SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

12.

Na temelju članka 35.Zkona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11 i 64/15) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik ( »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 15. sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke
o uvjetima i postupku natječaja za davanju u
zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/98) članka 2. mijenja se i glasi:

»Postupak natječaja provodi načelnica uz Povjerenstvo za provrdbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora.

Načelnica imenuje Povjerenstvo koje provodi postupak otvaranja pristiglih ponuda, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te predlaže najpovoljnijeg ponuditelja odnosno neprihvaćanje pojedine ponude.

Povjerenstvo čini predsjednik i dva člana.

Povjerenstvo temeljem zapisnika priprema prijedlog odluke o najpovoljnijem ponuditelju te ga dostavlja načelniku na razmatranje i usvajanje.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor daje se u zakup provođenjem javnog natječaja prikupljanjem pisnaih ponuda.

Pismene ponude dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici, s naznakom » ne otvaraj «.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Javni natječaj objavljuje se na oglasnim pločama Općine, internetskoj stranici www.opcina-vrbnik.hr, a u dnevnom tisku obavijest gdje je objavljen cjelovit tekst javnog natječaja.

Objava javnog natječaja sadrži:

1.Podatke o poslovnom prostoru (adresu,namjenu i površinu poslovnog prostora,

2.vrijeme na koji se poslovni prostor daje u zakup

3.početnu iznos mjesečne zakupnine

4.iznos jamčevine koji treba položiti za sudjelovanje u natječaju, oznaku računa na koji se se jamčevina uplaćuje i obvezu podnošenja dokaza o uplaćenoj jamčevini

5.mjesto, način i rok do kojega se može podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju

6.odredba o tome tko može podnijeti ponudu

7.odredba o tome koje se ponude neće razmatrati

8.popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu

9.mjesto, datum i sat otvaranja ponuda

10.vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor

11.odredba da na javnom natječaju ne može učestvovati osoba koja ima nepodmirenih obveza prema Općini Vrbnik

12.odredba da zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku

13.rok za zaključivanje ugovora,

14.odredba da najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku ne sklopi ugovor o zakupu i ne preuzme u posjed poslovni prostor,

15.odrdba da se najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina vraća

16.odredba da se natječaj može okončati odabirom i ako na isti pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja,

17.odrebu da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda s najvišim iznosom ponuđene cijene,

18.odredba da se natječaj može okončati i neodabirom ni jedne pristigle ponude

19.odredba o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Prilikom podnošenja ponude na natječaj, mora biti priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Jamčevinu utvrđuje za svaki pojedini slučaj načelnik, a u pravilu iznosi 10% od utvrđene početne cijene.

Uz ponudu prilaže se i:

-preslika osobne iskaznice za fizičku osobu

-preslika rješenja o upisu usudski registar za pravnu osobu,

-preslika rješenja o upisu u obrtni registar za obrtnika

-drugi traženi dokazi iz natječaja.

Ukoliko postoje više ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, a među njima je jedan s prebivalištem ili sjedištem u Općini Vrbnik, isti ponuđač smatra se najpovoljnijim.«

Članak 5.

»Članak 6. briše se.«

Članak 6.

»Članak 7. briše se.«

Članak 7.

»Članak 8. briše se.«

Članak 8.

»Članak 9.briše se.«

Članak 9.

»Članak 10. briše se.«

Članak 10.

»Članak 11. briše se.«

Članak 11.

»Članak 12. briše se.«

Članak 12.

»Članak 13. briše se.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osam od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 372-02/16-01/03

URBROJ:2142-07-03-16-1

Vrbnik, 19. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr