primorsko-goranske županije.

Naljepnice moraju biti postavljene na vidljivim mjestima na prednjoj strani objekta ili pokretne imovine.

Veličina naljepnica ovisit će o raspoloživom mjestu, a grafičko rješenje mora uključivati i znakovlje Primorsko- goranske županije uz poštivanje odredbi ovog Pravilnika.

Trošak izrade naljepnica snosi nositelj projekta/investicije.

Članak 18.

Za nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika zadužen je Upravni odjel i upravna tijela koja prate projekte i aktivnosti financirane od strane Primorsko-goranske županije.

Upravna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su ugovorom predvidjeti postupanja u slučaju nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika (obveza povrata financijskih sredstava i sl.).

Radi ujednačenog izgleda i sadržaja aplikacija vizualnog identiteta , za njihovu je izradu nadležan Upravni odjel.

Za posebna pitanja vezana za odnose s medijima, pripremu protokola te izradu materijala i tekstova upravna tijela dužna su konzultirati Upravni odjel.

Za sva pitanja i komentare vezane za odredbe ovog Pravilnika otvorena je adresa elektronske pošte: info@pgz.hr.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 1/13).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na web stranicama Primorsko-goranske županije i na SharePointu.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i u odnosu na projekte i aktivnosti koji su započeli prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a biti će dovršeni nakon njegovog stupanja na snagu.

KLASA: 022-04/16-01/15

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-11

Rijeka, 18. travnja 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr