SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

16.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 90/2010, 143/2012 i 152/2014) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/2011, 144/2012, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 7. travnja 2016. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Nekretnine označena kao k.č. br. 5745/7, dvorište Mavrinci, površine 11 m2 i k.č.br. 5745/8, dvorište Mavrinci, površine 3 m2, obje upisane z.k.ul. br. PI k.o. Cernik-Čavle, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisana je kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke u naravi čini sastavni dio okućnice stambenog objekta na adresi Mavrinci, Mavrinci 64, Čavle, te je istima potrebno ukinuti status javnog dobra.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz čl. 1 ove Odluke isključiti iz statusa javno dobro, izvršiti brisanje javnog dobra te izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/03

URBROJ:2170-03-16-01-20

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr