SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
GRAD OPATIJA

23.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13. i 147/14. i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2014. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama od 14. srpnja 2015. i 17. studenog 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/14., 23/15. i 34/2015).

II. IZVORI SREDSTAVA REALIZIRANOG PROGRAMA GRADNJE

Za program gradnje komunalne infrastrukture utrošena su sredstva po sljedećim izvorima:

            *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Iz navedene tabele vidljivo je da su prihodi ostvareni iznad planiranih (+9,13% ). Podaci pokazuju i da prihodi komunalnog doprinosa postaju prihod čije ostvarenje nije moguće precizno planirati jer na njega utječu faktori na koje Grad nije u mogućnosti utjecati /primjerice, prvotno smo planirali ostvarenje komunalnog doprinosa u iznosu od 7.231.540 kn, da bi zbog malog broja zahtjeva za obračun do kraja listopada, kroz II. izmjenu Programa gradnje taj iznos smanjili na 4.889.633 kn. Krajem studenog i u prosincu broj zahtjeva je znatno porastao što je rezultiralo i značajno većim ostvarenjem prihoda (za 41,1%)/.

Neutrošena sredstva za ugovorene obveze iz 2015. godine prenijeti će se u 2016. godinu, dok će se višak sredstava komunalnog doprinosa iz 2015. godine rasporediti za druge namjene u programu gradnje za 2016. godinu.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

1. Po ugovorenim i započetim aktivnostima program je u najvećem broju pojedinačnih stavki završen u 2015. godini, a manji dio ugovorenih radova završiti će u 2016. godini. Po ugovorenim aktivnostima, Program će biti realiziran sa 96%.

2. Od planiranih aktivnosti, u 2015. g. nije bilo moguće riješiti imovinsko-pravne odnose (otkup zemljišta) kao preduvjet za ishođenje dozvola i pristupanje izgradnji autobusnog ugibališta u Ičićima (225.000 kn) radi postupka javnog izlaganja nove katastarske izmjere završenog za zemljište ex bolnice Ičići tek krajem 2015. godine. Pored toga, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. studenog 2015. godine odustalo se je od izgradnje reciklažnog dvorišta na Punta Kolovi. U ukupnom programu, ove dvije stavke čine 4%.

3. Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

1. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

1.1. Izgradnja stambene ulice Kosovo (produženje ulice Kosićevo za 262 m, 2.768.723,73 kn) - Radovi su u cijelosti završeni (radovi od listopada 2014. do srpnja 2015.). Uz cestu je izgrađena i sva pripadajuća infrastruktura (odvodnja oborinskih voda, kolektori sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe, javna rasvjeta, telekomunikacijska (dtk) kanalizacija, te niskonaponska elektromreža). Sredstva za izgradnju osigurali su privatni investitori, te će im se ista vratiti kroz umanjenja komunalnog doprinosa za objekte čiju će izgradnju ova cesta omogućiti.

Uz ovaj zahvat, je izvršena i rekonstrukcija postojeće ceste Kosićevo (od Varljenske ceste do novoizgrađenog dijela u dužini do 189 m, 516.786,85 kn), te izgrađeno parkiralište na spoju produženog dijela i postojećeg dijela ulice Kosićevo (652.197,84 kn).

1.4. Projektna dokumentacija za izgradnju prilazne ceste za Dj.vrtić (141.875,00 kn) - Izrađena dokumentacija obuhvaća glavni i izvedbeni projekt ceste, te geotehnički glavni i izvedbeni projekt potpornih zidova. Temeljem izrađene dokumentacije ishođena je građevna dozvola za izgradnju ceste. Sama izgradnja ceste započeti će tijekom izgradnje novog dj.vrtića Punta Kolova (tijekom 2017). 1.5. Pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od budućeg rotora Kuk do spoja sa Matuljskom cestom - U srpnju 2014. godine zaključen je ugovor o financiranju troškova Opatijske treće ceste od spoja sa rotorom Kuk do spoja s Matuljskom ulicom, temeljem kojeg je Kuk projekt d.o.o. predujmio 2.000.000 kn za financiranje troškova pripremnih aktivnost. Ugovor obuhvaća izgradnju dviju dionica, prve od rotora Kuk do poslovnog centra Kuk projekta (256 m ceste te 25 m pristupnog odvojka), te od poslovnog centra Kuk do Matuljske ceste (272,78 m).Sukladno navedenom ugovoru ishođene su izmjene lokacijskih dozvola (ceste i objekta investitora), izrađeni su parcelacijski elaborati, te se je započelo i s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. U 2015. g. utrošena sredstva (734.292,79 kn) odnose se na troškove izrade parcelacijskog i geodetskog elaborata, prijenos sredstava na poseban račun za izvlaštenja, iseljenje stanara iz građevine koja je potom djelomično onesposobljena jer se nalazi u trupu buduće ceste te projekta zamjenskog prilaza jednoj stambenoj zgradi.

1.6. Sufinanciranje radova na uređenju ulice M.Tita od skretanja za ul.F.Peršića do spoja sa ulicom V.Jože (1.100 m, sufinanciranje Grada u iznosu od 267.765,50 kn). Radove je izvela Županijska uprava za ceste tijekom listopada i studenog 2015. godine (osim dionice ispred hotela Imperijal, koja će biti završena u 2016. godini po završetku grubih radova na izgradnji KTCa).

Na istoj dionici su do lipnja 2015. g. izvedeni prethodni radovi Priprema šahti u ul. M.Tita za rekonstrukciju ceste: sanirane šahte, postavljena DTK kanalizacija na nedostajućoj dionici, te zamijenjen dotrajali kabel javne rasvjete (619.993,36 kn).

1.7. Izvedeni su i svi planirani radovi asfaltiranja cesta po zahtjevima MO: asfaltiranje ceste Boni u Veprincu (261 m2, 44.816,94 kn), asfaltiranje ceste Put u Bregi u Opatiji (312 m2 asfalta i sanacija uništene betonske površine 59.819,75 kn), asfaltiranje ceste Škofi (280 m2, 29.919,13 kn), asfaltiranje dijela ceste Poljane-Ladeti (359 m2, 59.832,39 kn)

1.8. Izvedeni su radovi popravka potpornih zidova (306.133,46 kn) i to u ulici J. Dobrile 8 m dužnih, obalna šetnica kod M.Tita 155 - 18 m dužnih, te Poginulih hrvatskih branitelja - 20 m dužnih.

1.9. Ugrađeni su LED indikatori na 5 pješačkih prijelaza na M.Tita u centru Opatije (319.363,13 kn).

1.10. Sredstva za eleborate za uris nerazvrstanih cesta trošena su prema dinamici realizacije nove katastarske izmjere za k.o. Opatija, koja je nažalost započela tek krajem godine - u listopadu (17.875,00 kn).

1.11. Na pozicijama izrade projektne dokumentacije za izgradnju cesta, utrošen je dio sredstava za glavni projekt ceste Novi rotor-Matuljska cesta (70.000,00 kn) i Matuljska cesta-Stari POS (34.375,00 kn), dok se kod projekata za preostale dvije dionice (Kosovo-3.cesta do Vage) i spoj starog POS-a i Matuljske ceste čeka prethodna provedba parcelacijskih elaborata). Neutrošena sredstva sa svih dionica trebati će se prenijeti u 2016. godinu. Također su naručeni i parcelacijski elaborati po lokacijskim dozvolama za 3. cestu, po kojima će plaćanje uslijediti po njihovoj provedbi u zemljišnim knjgama.

1.12. Naknada za deposedirano zemljište radi izgradnje Šetališta Carmen Sylva (178.633,22 kn) isplaćena je u skladu sa zaključenom sudskom nagodbom.

1.13. Postava uređaja za električno punjenje vozila - sukladno zaključenom sporazumu između Grada i HEP- a, Grad je krajem 2015. godine izvršio svoj dio obveza za pripremu lokacije za uređaj za punjenje električnih vozila (31.241,59 kn). Krajem veljače 2016. g. HEP je izvršio montažu punionice, te je ona sada u probnom radu.

1.14. Priprema dokumentacije i izgradnja ugibališta u Ičićima - u travnju 2015. g. Grad je potpisao ugovor sa Karlovačkom bankom, a kojim ugovorom je uređeno stjecanje zemljišta Grada za izgradnju autobusnog ugibališta u centru Ičića u pravcu Lovrana. Kako je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa bilo vezano i uz provedbu nove katastarske izmjere za k.o. Ičići na dijelu zemljišta ex bolnice Ičići, a što je završeno tek krajem 2015. godine - to će se sve aktivnosti vezane uz ovu izgradnju obaviti u 2016. godini (parcelacijski elaborat, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje dozvole i izgradnja), za što će se prenijeti i neutrošena sredstva iz prethodne godine.

2. Radovi na zelenim i drugim javnim površinama izvedeni su u cijelosti u planiranim veličinama i obimu:

2.1. Uređenje Amerikanskog vrta - tvrtka Parkovi d.o.o. je u 2015. godini izvela radove na uređenju amerikanskog vrta (I. faza revitalizacije botaničkog vrta) u vrijednosti od 1.291.254,00 kn. Kako su sredstva Fonda za razvoj turizma Ministarstva turizma uplaćena Parkovima neposredno a ne putem Proračuna Grada (500.000 kn), na stavki je iskazano da su utrošena sredstva samo u iznosu od 39,47%, odnosno 300.000 kn, a koji iznos se odnosi na sufinanciranje Grada temeljem ugovora zaključenog između Grada i Parkova d.o.o.

2.2. Obnova vrijednog drveća - planirana nabava i sadnja zamjenskih stabala i grmlja na 19 lokacija na kojima su raniji nasadi uklonjeni radi oštećenja ili starosti, realizirana je u cijelosti putem Parkovi d.o.o. (137.000 kn).

2.3. Uređenje parka Dražica - izvedenim radovima uređeno je 54 m parkovne staze uz ugradnju 52 m oborinske i 34 m sanitarne kanalizacije u vrijednosti od 199.998,64 kn.

2.4. Uređenje Brituha - radovi su se odnosili na opločavanje platoa uz pristupno stubište za Stari grad i izvedeni su u cijelosti po uvjetima propisanim od Konzervatorskog odjela (35,10 m2, 41.951,56 kn).

3. Radovi na pomorskom dobru

Svi planirani radovi na pomorskom dobru izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima:

3.1. Ograda obalnog puta - postavljeno je novih 325 m ograde obalnog (P.Kolova, 2 dionice od ukupno 306 m, i kod Casino Rosalia 19 m, ukupno 644.082,51 kn)

3.2. Uređenje dječje plaže Tomaševac - radovi su izvedeni u cijelosti (197.307,50 kn), te je plaža primjereno uređena (ograda i ulazna vrata, dohrana pijeskom, uređenje dječjih igrališta, ulaza u more i drugih sadržaja potrebnih za Plavu zastavu). Od 2015. godine plaža nosi Plavu zastavu i ujedno je prva plaža s plavom zastavom u naselju Opatija.

3.3. Sufinanciranje radova na lučkom području uz investicije Lučke uprave - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija zajednički sufinanciraju dva vrijedna projekta:

- izrada projektne dokumentacije za proširenje luke Opatija - Projekt se financira od 2012. godine i vrijedan je 3.000.000 kn (sveukupno učešće Grada 750.000 kn), s time što je izrada dokumentacije završena i trenutno je u fazi ishođenja lokacijske dozvole. Grad je u 2015. godini osigurao sredstva u ukupnom iznosu od 53.293 kn),

- izgradnje gata za turističke brodove - Investicija je započeta krajem 2015. godine, a radovi ugovorene I faze vrijedni su 2.279.282 kn, s time što Grad sufinancira 100.000 kn).

3.4. Popravak obalne šetnice kod Aristona - utrošena radovi su izvedeni u cijelosti (200 m dužnih, 109.995,08 kn).

3.5. Projekt i sanacija obalne šetnice kod Kvarnera - utrošena sredstva odnose se na pripremu projektne dokumentacije (55.000,0o kn). Očekujemo da će se radovi sanacije izvesti u 2016. godini uz sufinanciranje Primorsko- goranske županije.

4. Radovi na javnoj rasvjeti - izvedeni su u cijelosti u planiranom obimu:

4.1. Sanacija javne rasvjete - izvedeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u V. Spinčića (zamjena pregorjelog podzemnog kabela od M.Tita prema Novoj cesti i spoj s trafostanicom iznad Tržnice, 400 m dužnih, 229.783,81 kn)

4.2. Izrada projekata javne rasvjete - izrađeni su projekti javne rasvjete za planirane zahvate sanacije rasvjete u V. Spinčića, F. Peršića i na Zertu, te za električne priključke na Slatni, Ljetnoj pozornici i uz Sportsku dvoranu (79.375 kn)

4.3. Interpolacije javne rasvjete - program je realiziran u cijelosti (Put uz Dol-N.Cesta, zamjena instalacija kod h.Imperijal, te zamjena armatura u V.Spinčića, 99.998,25 kn).

5. Ostalo

5.1. Sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada - u 2014. godini je započeo postupak nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada, a posude su nabavljene u ožujku 2015. godine (7.920 posuda u ukupnoj vrijednosti od 1.267.000 kn). U programu je iskazano sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 427.628 kn i Grada Opatije u iznosu od 300.000 kn. Iako još uvijek nije donijeta Uredba o načinu postupanja s komunalnim otpadom, Komunalac počinje s 1. ožujkom 2016. godine na području Grada s pilot projektom odvojenog sakupljanja otpada na područjima Veprinac i Poljane.

5.2. Nabava komunalnog vozila - Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano je sufinanciranje nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada za potrebe Komunalca u visini od 40% ukupne vrijednosti vozila (149.960 kn). Sredstva su prenesena komunalnom društvu nakon što ih je Fond uplatio na račun Grada.

5.3. Sufinanciranje sanacije deponije Osojnica - sredstva su planirana u Programu prema potpisanom ugovoru (Komunalac, JLS Liburnije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva su utrošena u manjem dijelu za izrađenu dokumentaciju (26.253,93 kn), dok za veći dio obveza plaćanja nastaje nakon ishođenja lokacijske dozvole, za koju se trenutno čeka da u nadležnom Ministarstvu završi procedura davanja mišljenja po studiji Ocjena o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš. Obveza će biti realizirana u 2016. godini.

5.4. Financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta na P.Kolovi - Investitor izgradnje reciklažnog dvorišta bio je Komunalac d.o.o. Jurdani, te je tijekom 2015. završila procedura pripreme dokumentacije, odobravanja sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je proveden i postupak javne nabave za izbor izvođača radova, a radovi su trebali započeti 15.9.2015. g. Neposredno prije početka radova, Grad je zaprimio peticiju građana i 5 mjesnih odbora protiv planirane izgradnje radi koje je odgođen početak radova, da bi na Gradskom vijeću 17. studenog 2015. godine bila donijeta odluka da će se analizirati peticija kroz predstojeći postupak izmjene i dopune UPU naselja Opatija, te da se stoga radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta neće izvoditi. Utrošena sredstva na poziciji odnose se na pripremu projektne dokumentacije i izvedene radove odvodnje oborinskih voda.

5.5. Priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu - u skladu s zaključenim ugovorom o priznavanju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, investitoru Milenij hoteli d.o.o. priznato je, kroz umanjenje komunalnog doprinosa, ulaganje u uređenje odvojka ulice V.C.Emin a koje je izvedeno nakon završetka radova na uređenju hotela Royal (1.181.148,16 kn).

5.6. Sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenski povećane cijene putne karte - stavka je realizirana u visini stvarno ostvarenih prihoda od namjenskog povećanja cijene putne karte a koju plaćaju korisnici radi financiranja nabave autobusa (580.511,54 kn).

KLASA: 363-01/16-01/49

UBRBOJ: 2156/01-01-16-1

Opatija, 12. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10006&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr