SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

13.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. 4 .2016. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 4. Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2016. godinu mijenja se i glasi:

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 6.481.000 kn.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2170-03-16-01-12

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr