SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

7.

Na temelju članka 3. stavka (1) i (13) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/ 12, 56/13-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13-Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 31.stavak (2) Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/ 13), članka 9. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 15. sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnim djelatnostima od značaja
za Općinu Vrbnik

Članak1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 46/04 i 38/15) u članak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti za koje se, temeljem odluke općinskog vijeća, mogu prenijeti javne ovlasti pravnim osobama:

1.Opskrba pitkom vodom

2.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

4.dezinsekcija, deratizacija i higijeničarska služba

5.crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja:

1. Obavljanje dimnjačarskih poslova

2. Tržnice na malo

3. Naplata parkirališta

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 361-08/16-01/36

URBROJ: 2142-07-03-16-1

Vrbnik, 19. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr