SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»NN« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 21. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

Općine Punat su:

1.Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk;

2.Črnika d.o.o.;

3.Ponikve voda d.o.o.;

4.Ponikve eko otok Krk d.o.o.

5.Marina Punat grupa d.o.o.;

6.Brodogradilište Punat d.o.o.;

7.Klub podvodnih aktivnosti;

8.Lovačko društvo »Jastreb« Punat,

9.ŠRD »Arbun« Punat;

10.Udruga brodara Punat;

11.Yacht klub Punat;

12.Dezinsekcija d.o.o. Rijeka;

13.IND-EKO d.o.o. Rijeka;

14.Autotrans d.d.

15.Hoteli Punat d.d.

16.Kvarner Punat Trgovine d.o.o.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama istima se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Punat.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na području Općine Punat.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/13).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/1

URBROJ:2142-02-01-16-4

Punat, 1. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr