SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA ČAVLE

7.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije br. 20/14, 26/14 i 27/ 15), Općinski načelnik Općine Čavle dana 3. ožujka 2016. godine, donosi sljedeći:

PRAVILNIK
o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak dodjele sredstava za sponzorstva i donacije, za koja

Proračunom Općine Čavle za tekuću godinu nisu utvrđeni krajnji korisnici.

Pravilnik se ne odnosi na sponzorstva i donacije koje se ostvaruju na temelju natječaja ili javnog poziva, budući da su oni uređeni posebnim pravnim propisima.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika sponzorstvo je:

-dodjela novčanih ili drugih stvari ili prava profitnim i neprofitnim organizacijama, a temeljem koje iste preuzimaju obvezu promotivnog isticanja Općine Čavle u skladu sa ugovorom o sponzorstvu.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika donacija je:

-svako darovanje novčanih ili drugih stvari ili prava fizičkim i neprofitnim institucijama, aktivnostima, djelatnostima za kulturne, umjetničke, znanstvene, odgojno obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe.

Članak 4.

Sponzorstvo ili donacija iz Proračuna Općine Čavle, u smislu ovog Pravilnika, ne može se ostvariti za programe/ aktivnosti koji se u cijelosti financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica i sl.) ili programe/aktivnosti za koji su u cijelosti odobrena sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave te drugih izvora.

Također, sponzorstvo i donacija ne može se ostvariti, u smislu ovog Pravilnika, za programe/aktivnosti koja se ostvaruju na temelju natječaja ili javnog poziva.

II. NAČELA DODJELE MATERIJALNIH SREDSTAVA

Članak 5.

Dodjela sredstava za namjene utvrđene člankom 2. i 3. ovog Pravilnika temelji se na sljedećim načelima:

-Izvrsnost

Podnositelji zahtjeva moraju opravdati dodjelu sredstava svojim dosadašnjim radom i rezultatima, zalaganjem, predloženim projektom/programom te prijedlogom provedbe i procjenom tržišnih sredstava.

-Nepristranost i jednakost postupka

Za sve podnositelje zahtjeva vrijedi jednak postupak, a zahtjevi će biti procijenjeni temeljem njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija neovisnom stručnom procjenom.

III.KATEGORIJE ZA DODJELU SPONZORSTVA I DONACIJE

Članak 6.

Kategorije za dodjelu sponzorstava ili donacija su sljedeće:

-djeca, mladi - poticanje izvrsnosti (odgoj i obrazovanje, znanost, talenti, inovacije);

-humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava (briga za djecu, starije, briga za osobe s posebnim potrebama, zdravlje, zaštita ljudskih prava);

-očuvanja kulturne, povijesne i tradicijske baštine (kultura i umjetnost);

-tehnička kultura;

-zaštita okoliša;

-vjerski projekti;

-sport u lokalnoj zajednici.

IV. MJERILA DODJELE SREDSTAVA

Članak 7.

Prilikom procjene zaprimljenih zahtjeva, bit će primjenjivana opća mjerila:

-kvaliteta prijedloga projekta/programa i njihov doprinos ukupnom razvoju Općine;

-originalnost, stupanje inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene;

-strateška važnost prijedloga projekta/programa i njihova sposobnost da unaprijede područje programa;

-utjecaj projekta i visok stupanj korisnosti na područjima od posebnog interesa za društvenu zajednicu;

-doprinos afirmaciji ukupnih vrijednosti društvene zajednice.

V. POSTUPAK SPONZORIRANJA ILI DONIRANJA

Članak 8.

Postupak sponzoriranja ili doniranja, temeljem ovog Pravilnika, započinje pisanim zahtjevom.

Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku Općine Čavle, a obrađuje se u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Članak 9.

Zahtjev za sponzorstvo odnosno donaciju sadrži:

1. Podatke o podnositelju zahtjeva za dodjelu sponzorstva/donacije:

-naziv podnositelja zahtjeva;

-adresa;

-žiro-račun;

-OIB;

-poslovna banka;

-kontakt osoba (telefon, fax, e-mail);

2. Opis sponzorstva/donacije:

-naziv;

-svrha;

-trajanje;

-mjesto održavanja;

3. Kategorija za koju se traži sponzorstvo/donacija:

-sport;

-zdravlje;

-znanost;

-obrazovanje;

-kultura i umjetnost;

-tehnička kultura;

-humanitarni projekti;

-zaštita okoliša;

4. Podaci o projektu (za sponzorstvo)

-naziv projekta;

-mjesto i vrijeme trajanja projekta;

-traženi iznos sponzorstva;

-marketinške pogodnosti za sponzora.

Članak 10.

Podnositelji zahtjeva, moraju imati, najmanje posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, prebivalište ili sjedište na području Općine Čavle ili se njihovo djelovanje i aktivnosti moraju provoditi na području Općine Čavle.

Članak 11.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo ostvariti sredstva za sponzorstvo i donacije iz ovog Pravilnika samo jednom u proračunskoj godini.

Članak 12.

Odluku o zahtjevima za sponzorstva ili donacije donosi Općinski načelnik i to do maksimalnog iznos od 10.000,00 kn po pojedinom sponzorstvu i donaciji.

Članak 13.

Nakon što se zahtjev zaprimi i Općinski načelnik odobri iznos donacije ili sponzorstva, potpisana Odluka dostavlja se Odjelu za proračun i financije.

Jedinstveni upravni odjel pismeno obavještava podnositelje zahtjeva o ostvarivanju ili neostvarivanju sponzorstva ili donacije iz Proračuna Općine Čavle.

Članak 14.

Novčana sredstva koja se korisniku isplaćuju direktno na njegov žiro-račun, korisnik je dužan koristiti za namjenu za koju je naveo u zahtjevu, u skladu sa važećim propisima i ovim Pravilnikom, te je u roku od 30 dana od dana realizacije projekta dužan Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti dokaz o namjenskom korištenju sredstava (izvješće, račune i sl.).

U slučaju ne postupanja sukladno stavku 2. ovog članka korisnik je dužan dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Općine Čavle, te u narednom razdoblju od dvije godine nema pravo na sredstva iz Proračuna Općine Čavle.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 022-05/16-01/08

URBROJ: 2173-03-16-01-13
Čavle, 3. ožujka 2016

Općinski načelnik
Željko Lambaša, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr