SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

10.

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- Zakona o vodama, 49/11, 84/11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13-Zakona o održivom gospodarenju otpadom,153/13, 147/14 i 36/15), članka 9. Zakona o pogrebničkim djelatnostima, prijedloga povjerenstvo za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoz pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Općine Vrbnik, Općinskom vijeću Općine Vrbnik na svojoj 15. sjednici koja je održana 19.travnja 2016. donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Vrbnik

-»Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.«

-»Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.«

pristigla ponuda koja zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje:

USLUGE »CVELIĆ«
Vl. Josip Cvelić
Milovčići 13B
51511 Malinska

1. Ugovor se sklapa na rok od 4 godina i to od 2016.- 2020. godine.

2. Vrijednost ugovora prema cjeniku iz ponude:

a) »Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.«

-Preuzimanje pokojnika 600,00 kn

-Pratilac furgona 120,00 kn

-Prijevoz pokojnika po km u oba smjera 6 kn što sveukupno iznosi po jednom prijevozu do patologije u Rijeci 1.320,00 kn

plus PDV, sveukupno 1.650,00 kn

b) »Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.«

-pogrebna oprema za zemljani krov 2610,00 kn plus PDV =3.262,50 kn

-pogrebna oprema za zidanu grobnicu 3.510,00 kn plus PDV =4.387,50 kn

(Navedeni iznos je iznos koji će se temeljem pojedinačnih cijena iz ponudbenog troškovnika fakturirati te priložiti popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Vrbnik (pod a) dok se pod b) se uz račun prilaže smrtni list. )

Rok plaćanja: u roku 15 dana od dna izdavanja računa

3. Izabrani ponuditelj je dužan u obavljanju poslova pridržavati se zakona i na zakonu utemeljenih zahtjeva Općine Vrbnik i pravila struke.

4. Općina Vrbnik zadržava pravo izmjena uvjeta iz ugovora. Navedene izmjene definirat će se Aneksom osnovnog Ugovora.

8. Dokazao je i priložio

Pravna i poslovna sposobnost:

Izvadak iz obrtnog registra od 8.3.16. iz kojeg se vidi da je registriran za obavljanje djelatnosti 49.39 ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. - prijevoz mrtvaca;

Financijska i gospodarska sposobnost:

-Potvrda Ministarstva financija - Porezna uprava Područni ured Rijeka Ispostava Krk KLASA:034-04/ 2016-001/00771; URBROJ: 513-007-28-04/2016-01 od 8.3.2016. da na dan 8.3.2016. nema duga po osnovi javnih davanja

-BON -2 od 8.3.2016. iz koje je vidljivo da nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci - podaci o bonitetu Erste&Steiermd'rkische Bank d.d. Rijeka od 9.3.2016.

-Potvrda da nema duga prema Općini Vrbnik KLASA:400-01/16-01/13, URBROJ:2142-07-01-16-1 od 9.3.2016.g.

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Preslika prometne dozvole vozila za prijevoz pokojnika i specijalnog vozila za prijevoz pokojnika, oba u vlasništvu obrta - u privitku izjava.

Popis djelatnika

Nekažnjavanost

Uvjerenje o nekažnjavanju od 9.3. 2016. ovjerena od Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, Poslovni broj:49-Su-2/2016-485.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj će na dan potpisa Ugovora dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku Bjanko zadužnice u iznosu do 5.000,00 kn ovjerenu od javnog bilježnika.

Pouka o pravnom lijeku

Temeljem članka 15. stavka (7) Zakona o komunalnom gospodarstvu protiv ove odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju ove odluke, u skladu s člankom 15. stavak (5) Zakona o komunalnom gospodarstvu daje se suglasnost općinskoj načelnici da potpiše ugovor o povjeravanju poslova:

-»Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.«

-»Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.«

USLUGE »CVELIĆ«
Vl. Josip Cvelić
Milovčići, Milovčići 13B
51511 Malinska

KLASA:361-01/16-01/04

URBROJ:2142-07-01-16-6

Vrbnik, 31. ožujka 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr