SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 2 do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 28710) i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), te članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 19. sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O OSTVARIVANJU DRUGIH PRAVA IZ RADA NAČELNIKA OPĆINE KOJI PROFESIONALNO OBAVLJA DUŽNOST NA KOJU JE IZABRAN

Članak 1.

Načelnik Vinodolske općine, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, ne zasniva radni odnos u skladu s odredbama Zakona o radu (»Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14), već u skladu s posebnim zakonima, te za obnašanje dužnosti prima plaću sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»N.N« br. 28/10), temeljem Odluke Općinskog vijeća o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 24/10, 30/13 i 2/15)

Članak 2.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski Načelnik ostvaruje osim prava na plaću po posebnom zakonu i druga prava iz rada; prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja , u komu smislu se vrijeme obavljanja dužnosti uračunava u staž osiguranja , pravo na naknadu stvarnih i materijalnih troškova nastalih u svezi obavljanja dužnosti koji se odnose na putne troškove i to troškove prijevoza i dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu, te troškove službenog mobilnog telefona, s time da navedena prava Načelnika kao lokalnog dužnosnika proizlaze iz prava osoba izabranih na dužnosti u jedinici lokalne samouprave, a ne iz službeničkog statusa.

Članak 3.

Načelnik općine osim prava na plaću i ostvarivanje prava na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti isto pravo ostvaruje po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti, sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Članak 4.

Načelnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno u ostvarivanju prava na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi s obavljanjem dužnosti ima pravo na dnevnice, putne troškove i troškove noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u općinskoj upravi, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Članak 5.

Načelnik općine kao dužnosnik nema prava na troškove prijevoza na posao i s posla, budući da isti ima osigurano pravo na korištenje službenog automobila.

Članak 6.

Načelnik općine kao lokalni dužnosnik ima pravo na odsutnost radi odlaska na godišnji odmor, u vrijeme dok obnaša dužnost, s time da nije dužan opravdati svoju odsutnost zbog godišnjeg odmora, niti mu se izdaje rješenje o pravu na godišnji odmor (kao službeniku), a za vrijeme navedene odsutnosti ostvaruje pravo na svoju plaću i staž osiguranja.

Članak 7.

Radno vrijeme načelnika kao lokalnog dužnosnika nije nadzirano kao radno vrijeme službenika i namještenika, niti dužnosnik podliježe obvezi prisutnosti na radu kao ni obvezi obavješćivanja i opravdanja svog izostanka s rada.

Članak 8.

Načelniku se za vrijeme dok obavlja dužnost ne utvrđuje pravo na neiskorišteni godišnji odmor, kao ni na plaćeni i neplaćeni dopust, regres za godišnji odmor, dodatke na plaću, jubilarnu naknadu, otpremninu ili nešto slično, pa tako ni na prava po osnovu stupanja obrazovanja, osim uvećanja 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 9.

Ova Odluka o ostvarivanju drugih prava iz rada Načelnika općine koji profesionalno obavlja dužnost na koju je izabran, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA. 021-05/16-01/2

URBROJ: 2107-03/16-01-3-206

Bribir, 23. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr