SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

4.

Temeljem članka 15. stavaka (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 144/12), Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN, broj 36/15) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj:46/04) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije, broj:31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 15. sjednici koja je održana 19. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni

ODLUKE
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske«, broj 33/13 i 38/ 15) članku 2. mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti koje se na području Općine mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su:

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-Održavanje javnih površina

-Održavanje javne rasvjete

-Održavanje kablovske televizije

-Održavanje nerazvrstanih cesta

-Dekoracija i iluminacija

-Održavanje groblja

-Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

-Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.

Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za godinu u kojoj se sklapa ugovor, a do isteka roka na koji se ugovor sklapa, bit će uređen godišnjim Programom održavanja odnosno planiranim sredstvima.

Vrijednost radova utvrđuje se prema vrijednosti komunalnih poslova iz Programa održavanja za godinu za koju je zaključen ugovor.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Za povjeravanje komunalnih poslova iz članka 2. Ove Odluke provodi se postupak:

-Prikupljanja ponuda

-Javnog natječaja

-Povjeravanje poslova trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine.

Za komunalnu djelatnost iz članka 2. stavak 1.podstavak 8. obavezno se provodi javni natječaj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:361-08/16-01/37

URBROJ:2142-07-03-16-1

Vrbnik,19. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr