SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
GRAD CRES

11.

Na temelju članaka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ br 29/09 i 14/13), uz mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Cresa od 21. ožujka 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ovlasti Gradonačelnika kao izvršenog tijala, određuju se prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama na području Grada Cresa.

 

Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u sljedeće skupine:

1.Hoteli,

2.Kampovi,

3.Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,

4.Restorani,

5.Barovi,

6.Catering objekti,

7.Objekti jednostavnih usluga.

RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj» obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Radno vrijeme za ostale ugostiteljske objekte utvrđuje se kako slijedi:

1.Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)) mogu raditi od 6,00 do 2,00 sata.

2.Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar i kušaonica), mogu raditi od 6,00 do 2,00 sata.

3.Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenom prostorima (noćni klub, noćni bar i disco klub), mogu raditi od 21,00 do 6,00 sati.

4.Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

5.Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« (objekti jednostavnih usluga u kiosku, u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), u šatoru, na kolicima (ili sličnim napravama), na klupi i objekti jednostavnih brzih usluga) mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

6.Ugostiteljski objekti iz skupine »Catering objekti« mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi kolicima i sličnim napravama koji su opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga, a koji se nalaze na području hotela ili kampa, određuju nositelji turističke djelatnosti u hotelu ili kampu.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom (terase - otvorene i zatvorene, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz ovog članka, istovjetno je radnom vremenu ugostiteljskog objekta.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz stavka 2. točke 4. ovog članka nalazi izvan naseljenog područja naselja, ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje, iznosi najmanje 100 metara.

Članak 4.

Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Upravnog odjela za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi:

-da je podnesena prijava nadležne inspekcijske službe zbog nepridržavanja radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

-da je podnesena prijava nadležne Policijske postaje radi remećenja javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

-da su zaprimljene dvije pisane pritužbe grupe građana, na rad ugostiteljskog objekta, osobito u vezi buke ili prekoračenja radnog vremena.

-da je od strane nadležne inspekcije utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Članak 5.

U slučaju da se za pristigle prijave gore navedenih tijela, pri nadležnom tijelu vodi žalbeni postupak, određivanje ranijeg završetka radnog vremena odgodit će se do pravomoćnosti istog.

Gradonačelnik rješenjem određuje vremensko razdoblje u kojem će se ugostiteljskom objektu odrediti raniji završetak radnog vremena, a ono ne može biti kraće od 30 dana niti duže od 365 dana.

Članak 6.

Gradonačelnik može, rješenjem, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava i manifestacija (napr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, kulturnih manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i sličnih događanja).

Članak 7.

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno odobrenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva, uz odobrenje upravnog tijela Grada Cresa.

Članak 8.

Sudionici proslava i manifestacija koje organizira Grad Cres i Turistička zajednica ili drugi organizator uz odobrenje Grada Cresa odnosno Turističke zajednice, mogu na tim manifestacijama pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela i pića.

Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti druge pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe - obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

Članak 9.

Ugostiteljski objekti mogu imati uređaje za reprodukciju slike i/ili zvuka u zatvorenom i otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima.

Intenzitet glazbe u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta ograničava se na intenzitet dozvoljen posebnim propisima, zavisno o vrsti ugostiteljskog objekta i okruženju u kojem posluje.

Ugostiteljski objekti mogu na otvorenom prostoru koristiti glazbu najduže do 24,00 sata, a nakon toga su je dužni isključiti.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu koristiti glazbu u zatvorenom prostoru u skladu sa radnim vremenom koje je utvrđeno člankom 3. stavkom 2. točkom 3. ove Odluke, a na otvorenom prostoru mogu koristiti glazbu u skladu s stavkom 3. ovog članka.

LOKACIJE NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA

Članak 10.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama koji su opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s općim aktima Grada kojima su uređena pitanja komunalnog reda te Planom lokacija za postavljanje pokretnih naprava.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi kolicima i sličnim napravama koji su opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov broj, veličina, oblik i namjena na području hotela i kampa mogu se postavljati sukladno odluci nositelja turističke djelatnosti odnosno upravitelja hotela i kampa.

Na prostoru u privatnom vlasništvu ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu biti ukoliko su uvršteni u Plan lokacija za postavljanje pokretnih naprava.

RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 11.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena odrenenog stavkom 1. ovog članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« PGŽ br. 12/07 i 34/10)

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-01/16-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-16-8

Cres, 19. travnja 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=10002&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr