SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

14.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- Zakona o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 28.stavak (2) točka 2. Zakona o koncesijama (NN, broj 143/12) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik i prijedloga Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 15. sjednici koja je održana 19. travnja 2016. donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalnih djelatnosti - dimnjačarskih
poslova na području općine Vrbnik

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik koji je objavljen pod brojem 20016/S 01K-0000133 u elektroničkom oglasniku javne nabave kao Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra dana 7.1.2016.godine budući da nije pristigla ni jedna ponuda.

Članak 2.

Rok mirovanja sukladno članku 98.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) iznosi 10 dana. Na temelju članka 28. stavak (8) Zakona o koncesijama može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.

Obrazloženje

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 3. točka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 46/04), općinska načelnica Općine Vrbnik donijela je odluko o objavljivanju obavijesti u narodnim novinama o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik. Obavijest je objavljena 7.1.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

U roku za dostavu ponuda nije pristigla ni jedna ponuda.

Slijedom navedenog, a temeljem točke 2. stavka (2) članka 28. Zakona o koncesijama valjalo je odlučiti kao u članku 1. Ove Odluke.

Sukladno članka 28. stavak (6) Zakona o koncesijama, danom objave ove Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, počinje teći rok od 10 dana za pokretanje postupka pravne zaštite, te je slijedom navedenog trebalo odlučiti kao u članku 2. ove Odluke.

Da bi se premostilo razdoblje intenzivnog čišćenja dimnjaka sklopio se ugovor na tri mjeseca s koncesionarom KDS-DIMNJAČAR»ZAGI« iz Zagreba, Hrastin prilaz br, 2, OIB: 92052017320, kojeg zastupa vlasnik Mensur Bajrektarević (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar ) dana 12.02. 2016.

Uputu o pravnom lijeku

Sukladno članku 38. Zakona o koncesijama (NN 143/12) i članka 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Žalba se izjavljuje u roku 5 dana od dana primitka ove Odluke Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Dostavlja se neposredno, poštom (Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb) kao ili elektroničkim putem (dkom@dkom.hr) ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovih uputa o pravnom lijeku smatrat će se nepravodobnom.

Rok mirovanja se ne primjenjuje budući da nije pristigla nijedna ponuda.

KLASA:363-02/15-01/01

URBROJ:2142-07-01-16-7

Vrbnik, 19. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr