SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

21.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 7. travnja 2016. godine donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području općine Omišalj za 2016. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

I. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer će se sastati po potrebi, a najmanje jednom do dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i/ili krajem godine.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje nastaviti će se realizacija aktivnosti iz Plana zaštite i spašavanja.

II. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općina Omišalj će opremiti postrojbu civilne zaštite opće namjene osnovnom opremom te će tijekom godine ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.

Funkcija postrojbe CZ detaljnije je razrađena Planom zaštite i spašavanja te će se sukladno istome odvijati daljnja organizacija postrojbe.

III.PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ

Ukoliko se ukaže potreba, Općina Omišalj će izvršiti reviziju postojećeg dokumenta ili donošenje novog.

IV. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Omišalj, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavati će i tijekom 2016.g. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koje će tijekom godine donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Također, Općina Omišalj će izvršavati i druge aktivnosti u skladu sa usvojenim odnosno ažuriranim dokumentima (Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj, te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija), kojima je uređen sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđeni konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.

Poseban naglasak i pažnja biti će posvećeni mjerama koje je potrebno provesti uoči i za vrijeme turističke sezone.

V. VATROGASTVO

Općina Omišalj u Proračunu za 2016. godinu osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao i redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Također su osigurana sredstva za sufinanciranje nabave vozila za potrebe DVD Njivice. Kako DVD Njivice okuplja veliki broj mladih, Općina će financirati i pripreme za mlade.

Nastaviti će se i sa preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnjom u ljetnoj sezoni i dr.

VI. SKLONIŠTA

Prema Procjeni ugroženosti, na području općine Omišalj evidentirana su skloništa osnovne zaštite koja su izvan funkcije te je potrebno utvrditi njihovo stanje te način njihovog upravljanja i korištenja.

VII. INFORMIRANJE I EDUKACIJA STANOVNIKA

Stožer zaštite i spašavanja, kontinuirano će surađivati s tvrtkama koje mogu izazvati akcidentne situacije (DINA Petrokemija d.d. u stečaju, JANAF, Zračna luka »Rijeka« i dr.). Općina Omišalj će u okviru svoje nadležnosti, kao i dosad, kontinuirano poduzimati sve aktivnosti vezano za zbrinjavanje opasnih kemikalija na lokalitetu DINA Petrokemije d.d. u stečaju.

U dogovoru s navedenim tvrtkama na području općine Omišalj, informirati će se Općinsko vijeće i stanovnici općine Omišalj o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih (informiranje lecima, održavanjem predavanja, okruglog stola, vježbi i dr.).

VIII. ORGANI, ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj

Lučka kapetanija - Ispostava Omišalj će i u 2016. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom. U suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i dr., intervenirat će u slučaju nesreće na moru, zagađenja i sl.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Hitna medicinska pomoć

Na području općine Omišalj djelovat će dvije ugovorne ordinacije opće medicine te će nastaviti s pružanjem zdravstvene zaštite u dosadašnjem obliku.

Zaključit će se ugovor s Domom zdravlja o radu turističke ambulante za vrijeme cijele turističke sezone u Njivicama.

Zaključit će se ugovor s Domom zdravlja o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći, što je iznad propisanog standarda.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temljem zakona i sukladno svojim zakonskim ovlastima dati će doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Zavod za javno zdravstvo nastavit će s nadzorom nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do isteka ugovora. Također će se nastaviti ispitivanje kvalitete mora na plažama s plavom zastavom na području općine Omišalj.

Zimska služba

Poslove zimske službe Općina Omišalj ugovara s raznim izvoditeljima ovisno o tome da li je riječ o kolnoj ili pješačkoj površini. Sukladno ugovorenim uvjetima obavljat će se poslovi zimske službe (dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju cesta).

Veterinarska služba

Zaključit će se ugovor s ovlaštenom organizacijom/službom o obavljanju poslova veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS).

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Ovlaštenoj organizaciji povjerit će se poslovi obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) sukladno zaključenom ugovoru.

Ostale pravne osobe i obrti

Na području općine Omišalj djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati.

IX.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

Nastavit će i u 2016. godini obavljati utvrđene poslove zaštite i spašavanja.

Klasa: 021-05/16-01/2

Ur. broj: 2142-06-16-01-17

Omišalj, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=51513&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr