SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
GRAD OPATIJA

27.

Na temelju članka 109. stavka (6) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), i članka 36. Statua Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na 23. sjednici održanoj 12.04.2016. godine donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IČIĆI (UPU 2)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 1/09, 17/13).

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od:

1. Tekstualnog dijela - izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (SN PGŽ 1/09, 17/13)

2. Grafičkog dijela prostornog plana koji nije predmet objave, a zamjenjuje grafički dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 17/13) te sadrži kartografske prikaze u mjerilu:

1. Korištenje i namjena površina 1:2000

2.Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža 1:2000

2.A. Promet 1:2000

2.B. Pošta i telekomunikacije 1:2000

2.C. Energetski sustav 1:2000

2.D. Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba 1:2000

2.E. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja
otpadnih voda i uređenje vodotoka 1:2000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:2000

3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja 1:2000

3.B. Oblici korištenja 1:2000

4. Način i uvjeti gradnje 1:2000

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) izradio je Geoprojekt d.d. iz Opatije u koordinaciji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje Grada Opatije.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

U Urbanističkom planu uređenja naselja Ičići (UPU 2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/09, 17/13) u Odredbama za provođenje, članku 13. se na kraju stavka 5. dodaje rečenica koja glasi: »Na površini iz alineje 4. (lokacija 5 - »Industrogradnja« - T15) se od ukupnog GBP-a najmanje 70% mora ostvariti za osnovne i pomoćne ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a prateće djelatnosti mogu se ostvariti u preostalom udjelu.».

Članak 4.

Iznad člana 15. u naslovu: »1.1.6. Javne zelene površine (Z1, Z2, Z3) riječi: »Z1, Z2« brišu se.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javne zelene površine čine površine vrta, odmorišta - Z3.«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4.postaje stavak 2.

Članak 5.

U članku 28.a stavku 2. točki 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»n T11 - 0,4, T15 - 0,4«.

Iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»n iznimno od prethodne alineje dozvoljeno je izvestipodzemnu garažu u zoni T11 na 70% površine
građevne čestice, odnosno u zoni T15 na 50% površine građevne čestice.«.

U točki 2. alineji 1. riječi: »T11 - 2, T15 - 1,2« zamjenjuju se riječima: »T11 - 2,0, T15 - 2,0, pri čemu se navedene vrijednosti dozvoljenih koeficijenata iskoristivosti primjenjuju samo na nadzemne ili djelomično nadzemne etaže građevine, a podzemno nisu ograničene«, a riječi: »(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti u zoni T11 na 70% površine građevne čestice, a u zoni T15 50% površine građevne čestice, uz odgovarajuće povećanje kis-a, a koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)« brišu se.

U točki 3. alineji 1. riječi: »3 etaže« zamjenjuju se riječima: »5 etaža«.

U točki 4. alineja 2. mijenja se i glasi: »17,5«.

»n Za T15 v/V = 15 m/ 17,5 m pri čemu ukupna visina
građevine ili dijela građevine na bilo kojem dijelu
zone T15 ne smije prijeći apsolutnu kotu 28 m n.v.,«.

U stavku 3. točki 2. na kraju alineje 1. dodaje se rečenica: »Iznimno u zoni T15 je na kartografskom prikazu br. 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđen pojas u širini od 15 m unutar kojeg nije dozvoljen smještaj građevina.«.

U stavku 4. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»- U zoni T15 se u pojasu 6 m od ruba javnih prometnih površina obavezno mora urediti zeleni pojas, a što je prikazano na kartografskom prikazu br. br. 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja. Zeleni pojas obvezno se uređuje visokim zelenilom izuzev zaštitnih područja uz vodotoke utvrđenih u stavku (1) članka 91.a.«.

Dosadašnje alineje 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju alineje 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 6.

U članku 44. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7)U zonama stambene (S, S1) ili mješovite (M1, M11, M2, M21) namjene dozvoljeno je rekonstruirati postojeću građevinu nestambene namjene prenamjenom u individualnu stambenu građevinu uz uvjet da površina njene građevne čestice nije manja od 400 m2 na način da maksimalna katnost dobivena rekonstrukcijom bude P+1, visina 6/8 metara bez mogućnosti podizanja nadozida potkrovlja, te da je rekonstrukcija dozvoljena samo za građevine na zasebnim građevnim česticama, bez mogućnosti parcelacije i odvajanja od građevine osnovne namjene na zajedničkoj građevnoj čestici.«.

Članak 7.

U članku 47. točki b) iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- uređenje vodotoka«

Članak 8.

U članku 82. alineji 1. iza zagrade se stavlja zarez, a riječ: »i« briše se.

U alineji 2. iza riječi: »voda« dodaje se riječ: »i«, a točka se briše.

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- uređenje vodotoka.«

Članak 9.

U članku 87. stavku 2. riječi: »broj 2.D. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav-Odvodnja otpadnih voda« u mjerilu 1 : 2.000» zamjenjuje se riječima: »br. 2.E. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka u mjerilu 1:2000«.

Članak 10.

Iza članka 91. dodaju se novi naslov i članak 91.a koji glase:

»5.3.1.2.3. Uređenje vodotoka

Članak 91.a

U okviru zone ugostiteljsko-turističke namjene oznake T15 planira se dislocirati postojeći bujični vodotok Ičići I uz sam rub obuhvata navedene zone. Planirana trasa dislociranog bujičnog vodotoka prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka dok je na kartografskom prikazu br. 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđeno zaštitno područje uz dislocirani bujični vodotok u skladu s člankom 113. ovih odredbi, kao i zaštitno područje uz postojeći bujični vodotok koji se primjenjuje do izvršenja planirane dislokacije.«.

Članak 11.

Iznad članka 93. u naslovu: »6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA« riječ: »JAVNIH« briše se.

U naslovu: »6.1. Javne zelene površine u građevinskom području naselja« riječi: »Javne zelene« zamjenjuju se riječi: »Zelene«, a ispod tog naslova dodaje se novi naslov koji glasi: »6.1.1. Javne zelene površine«.

U članku 93. stavku 1. riječi u zagradi: »javni park - Z1, javni park s dječjim igralištem - Z i« kao i riječi: »i ostalih zelenih površina (zaštitne zelene površine - Z)« brišu se.

Članak 12.

Iza članka 93. dodaju se novi naslov i članak 93.a koji glase:

»6.1.2. Zaštitne zelene površine

Članak 93.a

(1) Planom su predviđene zaštitne zelene površine (Z) radi zaštite okoliša (zaštita od buke, zaštita zraka, zaštita od erozije i dr.).

(2) Zaštitne zelene površine uređuju se pretežito sadnjom visoke vegetacije na način da ne ometaju sigurnost odvijanja prometnog sustava.

(3) U sklopu zaštitnih zelenih površina dozvoljena je gradnja građevina infrastrukture i uređenje pristupnih puteva maksimalne širine 5,0 m. Zaštitno zelenilo obostrano uz planiranu prometnicu od Ul. A. Dminaka prema spojnoj cesti do čvora »Opatija-jug« smatra se dijelom koridora te prometnice.

(4) U zoni zaštitnog zelenila ZT3 prikazanog na kartografskom prikazu br. 4. Način i uvjeti gradnje je moguće planirati prometnicu kolnika širine do 6,5 m radi eventualnog priključenja zone T3 na državnu cestu.».

Članak 13.

Iznad članka 94. brojčana oznaka naslova: »6.1.1.« zamjenjuje se oznakom: »6.1.3.«

Članak 14.

U odredbi pod naslovom: »6.2. Javne zelene površine u građevinskom području kupališno-rekreacijske namjene R68-10« riječi: »6.1. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina« zamjenjuju se riječima: »6.1.1. Javne zelene površine«.

Članak 15.

U članku 95. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležni konzervatorski odjel će posebnim uvjetima zahtijevati izradu krajobrazne studije/podloge kojom će se valorizirati prirodne sastavnice i osigurati vizualno uklapanje planiranih građevina na dijelu ugostiteljsko-turističke zone oznake T15 obuhvaćene kulturno-povijesnom cjelinom utvrđenom u članku 99. ovih odredbi te kojom će se utvrditi smjernice uređenja ostalog dijela navedene zone T15 s obzirom na neposredan utjecaj na kulturno- povijesnu cjelinu.«.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Opatije i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije te ovjerenih pečatom tijela odgovornog za provođenje javne rasprave i potpisanih od osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Opatije, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Opatije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - ispostava Opatija, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i Geoprojektu d.d.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/15-01/38

URBROJ: 2156/01-07-16-91

Opatija, 12. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10006&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr